Povolené používanie

Tieto pravidlá prijateľného používania webovej stránky stanovujú podmienky medzi vami a našou spoločnosťou, za ktorých môžete pristupovať na webovú stránku etxcapital.sk (naša stránka). Tieto pravidlá platia pre všetkých používateľov a návštevníkov našej stránky.

Používaním našej stránky prijímate a súhlasíte, že budete dodržiavať všetky podmienky stanovené v týchto pravidlách prijateľného používania webovej stránky, ktoré dopĺňajú naše podmienky používania webovej stránky.

Stránku etxcapital.sk prevádzkuje spoločnosť Monecor (London) Limited. Spoločnosť je registrovaná v Anglicku a Walese pod identifikačným číslom 00851820, so sídlom na adrese 1 Broadgate, London, United Kingdom, EC2M 2QS.

Monecor (London) Limited je spoločnosť poskytujúca finančné služby registrovaná britským úradom pre finančnú administratívu Financial Conduct Authority pod registračným číslom pre 124721.

Zakázané spôsoby použitia

 

Našu stránku môžete používať len na zákonom povolené účely. Stránku nesmiete používať:

 • Akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými miestnymi, národnými alebo medzinárodnými právnymi predpismi.
 • Akýmkoľvek nezákonným alebo podvodným spôsobom, resp. spôsobom, ktorý sleduje nezákonný alebo podvodný účel alebo cieľ.
 • Na účely poškodzovania alebo pokusov o poškodzovanie maloletých akýmkoľvek spôsobom.
 • Na odosielanie, vedomé prijímanie, nahrávanie, sťahovanie, používanie alebo opätovné používanie akýchkoľvek materiálov, ktoré nespĺňajú naše obsahové štandardy uvedené nižšie.
 • Na prenos alebo odosielanie nevyžiadaných alebo nepovolených reklamných alebo propagačných materiálov, resp. akýchkoľvek iných podobných foriem nevyžiadanej pošty (spam).
 • Na vedomý prenos akýchkoľvek údajov, odosielanie alebo nahrávanie akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone, červy, časové bomby, nástroje na zaznamenávanie úderov na klávesnicu (tzv. keystroke loggers), spyware, adware alebo akékoľvek iné škodlivé programy alebo podobné počítačové kódy, ktorých cieľom je poškodiť prevádzku počítačového softvéru alebo hardvéru.

Interaktívne služby

 • Naša stránka môže poskytovať interaktívne služby (interaktívne služby).

  V prípade poskytovania interaktívnych služieb vás budeme jasne informovať o type ponúkanej služby a o tom, či a akou formou je služba moderovaná (vrátane informácie, či je moderovaná živým moderátorom alebo technickými prostriedkami).

  V najväčšej možnej miere sa budeme usilovať o posúdenie rizík, ktoré môžu používateľom (a osobitne deťom) hroziť od tretích strán pri používaní interaktívnych služieb prevádzkovaných na našej stránke, a na základe týchto rizík v každom individuálnom prípade rozhodneme, či je vhodné príslušnú službu moderovať (vrátane spôsobu jej moderovania). Upozorňujeme však, že nemáme žiadnu povinnosť dohliadať, monitorovať alebo moderovať akúkoľvek interaktívnu službu, ktorú na našej stránke prevádzkujeme, a výslovne vylučujeme našu zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú stratu alebo škodu, ktorá používateľovi vznikne pri používaní interaktívnej služby v rozpore s našimi obsahovými štandardmi, bez ohľadu na to, či je daná služba moderovaná, alebo nie.

  Používanie našich interaktívnych služieb maloletými podlieha súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu. Upozorňujeme rodičov, ktorí deťom povolia používať interaktívne služby, že je dôležité, aby svojim deťom vysvetlili zásady bezpečného používania internetových služieb, pretože ani ich moderovanie nie je zárukou stopercentnej bezpečnosti. Maloletí používatelia interaktívnych služieb by mali byť informovaní o možných rizikách, ktoré im hrozia.

  V prípade moderovaných interaktívnych služieb štandardne poskytujeme informácie o spôsobe, ako možno v prípade problémov kontaktovať moderátora.

Obsahové štandardy

 • Not to reproduce, duplicate, copy or re-sell any part of our site in contravention of the provisions of our terms of website use.
 • Not to access without authority, interfere with, damage or disrupt:
 • any part of our site;
 • any equipment or network on which our site is stored;
 • any software used in the provision of our site; or
 • any equipment or network or software owned or used by any third party.

Tieto obsahové štandardy platia pre všetky materiály, ktoré na našej stránke zverejníte (príspevky), ako aj pre všetky s ňou súvisiace interaktívne služby.

Ste povinní dodržiavať ducha aj literu týchto štandardov. Štandardy platia pre každú jednotlivú časť príspevku aj pre príspevok ako celok.

Príspevky musia:


byť presné (ak sa v nich uvádzajú fakty).
byť autentické (ak vyjadrujú názory).
byť v súlade s právnymi predpismi platnými vo Veľkej Británii a v štáte, z ktorého boli odoslané.

Príspevky nesmú:


obsahovať hanlivé informácie o žiadnej osobe.
obsahovať žiadne obscénne, urážlivé, nenávistné alebo poburujúce informácie.
propagovať materiály so sexuálnym obsahom.
propagovať násilie.
podnecovať k diskriminácii na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku.
porušovať autorské práva, databázové práva alebo ochranné známky akejkoľvek osoby.
obsahovať potenciálne zavádzajúce informácie.
byť v rozpore so žiadnou zákonnou povinnosťou voči tretím osobám, napr. v rozpore so zmluvnými záväzkami alebo povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií.
propagovať nezákonné aktivity.
ohrozovať, zneužívať alebo narúšať súkromie iných osôb, alebo spôsobovať nepríjemnosti, obťažovať alebo vyvolávať nepodložené obavy.
potenciálne obťažovať, znepokojovať, hanobiť alebo rozrušovať akúkoľvek inú osobu.
byť použité na vydávanie sa za inú osobu alebo na poskytovanie zavádzajúcich informácií o vašej identite alebo o vašom prepojení na inú osobu.
vyvolávať dojem, že pochádzajú od našej spoločnosti, ak to nie je pravda.
obhajovať, propagovať alebo pomáhať pri nezákonnom konaní, akým je napríklad porušovanie autorských práv alebo zneužívanie počítačových technológií.

Pozastavenie a zrušenie prístupu k webovej stránke

Prípadné porušenie týchto pravidiel prijateľného používania webovej stránky z vašej strany posúdime na základe nášho vlastného rozhodnutia. V prípade ich porušenia sme oprávnení prijať opatrenia, ktoré považujeme za vhodné.

Nedodržanie týchto pravidiel predstavuje vážne porušenie podmienok používania webovej stánky, na základe ktorých môžete používať našu stránku, a má za následok prijatie všetkých alebo niektorých z nižšie uvedených opatrení:


Okamžité, dočasné alebo trvalé zrušenie vášho práva používať našu stránku.
Okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie akýchkoľvek príspevkov alebo materiálov, ktoré ste na našu stránku nahrali.
Zaslanie upozornenia.
Prijatie právnych krokov na vymáhanie odškodnenia (okrem iného vrátane primeraných administratívnych a právnych nákladov) vyplývajúce z porušenia týchto pravidiel.
Ďalšie právne konanie voči vašej osobe.
Poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní, ktoré odôvodnene považujeme za potrebné.

Vylučujeme zodpovednosť za opatrenia prijaté v reakcii na porušenie týchto pravidiel používania webovej stránky. Opatrenia uvedené v tomto dokumente nie sú obmedzené, máme oprávnenie prijať akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré odôvodnene považujeme za vhodné.


Zmeny pravidiel používania webovej stránky

Pravidlá prijateľného používania webovej stránky sa môžu kedykoľvek zmeniť. Túto stránku by ste mali pravidelne navštevovať, aby ste boli vždy informovaní o aktuálnych zmenách, ktoré sme prijali, pretože tieto zmeny sú pre vás právne záväzné. Niektoré z ustanovení uvedených v týchto pravidlách prijateľného používania webovej stránky môžu byť nahradené aj ustanoveniami alebo oznámeniami zverejnenými inde na našej stránke.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich pravidiel ochrany súkromia alebo bezpečnostných opatrení, prosím, kontaktuje nás emailom na adrese:[email protected]


NAJLEPŠIA REALIZÁCIA PRÍKAZOV

Na splnenie regulačného technického predpisu (RTP) 27 v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) II musíme našim klientom poskytovať transparentné informácie týkajúce sa kvality vykonávania obchodných transakcií. Viac informácií získate kliknutím sem