Devízové obchodovanie poskytuje jednu z najvzrušujúcejších príležitostí na obchodovanie na globálnych finančných trhoch, a keďže ide o jeden z najlikvidnejších trhov, obchodníci môžu profitovať z veľmi úzkych spreadov.

Ako pri ostatných investíciách, rozhodnutie o obchodovaní s devízami bude do veľkej miery závisieť od toho, ako dobre trh poznáte, aké informácie získate prieskumom a analýzou a aké sú celkové ciele vašej obchodnej stratégie.

 

Rozumné obchodné rozhodnutia si vyžadujú, aby ste rozumeli, ako a prečo sa devízový trh hýbe, aké trhy ho ovplyvňujú a ktoré trendy a udalosti by mohli vyvolať cenový pohyb.

Aby sme vám pomohli začať s devízovým obchodovaním s istotou, pripravili sme niekoľko nápadov, tipov a obchodných stratégií, ktoré vám môžu pomôcť zostaviť si komplexnejší obchodný plán.

Pochopenie trhových vzťahov

Devízové trhy ovplyvňuje množstvo faktorov, a keďže meny tvoria základ obchodu, hospodárskych vzťahov a finančných služieb, existuje množstvo úzko prepojených trhových väzieb medzi cenami devíz a ostatnými, súvisiacimi trhmi.

Tieto vzťahy závisia od konkrétnej meny, s ktorou chcete obchodovať, pretože hospodárska sila jednotlivých ekonomík sa odvodzuje od rôznych faktorov. Napríklad, hodnota kanadského dolára (CAD) a austrálskeho dolára (AUD) sú pod veľkým vplyvom cien komodít v týchto štátoch, pretože prírodné zdroje a ťažba predstavujú veľký podiel na ich HDP. Americký dolár je podobne vysoko citlivý na pohyb na Wall Street, pretože tento index je zdrojom obrovského rastu a výnosov.

Pochopenie vzájomných vzťahov medzi vami zvolenou menou a ostanými, súvisiacimi trhmi vám môže pomôcť pri lepších obchodných rozhodnutiach. Veľkú pozornosť venujte prieskumu a analýzam, aby ste chápali, ako a prečo zmeny na iných trhoch môžu ovplyvniť vaše devízové obchody.

Denné obchodovanie

Vysoký objem globálnych obchodov na devízovom trhu v spojení s jeho relatívnou citlivosťou na rôzne udalosti a väzby medzi trhmi prináša veľký počet krátkodobých obchodných príležitostí.

Stratégia denného obchodovania vám môže vyhovovať, ak chcete profitovať z krátkodobej trhovej volatility, možno v rozsahu niekoľkých hodín, nie v trvaní týždňov či mesiacov.

Denní obchodníci zvyčajne identifikujú aktuálne trhové trendy a prevládajúce nálady a obchodujú v rovnakom smere, až kým sa nedosiahne úroveň supportu alebo rezistencie. Keď dosiahnu cieľový zisk, alebo sa aktivuje ich príkaz stop-loss, ich pozícia sa zatvorí automaticky.

Denné obchodovanie môže byť veľmi intenzívne a vyžaduje si prepracovanú stratégiu na riadenie rizika, dostatok času na reakciu na rýchlo sa vyvíjajúce trhové udalosti a dôslednú znalosť zvoleného trhu.

Využívanie supportov a rezistencií

Jedna z najlepších stratégií obchodovania s devízami je zároveň jedna z najjednoduchších: podrobná znalosť kľúčových úrovní supportov a rezistencií na vami zvolenom trhu. Keďže mimo obdobia zásadných udalostí sa meny pohybujú v relatívne stabilných prírastkoch, ak sa začnú blížiť k historickým hodnotám, či už zhora alebo zdola, obchodníci by sa mali zamyslieť nad ďalším postupom.

Úroveň supportu je v zásade spodná cena, pri ktorej mena spomalí alebo zastaví svoj pokles, pretože dopyt alebo obchodované objemy sa začnú opäť zvyšovať. Na druhej strane, úrovne rezistencie označujú vysokú cenovú hladinu, pri ktorej sa trh začne domnievať, že je precenený, preto by mohli byť silným indikátorom potenciálneho výpredaja meny v blízkej budúcnosti.

Supporty aj rezistencie sú užitočnou súčasťou vašej celkovej forexovej stratégie pri rozhodovaní, kedy na trh vstúpiť a kedy ho opustiť.

Na identifikáciu kľúčových supportov a rezistencií máme pre vás množstvo užitočných nástrojov. Môžete využiť naše indikátory vrátane MACD, RSI a Bollingerovych pásiem, alebo pridať svoje vlastné, či použiť naše kresliace nástroje na definovanie kľúčových trhových úrovní, ktoré chcete sledovať.

Okrem toho si môžete vytvoriť vlastný Watchlist, ktorý bude monitorovať zmeny cien menových párov, ktoré vás najviac zaujímajú, alebo ktoré by mohli ovplyvniť vašu obchodnú stratégiu.

 

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet