Pravidlá vykonávania príkazov

 1. Úvod

Spoločnosť Monecor (London) Limited, poskytujúca obchodné služby pod názvom ETX Capital („ETX Capital“, „spoločnosť“ alebo „naša spoločnosť“), je registrovaná britským úradom Financial Conduct Authority pod registračným číslom pre finančné služby 124721. Obchody medzi spoločnosťou a jej klientmi sú založené na rovnocennom vzťahu dvoch protistrán bez sprostredkovateľa. Spoločnosť spoločne s klientmi realizuje obchody s CFD kontraktmi a ďalšie obchodné transakcie na množstve podkladových trhov.

Pojmy použité v týchto pravidlách:

Spread nákup/predaj (bid offer spread) (tiež označovaný ako cena ponuka/dopyt) znamená rozdiel medzi cenou, za ktorú môžete predať, a cenou, za ktorú môžete nakúpiť.

Príkaz limit (limit order) znamená príkaz kúpiť alebo predať, keď hodnota na trhu dosiahne stanovenú hranicu. Ide o príkaz na obchodovanie za priaznivejšiu cenu, ako je aktuálne dostupná.

Trh (market) znamená jedinečný súbor produktov založený na cenovom pohybe podkladového trhu.

Záporné zdržanie (negative slippage) znamená zdržanie, ktorého výsledkom je realizačná cena horšia ako cena požadovaná klientom.

Príkaz (order) znamená pokyn otvoriť alebo zatvoriť obchod na konkrétnom trhu.

Kladné zdržanie (positive slippage) znamená zdržanie, ktorého výsledkom je realizačná cena lepšia ako cena požadovaná klientom.

Zdržanie (slippage) znamená, že konkrétna cena požadovaná klientom nie je dostupná v čase, keď je príkaz zadaný na vykonanie, takže príkaz sa vykoná za cenu čo najbližšiu k cene požadovanej klientom; výsledkom môže byť kladné zdržanie alebo záporné zdržanie.

Príkaz stop loss (stop loss order) znamená pokyn konať na konkrétnom trhu, ak sa naša cena daného trhu stane pre vás menej výhodnou. Tieto príkazy sa bežne používajú ako určitá ochrana pred rizikom, nie je však zaručená.

Obchod (obchod) označuje príkaz, ktorý bol realizovaný.

Obchodná zmluva (trading agreement) označuje obchodné podmienky spoločnosti ETX Capital.

Podkladový trh (underlying market) znamená príslušný finančný nástroj, index, menový pár alebo iný nástroj, ktorého cena alebo hodnota slúžia ako základ pre cenu, ktorú spoločnosť ponúka klientom.

Tieto pravidlá tvoria súčasť zmluvných podmienok obchodnej zmluvy a predstavujú právne záväznú dohodu. Ak potrebujete viac informácií alebo vysvetlenie akýchkoľvek ustanovení týchto pravidiel, kontaktujte našu zákaznícku podporu emailom na adrese customer.service@etxcapital.com alebo telefonicky na čísle +44 (0)20 7392 1494.

 1. Predmet a rozsah

Tieto pravidlá platia pre všetkých klientov ETX Capital. Vo vzťahu k profesionálnym klientom však ETX Capital uplatňuje nižšie uvedený štvorbodový kumulatívny test, vychádzajúci z predpokladu, že profesionálni klienti sa nespoliehajú na ETX Capital, aby zabezpečila najlepšie vykonanie príkazov, aby sme určili, či máme povinnosť zabezpečiť ich najlepšie vykonanie:

 • Ktorá strana iniciuje transakciu;
 • Trhová prax a zásada možnosti hľadať najlepšiu ponuku na trhu;
 • Relatívne úrovne cenovej transparentnosti v rámci relevantného trhu; a
 • Informácie poskytnuté spoločnosťou ETX Capital a dosiahnutá dohoda.

 

 1. Vykonávanie príkazov

ETX Capital vystupuje vo všetkých zrealizovaných obchodoch ako protistrana. Všetky obchody medzi spoločnosťou a jej klientmi sú založené na rovnocennom vzťahu dvoch protistrán bez sprostredkovateľa. Spôsob vykonávania príkazov sa môže líšiť v závislosti od platformy. V závislosti od zatvorenia alebo pozastavenia podkladového trhu spoločnosť počas bežných otváracích hodín ponúka ceny za obchody v rámci definovaných veľkostných parametrov obchodu aj mimo nich na základe svojho vlastného uváženia (ak to našim klientom umožňujú obchodné podmienky).

Na základe vlastného rozhodnutia je spoločnosť oprávnená vykonať transakciu na vlastný účet na účely zabezpečenia (hedgovania) konkrétnej alebo zostávajúcej trhovej pozície, ktorá je výsledkom vášho obchodovania. Aj keď takáto transakcia môže súvisieť s vašim konkrétnym obchodom, spoločnosť nikdy nekoná ako váš zástupca ani vo vzťahu k vášmu obchodu alebo nášmu hedgu nenesie žiadnu fiduciárnu povinnosť.

Pri poskytovaní finančných produktov a služieb našim klientom vystupujeme len ako hlavná protistrana, preto predstavujeme jediné miesto výkonu príkazov, na ktoré máte prístup, a len za nami stanovenú cenu. Príkazy sa vykonávajú na mimoburzovej báze (OTC - over-the-counter), nie na burze alebo regulovanom trhu.

Ak veľkosť vášho príkazu prevyšuje limit stanovený našou spoločnosťou, alebo ak sa týka nelikvidného podkladového trhu, alebo ak je k nemu pripojená špecifická požiadavka, naša spoločnosť pristúpi k jeho vykonaniu na plne zverejnenom základe. Práve toto je situácia, keď budeme vykonávať obchody na podkladovom trhu v našom vlastnom mene, aby sme hedgovali našu pozíciu voči vášmu potenciálnemu obchodu. Po zabezpečení nášho hedgingu vykonáme vaše príkazy ako jednotlivý obchod alebo ako sériu obchodov.

 

 1. Určujúce faktory pri vykonávaní príkazov
  1.              Cena

Pre každý jednotlivý trh môžeme stanoviť jednu alebo dve ceny: našu cenu predaj (offer) (vyššia cena, za ktorú môžete trh od nás kúpiť) a/alebo cenu nákup (bid) (nižšia cena, za ktorú nám môžete trh predať).

Pri výpočte ceny za nákup alebo predaj trhu je náležite zohľadnená cena podkladového trhu. V prípade potreby môže byť upravená, aby zohľadňovala úročenie počas obdobia platnosti trhového kontraktu, prípadné udalosti súvisiace s právami a záväzkami z cenných papierov (corporate actions) a províziu. Ceny na našich obchodných platformách vychádzajú z údajov z rôznych zdrojov, nie priamo z jediného zdroja; naše ceny sa nemusia zhodovať s cenami, ktoré nájdete inde.

Ak sa rozhodnete zadať príkaz na okamžité vykonanie za cenu nákup alebo predaj zobrazenú na našej obchodnej platforme, príkaz bude vykonaný za najaktuálnejšiu cenu, ktorú vypočíta náš cenový systém. V niektorých prípadoch môže byť táto cena lepšia alebo horšia ako pôvodne zobrazovaná cena. Ak príkaz nebol zamietnutý pre nesplnenie našich tolerančných testov, na volatilných trhoch môže byť rozdiel medzi cenami väčší. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty alebo náklady, ktoré vám môže vzniknúť z dôvodu, že obchod nebolo možné otvoriť alebo zavrieť pri konkrétnej cene zobrazovanej na obrazovke, okrem iného z dôvodu záporného zdržania (negative slippage), pokaľ k tomu nedošlo našim podvodným konaním alebo úmyselným neplnením.

Spoločnosť vykonáva pravidelné revízie, aby zabezpečila, že cenové údaje podkladového trhu, ktoré dostávame, predstavovali kompetitívne vykonateľné ceny.

Niektoré trhy, ktoré ponúkame, sa kótujú mimo bežných otváracích hodín burzy alebo iného regulovaného trhu, na ktorom sa obchoduje podkladový trh. Pri vykonávaní príkazov mimo týchto bežných otváracích hodín spoločnosť stanoví cenu podľa vlastného uváženia, konajúc v dobrej viere a pri zohľadnení jedného alebo viacerých alternatívnych nástrojov podkladového trhu, aktuálnych cien na svetových trhoch a/alebo ponuky a dopytu ostatných klientov. V takom prípade môžu ceny odrážať širší spread nákup/predaj a môžu byť obmedzené len na obchody so zníženou veľkosťou.

V prípade volatilného podkladového trhu s rapídne sa meniacou cenou spoločnosť nedokáže garantovať, že každý cenový pohyb povedie k zmene vypočítanej ceny trhu. Frekvencia, s akou aktualizujeme našu trhovú cenu, je obmedzená technickými možnosťami počítačového hardvéru a softvéru a dátového a komunikačného pripojenia. Ak pre príkaz zadáte cenový limit (ako v prípade príkazov stop loss alebo limit), ale podkladový trh sa hýbe tak rýchlo, že zadanú cenu „preskočí“, váš príkaz vykonáme za najobjektívnejšiu možnú cenu.

Ak je limit zadaný príkazom stop loss dosiahnutý, spoločnosť sa pokúsi splniť váš príkaz pri najbližšej cene dostupnej v primeranom čase. Úroveň, pri ktorej váš príkaz splníme, môže byť rovnaká alebo horšia ako cena, ktorú ste zadali. Váš príkaz sa aktivuje pri našej cene počas našich otváracích hodín, nie pri cene podkladového trhu počas jeho bežných otváracích hodín.

Spoločnosť neručí za to, že pri otvorení alebo zatvorení vášho obchodu bude cena rovnaká alebo lepšia, ako by ste mohli získať inde.

4.2                 Náklady

V prípade väčšiny trhov sa účtuje provízia aj spread nákup/predaj. Uvedené náklady sa účtujú len pri vykonaní príkazu, ktorý otvára nový alebo zatvára už otvorený obchod.

Dodatočné poplatky alebo spready možno účtovať, ak sa na tom spoločnosť s klientom dohodne vopred.

4.3                 Veľkosť príkazov

Pokiaľ sa príkaz nachádza v rámci prípadných vopred určených minimálnych a maximálnych limitov, veľkosť obchodu zvyčajne nemá vplyv na jeho vykonanie. Takéto príkazy sú vykonané automaticky prostredníctvom našej obchodnej platformy. Výraznejšie obmedzenia maximálnej veľkosti sa zvyčajne uplatňujú na príkazy zadávané telefonicky, ak sa spoločnosť na poskytovaní takejto služby s klientom dohodne.

Ak je veľkosť vášho príkazu nad limitom určeným spoločnosťou, veľkosť príkazu sa stáva významným faktorom jeho vykonania. S výnimkou produktov devízových trhov, ak je váš príkaz obzvlášť veľký, spoločnosť ho môže vykonať v tranžiach. Takéto príkazy budú zvyčajne vykonané v tranžiach menších alebo rovných normálnej veľkosti trhu. Za takých okolností sa realizačná cena môže medzi tranžami líšiť. V závislosti od našej vzájomnej dohody vám ETX Capital jednotlivé tranže postúpi tak, ako ich získa, alebo konvertované na jeden obchod za agregovanú priemernú cenu.

Ak na vykonanie príkazu klienta musí spoločnosť vykonávať hedgovanie v tranžiach na podkladovom trhu, spoločnosť svoje príkazy zadáva v danom mieste výkonu v súlade so zásadou „prvý zadaný, prvý splnený“ (t.j. v rovnakom poradí, v ktorom dostaneme vaše príkazy a príkazy ostatných klientov), pokiaľ z konkrétnych špecifík príkazu alebo trhových podmienok nevyplýva, že takýto postup by bol nepraktický, alebo by existovalo riziko možného negatívneho výsledku.

Pri produktoch devízového trhu väčšinou nerealizujeme veľké príkazy v tranžiach a zaobchádzame s nimi podľa zásady „splniť alebo zrušiť“.

Hoci príkazy stop loss a limit a príkaz na otvorenie obchodu môžu mať veľkosť, ktorá umožňuje ich automatické vykonanie počas bežných otváracích hodín, mimo týchto hodín môžu prevýšiť maximálny veľkostný limit. V takom prípade môžu byť vykonané v tranžiach, pričom cena sa pre každú tranžu môže výrazne líšiť.

4.4                 Rýchlosť vykonania príkazu

Ak situácia na trhu vedie k nezvyčajne vysokému dopytu, automatické oceňovanie trhu môže byť dočasne nahradené, čiastočne alebo úplne, manuálnym oceňovaním a vykonávaním príkazov. V takom prípade môže dôjsť k spomaleniu vykonávania príkazov, čo už samo o sebe môže mať vplyv na cenu, pri ktorej sa príkazy vykonávajú. Naša spoločnosť má zavedené postupy na minimalizáciu rizík a vplyvu takéhoto zdržania.

 

 

4.5                 Pravdepodobnosť vykonania príkazu

Pri vykonávaní príkazov prostredníctvom našej obchodnej platformy sa vám na obrazovke ukazujú kontinuálne aktualizované ceny pre ponúkané trhy a v závislosti od času obchodovania a limitov veľkosti obchodov máte možnosť obchodovať okamžite a s vysokou mierou istoty.

Aby sme zvýšili pravdepodobnosť vykonania väčších príkazov a príkazov zadávaných telefonicky, naša spoločnosť má zabezpečený potrebný prístup k obchodným miestam a tretím tvorcom trhu, pri ktorých existuje predpoklad, že majú požadovanú likviditu, ktorá nám umožňuje hedgovať pred vykonaním príkazu.

4.6                     Typ príkazu

Typ príkazu, vrátane skutočnosti, či ide o príkaz stop loss, limit alebo príkaz na otvorenie, môže byť dôležitým faktorom pri jeho vykonaní, pretože od toho môže závisieť, či bude príkaz ocenení a vykonaný manuálne alebo automaticky.

4.7                     Trhové podmienky

Za určitých okolností môže byť povaha obchodovaného trhu (najmä ak sú jeho súčasťou akcie) určujúcim faktorom pri vykonaní príkazu. Ak okolnosti týkajúce sa podkladového trhu môžu ovplyvniť budúcu cenu a budúcu hodnotu príkazu, spoločnosť uskutoční primerané kroky na zabezpečenie jeho objektívneho vykonania.

4.8                     Špeciálne pokyny

Ak pre daný príkaz zadáte špeciálne pokyny, tieto budú mať prednosť pred určujúcimi faktormi uvedenými v týchto pravidlách.

Ak na vykonanie príkazu podľa vašich špeciálnych pokynov bude musieť naša spoločnosť použiť iné postupy ako postupy uvedené v týchto pravidlách, spoločnosť je oprávnená preniesť vzniknuté priame náklady na vás v súlade s podmienkami vašej obchodnej zmluvy.

 1. Spájanie príkazov
  1.              Klientske príkazy

V niektorých prípadoch môže naša spoločnosť spojiť dva alebo viacero príkazov od rozličných klientov, aby ich vykonala ako jednu transakciu. K uvedenému kroku pristúpime vtedy, keď sa odôvodnene domnievame, že je to vo vašom najlepšom záujme a nie je pravdepodobné, že by to pre vás predstavovalo nevýhodu.

5.2                 Spájanie klientskych príkazov s vlastnými príkazmi

Ak naše rizikové požiadavky vyžadujú, aby sme vykonali príkaz s podkladovým trhom súvisiacim s trhom v príkaze klienta a pre tento trh dostaneme viac ako jeden klientsky príkaz, príkazy budú vykonané podľa pravidla „prvého“ (first-in-time), pokiaľ klientske príkazy nie je možné spojiť na dosiahnutie lepšie výsledku pre našich klientov.

 1. Fiduciárna povinnosti

Aj keď je našim cieľom postupovať podľa týchto pravidiel, tieto pravidlá nezakladajú žiadny zákonný záväzok alebo povinnosť, fiduciárnu alebo inú, nad rámec našich povinností voči klientom v zmysle obchodnej zmluvy alebo prípadných regulačných povinností určených britským úradom pre finančnú administratívu FCA.

 1. Monitoring a revízia pravidiel

Naša spoločnosť bude pravidelne monitorovať svoju činnosť v súvislosti s týmito pravidlami. Spoločnosť bude pravidelne revidovať miesta výkonu a zdroje údajov, na ktoré sa spoliehame pri poskytovaní cenových informácií. Ak identifikujeme potrebu zásadne zmeniť tieto pravidlá alebo naše dohody o vykonávaní príkazov, o prípadných zmenách budete informovaní v plnom rozsahu.

 

31. január 2016

Na 78% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u ETX. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Na 78% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u ETX. Mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.