späť

Podmienky používania webových stránok

Tato stránka (zároveň s dokumenty, na které odkazuje) Vás informuje o podmínkách, za nichž můžete používat naše webové stránky (naše stránky), ať už jako host nebo jako registrovaný uživatel. Než začnete tyto stránky používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky používání. Používáním našich stránek vyjadřujete, že tyto obchodní podmínky přijímáte a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, naše stránky prosím nepoužívejte.


Informace o nás


Stránky etxcapital.sk provozuje společnost Monecor (London) Limited ("My"). Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem společnosti 00851820 a sídlíme na adrese 1 Broadgate, London, United Kingdom (Spojené království), EC2M 2QS.

Jsme společnost finančních služeb s povolením a regulací ze strany britského úřadu pro finanční etiku FCA pod registračním číslem 124721.


Přístup na naše stránky


Přístup na naše stránky je povolen na dočasném základě. Vyhrazujeme si právo na stránkách poskytované služby ukončit nebo pozměnit bez předchozího upozornění (viz níže). Nebudeme nést odpovědnost za to, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudou naše stránky dostupné v kteroukoliv dobu nebo po jakkoliv dlouhou dobu.

Čas od času můžeme v případě uživatelů, kteří se u nás registrovali, omezit přístup k některým částem našich stránek nebo k celým stránkám.

Pokud si zvolíte nebo je Vám poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakákoliv jiná informace jako součást bezpečnostních postupů, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesmíte je zpřístupňovat žádné třetí straně. Máme právo zneplatnit jakýkoliv identifikační kód uživatele nebo heslo uživatele, ať už zvolené Vámi nebo přidělené námi, v kteroukoliv dobu, pokud se domníváme, že jste nedodrželi některá z ustanovení v podmínkách pro používání stránek.

Při používání našich stránek musíte dodržet ustanovení našich zásad přijatelného používání, nebo pokud jste naším registrovaným klientem, tak obchodní podmínky Vaší smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.

Za veškeré kroky k zajištění přístupu na stránky jste odpovědni Vy. Jste rovněž zodpovědni za zajištění, aby všechny osoby, které budou přistupovat na stránky prostřednictvím Vašeho internetového připojení, si byly vědomy těchto podmínek a dodržovaly je.


Práva duševního vlastnictví


Jsme majiteli nebo držiteli licence na veškerá duševní vlastnická práva na našich stránkách a materiálech, které jsou na nich zveřejněny. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stahovat výňatky kterékoliv stránky či stránek z našeho webu pro své osobní potřeby a upozorňovat jiné osoby ve své organizaci na materiály zveřejněné na našich stránkách.

Nesmíte měnit papírové ani digitální kopie kterýchkoliv materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli jakýmkoliv způsobem, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence ani jakoukoliv jinou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Náš status (a status jakýchkoliv identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálu na našich stránkách musí být vždy přiznaný nám.

Žádnou část materiálů na našich stránkách nesmíte používat k obchodním účelů bez získání povolení od nás nebo našich poskytovatelů povolení.

Pokud budete tisknout, kopírovat nebo stahovat jakoukoliv část našich stránek při nedodržení těchto podmínek, Vaše právo používat tyto stránky okamžitě skončí a podle našeho zvážení budete muset vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste si udělali.


Spoléhání se na informace na stránkách


Komentáře a další materiály odeslané na naše stránky neplatí jako poradenství, na něž se lze plně spoléhat. Proto odmítáme veškerou odpovědnost z hlediska spoléhání se na tyto materiály ze strany jakéhokoliv návštěvníka našich stránek, nebo kohokoliv, kdo může získat informace z kteréhokoliv obsahu tohoto typu.


Naše stránky se pravidelně mění


Snažíme se naše stránky pravidelně aktualizovat a jejich obsah můžeme kdykoliv změnit. Pokud se objeví taková potřeba, můžeme přerušit přístup k našim stránkách, nebo je trvale ukončit. Jakýkoliv materiál na našich stránkách může být v určitý okamžik neaktuální a nemáme povinnost tyto materiály aktualizovat.


Naše odpovědnost


Materiály zobrazované na našich stránkách se poskytují bez jakýchkoliv záruk, podmínek nebo ručení z hlediska jejich přesnosti. Do míry, ve které to povoluje zákon, my, ostatní členové naší skupiny společností, a třetí strany propojené s námi tímto výslovně vylučujeme:

  1. Všechny podmínky, záruky a jiné podmínky, které by jinak mohly být odvozovány ze statutu, běžných zákonů nebo práva spravedlnosti.
  2. Veškerou zodpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné škody nebo škody vzniklé kterémukoliv uživateli v souvislosti s našimi stránkami nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo jako důsledek používání našich stránek, veškerých webových stránek s nimi spojených a veškerých materiálů na ně přidávaných, včetně (nikoliv však výlučně) veškeré zodpovědnosti za:
  3. ztrátu příjmu nebo výnosu;
  4. ztrátu obchodních příležitostí
  5. ztrátu zisku nebo kontraktů;
  6. ztrátu předpokládaných úspor;
  7. ztrátu dat;
  8. ztrátu dobrého jména (goodwill);
  9. ztrátu času managementu nebo kancelářskcýh činností; a

za jakoukoliv jinou ztrátu jakéhokoliv druhu, jakkoliv vznikající a způsobenou přečinem (včetně nedbalosti), porušením kontraktu nebo z jiných důvodů, i kdyby byly předvídatelné, a sice za předpokladu, že tyto podmínky nezamezí nárokům ze ztrát nebo škod na Vašem hmotném majetku nebo jakýmkoliv jiným nárokům v důsledku přímých finančních ztrát, které nejsou vyloučeny žádnou z výše uvedených kategorií.

 

Toto ustanovení se nedotýká naší odpovědnosti za smrt nebo zranění osob jako následek naší nedbalosti, ani naší odpovědnosti za podvodnou, křivou interpretaci zásadní věci, ani žádné jiné odpovědnosti, kterou nelze vyloučit nebo omezit dle platného práva.


Informace o Vás a Vašich návštěvách na našich stránkách


Informace o Vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí. Používáním našich stránek dáváte najevo svůj souhlas s takovýmto zpracováním a zaručujete, že veškerá data, která jste poskytli, jsou přesná.


Transakce uzavřené prostřednictvím našich stránek


Kontrakty na dodávku zboží, služeb nebo informací, tvořené prostřednictvím našich stránek nebo v důsledku Vašich návštěv, se budou řídit oddělenými podmínkami naší smlouvy o účtu s Vámi.


Nahrávání materiálů na naše stránky


Při každém využití funkce, která Vám umožňuje nahrávat materiály na naše stránky, nebo vstupovat do kontaktu s jinými uživateli našich stránek, musíte dodržovat normy pro obsah stanovené v našich zásadách přijatelného používání. Zaručujete, že veškeré takové příspěvky tyto normy dodrží, a zajistíte nám odškodnění v případě porušení této záruky.

Veškeré materiály, které nahrajete na naše stránky, budou považovány za nedůvěrné a nesoukromé, a budeme mít právo používat, kopírovat, rozšiřovat a zpřístupňovat veškeré takové materiály třetím stranám za jakýkoliv účelem. Máme rovněž právo zpřístupnit Vaši identitu kterékoliv třetí straně, která tvrdí, že kterýkoliv, Vámi poskytnutý materiál nebo materiál nahraný na stránky představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví, nebo jejich práv na soukromí.

Nebudeme zodpovědni ani nebudeme ručit žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoliv materiálů poskytnutých na naše stránky Vámi nebo kterýmkoliv jiným uživatelem našich stránek.

Máme právo odstranit veškeré materiály nebo příspěvky, které odešlete na naše stránky, pokud podle našeho názory tyto materiály nedodržují normy pro obsah stanovené v našich zásadách přijatelného používání.


Viry, hacking a jiné útoky


Nesmíte zneužívat našich stránek vědomým vkládání virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiných materiálů, které jsou škodlivé nebo technologicky škodlivé povahy. Nesmíte se pokoušet získat nepovolený přístup na naše stránky, server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo na kterýkoliv server, počítač nebo databázi spojenou s našimi stránkami. Nesmíte útočit na naše stránky útokem typu odepření služby (DOS, denial-of-service) nebo typu DDOS.

Porušením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin dle zákona o zneužití počítačových technologií (Computer Misuse Act) z roku 1990. Každé takovéto porušení nahlásíme příslušným úřadům pro vymáhání práva a budeme s těmito úřady spolupracovat tím, že jim zpřístupníme Vaši identitu. V případě takového porušení bude Vaše právo používat naše stránky okamžitě ukončeno.

Nebudeme zodpovědni za žádné ztráty ani škody plynoucí z útoku typu DDOS, z virů nebo jiných technologicky škodlivých materiálů, které mohou infikovat Váš počítač, počítačové programy, data nebo jiné vlastní materiály v souvislosti s Vaším používáním našich stránek nebo Vaším stahováním jakýchkoliv materiálů na nich umístěných, nebo na jakýchkoliv stránkách s nimi propojených.


Vytváření odkazů na naše stránky


Smíte vytvářet odkazy na naši domovskou stránku, avšak za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je férový, zákonný a nepoškozuje naši pověst nebo ji nezneužívá. Nesmíte však dávat odkazy takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoliv formu spojení, schválení či podpory z naší strany v případě, kdy žádná taková forma neexistuje.

Nesmíte vytvářet odkaz z žádné stránky, kterou sami nevlastníte.

Naše stránky nesmějí být zarámovány do žádných jiných stránek, ani nesmíte vytvářet odkaz na žádnou jinou část našich stránek než je domovská stránka. Vyhrazujeme si právo stáhnout povolení k poskytování odkazů bez upozornění. Webová stránka, z níž odkazujete, musí ve všech ohledech dodržovat normy pro obsah, stanovené v našich zásadách přijatelného používání.

Pokud si přejete jakkoliv využívat materiály na našich stránkách jiným způsobem než jak je uvedeno výše, obraťte se s Vaší žádostí na customerservice@etxcapital.com.


Vytváření odkazů z našich stránek


V případě, kdy naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytnuté třetími stranami, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro informační účely. Nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů nemáme kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoliv ztráty nebo škody, které mohou z jejich používání vzniknout. Veškeré stížnosti nebo dotazy, týkající se odkazů na jiné stránky popř. zdrojů poskytovaných třetími stranami, by měly být adresovány této třetí straně. Společnost ETX Capital nepřijímá žádnou odpovědnost za kontaktování jiných stránek nebo poskytovatelů třetích stran jménem uživatele.


Jurisdikce a platné právo


Výlučnou jurisdikci nad jakýmkoliv žalobním nárokem, vzniklým nebo souvisejícím s návštěvou našich stránek, budou mít anglické soudy. Přesto si vyhrazujeme právo přenést soudní projednávání porušení těchto podmínek do Vaší země bydliště nebo do kterékoliv jiné odpovídající země.

Tyto podmínky používání a jakýkoliv spor nebo žaloba z nich plynoucí nebo vzniklý v souvislosti s nimi, nebo předmět pro jejich vznik (včetně nesmluvních sporů nebo žalob) se budou řídit a budou sestavovány v souladu s právem Anglie a Walesu.


Obchodní značky


ETX, ETX Capital, ETX Markets a ETXchange jsou obchodní značky společnosti Monecor (London) Limited nebo jsou předmětem uplatnění obchodní značky.


Změny


Tyto podmínky používání můžeme kdykoliv změnit tím, že upravíme tuto stránku. Předpokládáme, že si tuto stránku čas od času prohlédnete a všimnete si tak změn, které jsme provedli, protože tyto změny jsou pro Vás právně závazné. Některá z ustanovení uvedených v těchto podmínkách používání mohou být také nahrazena ustanoveními nebo upozorněními zveřejněnými jinde na našich stránkách.


Vaše znepokojení


Jste-li znepokojeni materiály, které se na našich stránkách objevily, kontaktujte prosím customerservice@etxcapital.com.


Najlepšia realizácia príkazov


Na splnenie regulačného technického predpisu (RTP) 27 v zmysle smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) II musíme našim klientom poskytovať transparentné informácie týkajúce sa kvality vykonávania obchodných transakcií. Viac informácií získate kliknutím sem