Upozornenie na riziká


Spoločnosť Monecor (London) Limited, vystupujúca pod obchodnou značkou ETX Capital (ďalej len ETX Capital, my alebo spoločnosť), je regulovaná a oprávnená vykonávať svoju činnosť Úradom pre finančnú etiku (FCA) pod referenčným číslom 124721. Finančné produkty a služby, ktoré spoločnosť poskytuje, predstavujú vysokú mieru rizika. Môžu byť preto nevhodné pre niektorých investorov. Z tohto dôvodu by ste mali predtým, ako začnete používať naše produkty a služby, dôkladne rozumieť s nimi spätým rizikám.

Neposkytujeme investičné poradenstvo. Ak nemáte istotu, či je tento spôsob investovania pre vás vhodný, mali by ste požiadať o radu oprávneného finančného poradcu. Momentálne nemáme oprávnenie poskytovať investičné poradenstvo akéhokoľvek druhu, preto vám ho nebudeme poskytovať. Občas vám však môžeme poskytnúť fakty súvisiace s trhovou situáciou alebo konkrétnou transakciou, o ktoré ste požiadali.

Špekulujte výlučne s finančnými prostriedkami, ktoré si môžete dovoliť stratiť.

Toto upozornenie na možné riziká nie je súčasťou zmluvy o obchodovaní, ktorú so spoločnosťou uzatvárate. Upozornenie na možné riziká má za cieľ pomôcť vám porozumieť rizikám, ktoré môžu byť späté s produktmi a službami, ktoré ponúkame. Nie je však možné, aby toto upozornenie objasňovalo všetky riziká. Možno ho použiť iba ako všeobecnú príručku o rizikách spätých s obchodovaním s našimi produktmi a používaním našich služieb. To, či sú niektoré riziká prijateľné z hľadiska vašej investičnej stratégie a miery ochoty riskovať, musíte posúdiť vy sami.

S obchodovaním s finančnými derivátmi je spätá vysoká miera rizika. Pri rozhodovaní o tom, či obchodovať s takýmito nástrojmi by ste mali mať na pamäti tieto skutočnosti:

1               MIMOBURZOVÉ OBCHODOVANIE

Ak s nami obchodujete, vstupujete do mimoburzových obchodov (tiež známych ako OTC), ktoré nie je možné prevádzať. To znamená, že do obchodov vstupujete priamo so spoločnosťou a tieto obchody musíte so spoločnosťou aj uzavrieť. Svoje obchody nebudete môcť predávať tretím stranám, ani ich na ne prevádzať. S tým môže byť späté vyššie riziko než pri investovaní do finančného nástroja, ktorý je možné prevádzať, alebo obchodovaní s finančným derivátom obchodovaným na burze, pretože vaša schopnosť otvárať a uzatvárať obchody s našou spoločnosťou je obmedzená tým, že spoločnosť iba prijíma vaše príkazy a vykonáva ich.

2               MARŽA

Na obchode môžete stratiť výrazne viac, než ste do neho vložili (tzv. marža). Všetky straty na trhu presahujúce maržu sa odpočítajú z vášho účtu. Spoločnosť vás môže požiadať o urýchlené vloženie dodatočnej marže, aby ste mohli ďalej obchodovať. Vaše otvorené obchody bude spoločnosť priebežne počas každého obchodného dňa vyhodnocovať a akékoľvek zisky alebo straty sa okamžite odzrkadlia na stave vášho účtu. V prípade straty môže byť nevyhnutné okamžité vloženie ďalších prostriedkov na účet, aby ste si udržali svoje otvorené obchody. Okrem toho môžeme kedykoľvek zmeniť svoje sadzby marží a/alebo požiadavky na obchodovanie, čo môže tiež viesť k zmene výšky marže, ktorú musíte kvôli obchodu udržať. Ak neposkytnete tieto ďalšie prostriedky v požadovanom čase (môže ísť o značnú čiastku vo veľmi krátkom čase, dokonca v priebehu minút), váš obchod môže byť uzavretý so stratou a vy budete niesť zodpovednosť za akýkoľvek vzniknutý deficit.

3               LIMIT STRATY NIE JE GARANTOVANÝ

Zadanie príkazu Stop Loss môže limitovať vašu stratu, no nie je to zaručené. Za určitých okolností môže dôjsť k prekročeniu limitu. Ku sklzu ceny (tiež nazývanej slippage alebo gapping) dochádza, ak trh pohne cenou nad limit, ktorý ste nastavili pre príkaz Stop Loss. Tento jav sa môže vyskytnúť, ak dôjde k neobvyklému nárastu volatility príslušného podkladového trhu. Môže sa napríklad stať, že podkladový trh zakončí obchodovanie jeden bod nad limitom vášho príkazu Stop Loss a po obnovení obchodovania po určitom čase začne na cene pod limitom, ktorý ste stanovili príkazom Stop Loss. Za takýchto okolností môžeme uzavrieť váš otvorený obchod po opätovnom otvorení obchodovania na tomto podkladovom trhu alebo čo najrýchlejšie, teda za najbližšiu dostupnú cenu. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že s nárastom volatility podkladového trhu môže dôjsť k mimoriadnej vyťaženosti trhov a v takých prípadoch budeme postupovať v súlade so Zásadami vykonávania príkazov – prvý zadaný príkaz je prvý obchodovaný (first-in-first-traded, FIFT). Následkom toho môže byť váš príkaz Stop Loss na rýchlo klesajúcom podkladovom trhu vykonaný na úrovni pod limitom, ktorý ste pre neho stanovili.

4               PREDOŠLÉ VÝSLEDKY

Nemali by ste očakávať, že vaše predošlé výsledky by mohli mať akúkoľvek spojitosť s potenciálnymi budúcimi výsledkami. Budúce výsledky nemožno nijako zaručiť, a to na žiadnom podkladovom trhu ani v žiadnych obchodoch, ktoré uskutočňujete. O budúcich výsledkoch nie je možné robiť žiadne závery.

5               POZASTAVENIE OBCHODOVANIA

Za určitých podmienok a s ohľadom na fungovanie pravidiel určitých trhov (napr. pozastavenie obchodovania kvôli volatilite, nedostatku likvidity na podkladovom trhu a z iných dôvodov) môže byť obchodovanie riskantnejšie. Vo výnimočných prípadoch to môže viesť k zmene podmienok vysporiadania kontraktu. Vyhrádzame si právo zmeniť vysporiadanie kontraktov s exspiráciou v daný deň, ak je v tento deň obchodovanie pozastavené.

6               PÁKOVÝ EFEKT

Pákový efekt (tiež leverage alebo gearing) vám umožňuje vstupovať do obchodov s relatívne nízkym vkladom (taktiež nazývaným marža) vzhľadom na celkovú hodnotu kontraktu. Znamená to však, že aj relatívne malý pohyb na podkladovom trhu môže mať nepomerne veľký vplyv na váš obchod.

Dokonca aj malý pohyb na podkladovom trhu môže mať za následok stratu celej vašej marže a vy budete niesť zodpovednosť za akékoľvek ďalšie straty, ktoré na pozícii utrpíte. Preto vás dôrazne upozorňujeme, aby ste špekulovali výlučne s finančnými prostriedkami, ktoré si môžete dovoliť stratiť.

7               TRHY MIMO VEĽKEJ BRITÁNIE A ZAHRANIČNÁ VÝMENA

S trhmi mimo Veľkej Británie sú späté iné riziká. V niektorých prípadoch môžu byť tieto riziká vyššie. Ziskový či stratový potenciál transakcií na týchto trhoch alebo kontraktov denominovaných v zahraničnej mene bude ovplyvňovať fluktuácia devízových kurzov. Pokiaľ udržiavate obchody alebo máte na svojom účte u nás prostriedky vo forme vkladu v zahraničnej mene, vystavujete sa menovému riziku. Za toto riziko nesiete zodpovednosť vy a spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré v jeho dôsledku utrpíte.

8               TRANSAKCIE S PODMIENENÝMI ZÁVÄZKAMI

Ak pri obchode využívate maržu, požadujeme, aby ste vykonali sériu platieb proti kúpnej cene, namiesto okamžitého zaplatenia celej kúpnej ceny.

Dokonca aj v prípade, keď pri obchode nevyužívate maržu, môže v súvislosti s týmto obchodom za určitých okolností platiť povinnosť vykonať ďalšie platby prevyšujúce akúkoľvek sumu, ktorú ste zaplatili, keď ste kontrakt uzatvárali. Transakcie s podmienenými záväzkami, ktoré nie sú obchodované na uznanom či vyhradenom burzovom trhu alebo na základe pravidiel takého trhu, vás môžu vystaviť podstatne vyšším rizikám.

9               SPREADY, POPLATKY A NÁKLADY

Predtým, ako s nami začnete obchodovať, by ste si mali preštudovať všetky podrobnosti o poplatkoch a iných nákladoch, za ktoré budete niesť zodpovednosť. Ak nie sú niektoré poplatky vyjadrené konkrétnou výškou finančných prostriedkov (napr. vo forme cenového rozpätia ponuky), mali by ste získať jasné vysvetlenie toho, o akú konkrétnu výšku poplatkov zvykne ísť. V prípade futures sa poplatok účtuje ako percentuálna sadzba, takže bude bežne predstavovať percentuálny podiel celkovej hodnoty kontraktu, a nie iba percentuálny podiel vašej pôvodnej platby.

V závislosti od typu a trvania obchodu od vás môžeme požadovať uhradenie nákladov na jeho financovanie. V prípade, ak obchodujete v zahraničných menách, vás môžme taktiež požiadať o konverziu týchto zahraničných mien na vašu domácu menu. Celkové náklady na financovanie a konverziu devíz môžu presiahnuť akékoľvek zisky z obchodu, prípadne zvýšiť výšku strát, ktoré pri obchodovaní utrpíte.

10           DAŇOVÉ RIZIKO

Zodpovednosť za prípadné zdaňovanie obchodov a s nimi súvisiacich ziskov nesiete vy. Nezaručujeme, že zo ziskov nebudete musieť zaplatiť daň z príjmu, kolkovú či inú daň. Za všetky dane súvisiace s vašimi obchodmi a za kolkovú daň nesiete zodpovednosť vy. Spoločnosť ETX Capital neposkytuje svojim klientom žiadne daňové poradenstvo a za svoje daňové povinnosti nesiete zodpovednosť vy.

11           VAŠE FINANČNÉ PROSTRIEDKY

Ak ste boli kategorizovaný ako retailový klient alebo sme inak súhlasili s tým, že k vám budeme pristupovať ako k profesionálnemu klientovi, vaše finančné prostriedky budeme držať na osobitnom klientskom bankovom účte, ktorý je separovaný od našich finančných prostriedkov. Toto opatrenie však nemusí zabezpečiť úplnú ochranu (napr. v prípade insolventnosti banky, ktorú využívame). Taktiež vám odporúčame preštudovať si Obchodné podmienky spoločnosti, konkrétne časť „Vaše finančné prostriedky“.

 

 

12. apríla 2016

Na 75.6% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u ETX. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Na 75.6% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u ETX. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.