Ak s obchodovaním s CFD ešte len začínate, odporúčame začať pomaly s relatívne jednoduchou obchodnou stratégiou, ktorá vychádza z vašich súčasných trhových znalostí a skúseností.

Na základe analýzy svojich predchádzajúcich obchodných rozhodnutí a posúdenia, čo fungovalo a čo nie, môžete svoju obchodnú stratégiu postupne vylepšovať tak, ako porastú vaše znalosti a sebaistota pri obchodovaní.

V tejto časti sa pozrieme na niekoľko príkladov obchodných stratégií, tipov a nápadov, ktoré vám pomôžu začať obchodovať s dôverou. Získate základy, na ktorých môžete neskôr vybudovať ucelenejšiu a prepracovanejšiu obchodnú stratégiu.


Analýza, prieskum a rozširovanie znalostí trhu

Jedným z najsilnejších nástrojov, ktoré máte pri finančnom obchodovaní k dispozícii, je trhový prieskum a porozumenie, ako ho môžete využiť v rámci svojej širšej obchodnej stratégie.

Informácie a porozumenie trhu sú kľúčové pre správne obchodné rozhodnutia, preto by ste mali všetky svoje potenciálne obchodné nápady otestovať voči informáciám a trendom, ktoré získate zo svojho prieskumu trhu.


Technickí analytici používajú rôzne nástroje, napr. indikátory, na zanesenie trhových pohybov do grafu a na porovnávania trendov a vzorov na grafe

Prieskum trhu sa delí na dve hlavné kategórie: technická a fundamentálna analýza.

Obchodníci, ktorí sa opierajú o fundamentálnu analýzu, sa pri rozhodovaní riadia najmä väčším „reálnym“ obrazom trhu, v rámci ktorého analyzujú udalosti a faktory s vplyvom na pohyb cien.

Zameriavajú sa na verejné oznámenia ekonomických údajov, rozhodnutia centrálnych bánk, zmeny v ponuke a dopyte, dôležité politické oznámenia, voľby a rozhodnutia a širšie trhové udalosti, ktoré by mohli viesť k volatilite. Podrobnejšie informácie o typoch udalostí s dosahom na konkrétne triedy aktív nájdete na stránkach individuálnych trhov.

Dobrým východiskom pre sledovanie udalostí, akými sú pravidelne zverejňované ekonomické údaje, je komplexný ekonomický kalendár, ktorý vám môže pomôcť predvídať vývoj vrátane rozhodnutí centrálnych bánk, správ najväčších spoločností a najnovších údajov o zamestnanosti.

Na druhej strane obchodníci, ktorí uprednostňujú technickú analýzu, sa zameriavajú na trhy z užšieho pohľadu a pri predvídaní možného pohybu trhu v budúcnosti sa opierajú najmä o vzory  a trendy získané z grafov.

Technickí analytici používajú rôzne nástroje, napr. indikátory, na zanesenie trhových pohybov do grafu a na porovnávania trendov a vzorov na grafe s podobnými minulými okolnosťami a podmienkami, aby zistili ako a prečo sa môže cena trhu pohnúť.

Technická analýza dokáže poskytnúť dôležité trhové informácie, prečo trendy vznikajú, ako môžu ovplyvniť náladu na trhu a ktorým smerom sa môže trh pohnúť. To všetko im môže pomôcť identifikovať kľúčové obchodné príležitosti.

ETX ponúka množstvo špeciálnych typov grafov, presné kresliace nástroje, indikátory a ďalšie nástroje, ktoré technickým analytikom pomáhajú sledovať pohyby na trhu a robiť informované obchodné rozhodnutia.

Môžete prísť nato, že kombináciou fundamentálnej a technickej analýzy získate ešte presnejšie informácie o trhových pohyboch, preto by mohlo byť užitočné používať obidva prístupy. Bez ohľadu na to, ktorý prístup si zvolíte, vždy by ste mali sledovať najaktuálnejšie správy a analýzy týkajúce sa trhu, na ktorom ste sa rozhodli obchodovať.


Budovanie základov dlhodobej obchodnej stratégie

Keď zadávate svoj prvý obchod s CFD, vaša obchodná stratégia nemusí byť príliš komplikovaná či rozsiahla; v skutočnosti stačí jednoducho začať so silným obchodným nápadom a správnym zdôvodnením vstupu na trh spolu s jasnou stratégiou odchodu.

Plánovanie obchodu je dôležité, pričom veľa sa môžete naučiť aj z analýzy svojich obchodných výkonov. V tejto súvislosti je v rámci komplexnejšej obchodnej stratégie vhodné sledovať svoj pokrok a podrobne analyzovať zdôvodnenie svojich obchodných rozhodnutí, ako aj všímať si prevažujúce podmienky na trhu, keď ste svoju pozíciu prvýkrát otvorili.

Veľa obchodníkov, dokonca aj veľmi skúsených, si vedie obchodný denník, aby si mohli spätne pozrieť svoje obchodné rozhodnutia a izolovať najpozitívnejšie a najnegatívnejšie aspekty svojej obchodnej stratégie. Tieto záznamy vám môžu pomôcť aj pri určovaní vášho rizikového apetítu a môžu byť užitočné pri zvažovaní podobných obchodných príležitostí, ktoré sa objavia v budúcnosti.

Skúste si viesť denník obchodov s CFD, ktorý obsahuje nasledovné kľúčové obchodné informácie:

  • Skutočný dosiahnutý zisk/strata
  • Trvanie obchodu
  • Pôvodný cieľový zisk/úroveň straty
  • Zdôvodnenie otvorenia obchodu na základe prieskumu
  • Veľkosť a smer obchodu

Čím sú tieto informácie podrobnejšie, tým viac údajov budete mať v budúcnosti k dispozícii, ak si budete chcieť porovnať potenciálnu obchodnú príležitosť s podobnou príležitosťou z minulosti.

Keď budete mať vypracovaný obchodný denník, ktorý odráža typy obchodov, ktoré vám v minulosti fungovali, budete môcť jednoduchšie identifikovať trhové podmienky, ktoré by mohli byť pre vás priaznivé, ako aj tie, ktoré by mohli ísť proti vašim obchodným cieľom alebo konkrétnemu postupu.

Takéto podrobné informácie oceníte najmä pri budovaní komplexnejšej obchodnej stratégie na základe obchodných nápadov a ich zdôvodnení, ktoré vám v minulosti fungovali a ktorým najviac dôverujete.

Ste pripravení začať?

Otvoriť live účet Otvoriť demo účet