Články

You should be able to find all the answers to your questions, whether they are general trading queries or specific queries about our trading platforms. An interactive customer service hub where you can search for specific keywords or by relevant topic. We are consistently updating our answers so keep checking in for all our up to date support

SPÄŤ

Články

Obchodovanie
 • Čo je finančná páka?

  Finančná páka umožňuje veľkú expozíciu za podstatne menšiu investíciu, známu ako maržová požiadavka. Ide o dlhové financovanie investície. Výška finančnej páky predstavuje potenciálny vzťah medzi ziskom alebo stratou a vašou maržovou požiadavkou. Použitie finančnej páky je dôvod, prečo straty môžu prevýšiť vaše vklady. Preto na pozícii s vyššou finančnou pákou možno dosiahnuť vyšší zisk alebo stratu aj pri malej vstupnej investícii. Vyššia finančná páka zvyšuje riziko.

  Čítaj viac
 • Maximálna veľkosť obchodu

  Maximálna veľkosť obchodu môže závisieť od platformy, ktorú používate. Zvyčajne je možné zadať obchod s akoukoľvek veľkosťou, pokiaľ sa na vašom účte nachádza dostatok finančných prostriedkov na krytie maržových požiadaviek daného obchodu. Ak obchod nemôžete zadať prostredníctvom našej webovej stránky, kontaktuje nás, prosím, telefonicky na bezplatnom čísle uvedenom na webovej stránke pre váš región. Za výnimočných podmienok na trhu môže dôjsť k zmene maximálnej veľkosti obchodov.

  Čítaj viac
 • Čo je zdržanie?

  Rozdiel medzi úrovňou v príkaze a skutočnou cenou, pri ktorej je realizovaný.  Môže k nemu dôjsť počas období zvýšenej trhovej volatility, napríklad pri zverejnení ekonomických oznámení alebo pri otváraní/zatváraní obchodovania na trhu.

  Čítaj viac
 • Minimálna veľkosť obchodu

  Minimálna veľkosť obchodu je uvedená na informačnom lístku (deal ticket) daného trhu.

  Čítaj viac
 • Ponúkate garantované príkazy stop loss?

  Na určitých trhoch ponúkame garantovaný stop-loss. Táto možnosť podlieha dodatočnému spoplatneniu; výška poplatku sa pri výbere zobrazí na informačnom lístku (deal ticket).

  Čítaj viac
 • Ukladanie grafov

  Kliknite na ikonu Graf pri príslušnom trhu. Nastavte si graf pomocou záložiek v hornej a ľavej časti okna. Kliknite na záložku Nastavenia, potom na Uložiť nastavenia grafu.

  Čítaj viac
 • Disponibilné finančné prostriedky

  Svoje disponibilné finančné prostriedky si môžete vypočítať podľa tohto vzorca: vaša likvidačná hodnota mínus marža potrebná pre otvorené obchody. Kladný výsledok predstavuje výšku finančných prostriedkov, ktoré máte k dispozícii na obchodovanie.  Záporný výsledok predstavuje sumu, ktorú musíte na účet vložiť, aby ste opäť mali k dispozícii finančné prostriedky na obchodovanie.

  Čítaj viac
 • Čo je dividenda?

  Ak na danom trhu držíte dlhú pozíciu, bude vám pripísaných 100 % výšky dividendy vynásobených vašim podielom. - Ak na danom trhu držíte krátku pozíciu, z váš účet bude zaťažený výškou dividendy vynásobenou vašim podielom. Na vašom účte sa zaúčtujú hotovostné oprávky, ktoré odrážajú zmenu ceny podkladového trhu.

  Čítaj viac
 • Farby sadzieb na našej platforme

  Zelená signalizuje zvýšenie ceny, červená signalizuje jej pokles.

  Čítaj viac
 • Aké sú poplatky za financovanie pozície otvorenej cez noc?

  • Akcie, indexy, komodity: 
  Celková veľkosť pozície x 3,5 % / 365 – Zoberme si Barclays ako príklad. 
  Celková veľkosť pozície (expozícia)- £10 000 x 3,5 % (Libor + 3) = £350 / 365 = 95p za deň. Upozorňujeme, že pri pozíciách rolovaných cez víkend sa poplatok účtuje len raz, ale spread podkladového trhu bude väčší, pretože pozíciu rolujete o 3 dni namiesto jedného dňa. 
  FX: 
  Úrok sa vypočíta na základe mien obchodu, ktorý máte otvorený. Poplatok ETX je založený a počíta sa z podkladového výmenného kurzu o 20:00, kurz oboch mien sa potom použije na veľkosť pozície/pozícií, ktoré ostávajú otvorené, a úrok je potom buď odpísaný, alebo pripísaný ako zápis v hlavnej knihe na vašom bežnom účte na dennej báze na akejkoľvek držanej otvorenej pozícii. 

  Poplatok je odvodený od poplatkov za financovanie platených za udržanie otvorenej pozície na podkladovom medzibankovom devízovom trhu, ktorý sa zvykne označovať aj ako T/N (tomorrow next, teda „od zajtra do pozajtra“), t.j., ide o obchodovateľný trh so swapmi, ktorý sa pohybuje v súlade s očakávaniami úrokových sadzieb a ponuky a dopytu podobne, ako sa pohybuje spotový trh, hoci swapy s krátkym dátumom sa obchodujú na prednej strane krivky a s veľmi nízkymi spreadmi/pipmi,  zvyčajne na 5 a 6 desatinných miest.
  Zároveň upozorňujeme, že swapové sadzby podkladového trhu sa menia a nie sú pevne dané, takže poplatky sa líšia a menia v závislosti od zmeny faktorov, z ktorých sú odvodené, zatiaľ čo poplatok ETX je pevne určený vo výške 0,0054 % a výhodnejší v porovnaní s ostatnými účastníkmi trhu. Poplatok sa pripisuje alebo odpisuje v závislosti od smeru obchodu a nástroja, s ktorým sa obchoduje.

  Čítaj viac
 • Načo slúžia limitné príkazy?

  Príkaz kúpiť alebo predať produkt, keď dosiahne určitú cenu. Príkaz limit sa zadáva, ak chcete obchodovať pri cene odlišnej od aktuálne kótovanej ceny. V prípade extrémnej volatility, keď sa trhy nevyvíjajú hladko, môžu byť limitné príkazy splnené pri inej úrovni, ako obchodník pôvodne očakával. Upozorňujeme, že pokiaľ nie je dohodnuté inak, príkazy stop-loss a limit nie sú garantované.

  Čítaj viac
 • Prečo bol môj Príkaz na otvorenie pozície vyplnený na inej úrovni?

  V niektorých prípadoch nie je možné váš príkaz stop alebo limit vykonať za rovnakú cenu, akú ste zadali.  Takáto situácia môže nastať, ak sa trh vyvíja príliš rýchlo alebo je veľmi nelikvidný. V takých prípadoch môže byť váš príkaz zrealizovaný na inej úrovni, ako ste zadali. Uvedený rozdiel sa označuje zdržanie (slippage), pričom jeho veľkosť určí naša spoločnosť na primeranom a odôvodnenom základe. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, príkazy stop-loss nie sú garantované. Viac informácií získate v našich obchodných podmienkach.

  Čítaj viac
 • Kedy dochádza k resetovaniu grafov?

  Denné sviečky na grafoch sa resetujú automaticky o polnoci miestneho času. Napríklad, denné sviečky pre graf SP 500 - Daily Rolling  sa zobrazujú od polnoci do polnoci newyorského času. Pre denné zmeny ceny:  Denné zmeny cien platia od polnoci londýnskeho času. Všetky ceny závisia od oficiálneho zatvorenia podkladového trhu.

  Čítaj viac
 • Aký čas sa zobrazuje na webovej stránke?

  Zobrazovaný čas je Greenwich Mean Time (GMT+0.00). Je synchronizovaný s trhovým časom.

  Čítaj viac
 • Aké sadzby sa zobrazujú v obchodných rámčekoch?

  Sadzby sú kótované ceny aktív. Upozorňujeme, že nami ponúkané sadzby nie vždy presne odrážajú trhové ceny a môžu sa od nich líšiť o niekoľko pipov. Sadzby, ktoré uvádzame na našej domovskej stránke, predstavujú sadzby, pri ktorých sme ochotní opcie predať.

  Čítaj viac
 • Prečo sa sadzby neustále menia predtým, ako urobím rozhodnutie?

  Náš automatický systém oceňovania, ktorý zobrazuje sadzby v reálnom čase, je ovplyvnený trhovými fluktuáciami. Okrem toho, máte možnosť obchod zrušiť, ak ste nedostali presne tú sadzbu, na ktorej ste chceli obchodovať.

  Prebiehajúcu analýzu sadzieb indikuje pri pohybe ceny blikanie. Cena je zelená, ak stúpa, a červená, ak klesá.

  Čítaj viac
 • Prečo bola moja pozícia zatvorená na inej úrovni, ako som nastavil v príkaze Stop alebo Limit?

  V niektorých prípadoch nie je možné váš príkaz stop alebo limit vykonať za rovnakú cenu, akú ste zadali. Takáto situácia môže nastať, ak sa trh vyvíja príliš rýchlo alebo je veľmi nelikvidný. V takých prípadoch môže byť váš príkaz zrealizovaný na horšej úrovni, ako ste zadali. Uvedený rozdiel sa označuje zdržanie (slippage), pričom jeho veľkosť určí naša spoločnosť na primeranom a odôvodnenom základe. 
   
  Pokiaľ nie je dohodnuté inak, príkazy stop-loss  a limit nie sú garantované.

  Čítaj viac
 • Môžem otvoriť dve pozície v opačnom smere na tom istom trhu?

  Aj keď je na platforme MT4 za určitých okolností možné obchody hedgovať, naša spoločnosť zvyčajne neumožňuje otvárať dve opačné pozície na tom istom trhu s rovnakým dátumom exspirácie.

  Čítaj viac
 • Prečo nemôžem uskutočniť obchod?

  Na účte nie je  dostatok prostriedkov, pokúsili ste sa obchodovať mimo otváracích hodín alebo cena, za ktorú ste chceli obchodovať, už nie je platná.

  Ak nejde o žiadny z uvedených dôvodov, kontaktuje nás emailom na adrese customer.service@etxcapital.com alebo telefonicky na bezplatnom čísle uvedenom na webovej stránke pre váš región.

  Čítaj viac
 • Prečo bola moja pozícia nečakane zatvorená?

  Úroveň stop alebo limit, ktorú ste na svojej pozícií určili, bola dosiahnutá a zrealizovaná. Vaša pozícia bola zatvorená z dôvodu výzvy na dodatočné vyrovnanie (margin call). Ak vaše Disponibilné finančné prostriedky dosiahli zápornú hodnotu, doplňte finančné prostriedky na svojom účte, alebo zatvorte aktuálnu pozíciu. Ak neurobíte nič, oddelenie pre riadenie rizík zatvorí (alebo čiastočne zatvorí) vašu pozíciu. Ďalšou možnosťou je, že ste obchodovali na future kontrakte, ktorý dosiahol svoju exspiráciu. Pred exspiráciou kontraktu nás môžete telefonicky kontaktovať so žiadosťou o jeho predĺženie (rolovanie) k ďalšiemu dátumu exspirácie.

  Čítaj viac
 • Načítať viac