Privacy Policy (Środki Dotyczące Ochrony Prywatności I Bezpieczeństwa)


ETX Capital jest świadomy kluczowego znaczenia ochrony Twoich danych osobowych i finansowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zarządzania danymi osobowymi udostępnianymi nam przez Ciebie lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem przez nas usług na Twoją rzecz lub które zbieramy podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług i/lub aplikacji lub witryn internetowych.

Prawo o ochronie danych osobowych stanowi, że posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie muszą być:


 • • Stosowane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty.
 • • Zebrane tylko do ważnych celów, które jasno Tobie wyjaśniliśmy i nie wykorzystane w sposób niezgodny z tymi celami.
 • • Istotne z punktu widzenia celów, o których Tobie powiedzieliśmy i ograniczone tylko do tych celów.
 • • Dokładne i na bieżąco aktualizowane.
 • • Przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, o których poinformowaliśmy. 
 • • Bezpieczne przechowywanie

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej informacji o ochronie prywatności od czasu do czasu w celu uwzględnienia nowych technologii, zmian w naszej działalności i praktykach oraz nowych praw i przepisów. Nasza najbardziej aktualna polityka prywatności będzie regulować wszelkie dane osobowe, które przechowujemy w stosunku do Ciebie. 


1. Administrator danych


Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do działalności przetwarzania danych prowadzonej przez Monecor (London) Limited, firmy działającej pod nazwą ETX Capital. ETX Capital świadczy usługi spread bettingu i handlu CFD i jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do tych usług. 


2. Wykorzystanie danych osobowych


 •      2.1. Weryfikacja tożsamości i zarządzanie rachunkami

  W ramach świadczenia usług lub informacji o naszych usługach będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby skonfigurować Cię jako klienta i będziemy musieli wykorzystać te dane w celu skutecznego zarządzania Twoim rachunkiem u nas, aby upewnić się, że otrzymujesz od nas najlepszą możliwą usługę. Może to obejmować przeprowadzanie w naszym imieniu kontroli kredytowej lub identyfikacyjnej przez osoby trzecie. Jest to w naszym uzasadnionym interesie, a wykorzystanie danych osobowych w ten sposób jest konieczne, abyśmy wiedzieli, kim jesteś, jak również mamy prawny obowiązek przestrzegania niektórych obowiązków regulacyjnych pod kątem Poznania Swojego Klienta (KYC).


 •      2.2. Postanowienia, ulepszenia i rozwój produktów i usług

  Po otwarciu rachunku będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w celu świadczenia naszych usług i wywiązania się z naszych zobowiązań wobec Twoje. W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie, że dostarczamy najlepsze produkty i usługi, tak abyśmy mogli regularnie analizować potrzeby klientów w celu zapewnienia, że otrzymują od nas najlepsze możliwe produkty i usługi.

  Możemy od czasu do czasu wykorzystywać dane osobowe przekazywane przez użytkownika w ramach korzystania z naszych usług i/lub poprzez ankiety przeprowadzane wśród klientów, aby pomóc nam udoskonalić nasze produkty i usługi. Leży to w naszym uzasadnionym interesie.


 •      2.3. Rozstrzyganie zapytań i sporów

  Jeżeli uważamy, że istnieje ryzyko, że będziemy zmuszeni do obrony lub wnoszenia roszczeń prawnych, możemy zatrzymać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów i właściwego dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Możemy również być zmuszeni do dzielenia się tymi informacjami z naszymi ubezpieczycielami lub radcami prawnymi. Czas przechowywania tych informacji zależy od charakteru roszczenia i od tego, jak długo uważamy, że istnieje ryzyko, że będziemy musieli się bronić lub wnieść roszczenie. W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie Twoje danych osobowych w taki sposób.


 •      2.4. Zgodność z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi

  Może zaistnieć konieczność wykorzystania danych osobowych użytkownika w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, nakazem sądowym lub innym postępowaniem sądowym, lub wymogami jakiegokolwiek właściwego organu regulacyjnego. Czynimy to nie tylko w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, ale również dlatego, że może to leżeć w naszym uzasadnionym interesie.


 •      2.5. Profilowanie

  Od czasu do czasu możemy wykorzystywać dane osobowe w celu tworzenia profili użytkowników, aby zrozumieć ich potrzeby i zapewnić najlepsze produkty i usługi, jakie możemy zaoferować. Możemy również podejmować decyzje o użytkowniku poprzez automatyczne profilowanie lub automatyczną kontrolę kredytową, co może mieć wpływ na możliwość korzystania przez użytkownika z naszych usług. Być może będziemy musieli to zrobić, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych lub dlatego, że w naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie Twoich danych osobowych w taki sposób.


 •      2.6. Marketing 

  Możemy uzyskać informacje o Twoim imieniu i nazwisku oraz danych kontaktowych (takich jak adres email, numer telefonu lub adres zamieszkania) w celu przesłania informacji o naszych produktach i usługach, którymi użytkownik może być zainteresowany. Dane te możemy zebrać bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem strony trzeciej. Jeśli strona trzecia zebrała Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, przekaże nam te dane w celach marketingowych tylko wtedy, jeśli wyrazisz na to zgodę. W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie Twoich danych osobowych w taki sposób.

  Masz zawsze prawo do "rezygnacji" z otrzymywania naszego marketingu. Możesz w każdej chwili skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami. Jeśli wyślemy do Ciebie jakiekolwiek wiadomości marketingowe, zawsze zapewnimy opcję rezygnacji z subskrypcji, abyś mógł/mogła zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości marketingowych. Jeśli zrezygnujesz z naszych materiałów marketingowych, zostaniesz dodany/a do naszej listy wyjątków, aby mieć pewność, że nie będziemy przypadkowo wysyłać Ci dalszych materiałów marketingowych. 


  Nigdy nie udostępniamy Twojego imienia i nazwiska ani danych kontaktowych osobom trzecim w celach marketingowych, chyba że mamy Twoją zgodę na udostępnianie Twoich danych osobom trzecim, aby mogły one wysyłać Ci materiały marketingowe. Do wysyłania informacji marketingowych korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, ale zezwalamy im jedynie na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z naszymi instrukcjami oraz w przypadku, gdy zgodzili się traktować te informacje w sposób poufny i chronić je. W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie Twoich danych osobowych w taki sposób. 

  Dane użytkownika są przechowywane na naszej liście marketingowej do momentu, gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania materiałów marketingowych - wtedy dodajemy go do naszej listy wyjątków. Listę tę przechowujemy na czas nieokreślony, aby spełnić nasze prawne zobowiązania i upewnić się, że nie będziemy przypadkowo wysyłać Ci więcej materiałów marketingowych.


 •      2.7. Informacje na witrynie internetowej

  Nasze witryny internetowe i e-maile mogą zawierać tak zwane "web beacons" lub "pixel tags" lub inne podobne narzędzia analizy danych, które pozwalają nam śledzić odbiór korespondencji i liczyć liczbę użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową lub otworzyli naszą korespondencję. Jeżeli dane osobowe użytkownika są całkowicie anonimowe, nie wymagamy podstawy prawnej, ponieważ nie będą one już stanowiły danych osobowych. Jednakże w przypadku, gdy dane osobowe nie są w formie anonimowej, w naszym uzasadnionym interesie leży ciągła ocena tych danych osobowych w celu upewnienia się, że produkty i usługi, które dostarczamy, są odpowiednie dla rynku. 


 •      2.8. Referencje i ankiety 

  Od czasu do czasu, strony trzecie, takie jak agencje kredytowe, mogą zwrócić się do nas z prośbą o dostarczenie informacji w związku z kontrolą kredytową i tożsamości. W naszym uzasadnionym interesie może leżeć przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych lub możemy być zobowiązani do podania takiego odniesienia w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. 


  Od czasu do czasu możemy wysyłać do Ciebie ankiety w ramach naszego procesu opinii klientów i w naszym uzasadnionym interesie jest poproszenie Cię o opinię, aby upewnić się, że świadczymy najlepsze usługi dla Ciebie. Jednak od czasu do czasu możemy również poprosić Cię o udział w innych ankietach, a jeśli zgodzisz się na udział w takich ankietach, polegamy na Twojej zgodzie na wykorzystanie danych osobowych, które zbieramy w ramach takich ankiet. Wszystkie odpowiedzi w an kietach, które wyślemy do klientów, zostaną zebrane i zdepersonalizowane przed udostępnieniem wyników ankiety osobom trzecim.


 •      2.9. Prowadzenie wewnętrznej ewidencji dotyczące działalności 

  Być może będziemy musieli przetwarzać Twoje dane osobowe do wewnętrznych celów biznesowych i badawczych oraz do celów prowadzenia dokumentacji. Przetwarzanie takie leży w naszym uzasadnionym interesie i jest wymagane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Może to obejmować wszelkie komunikaty między nami w związku z usługami, które świadczymy dla Ciebie i naszymi relacjami z Tobą. Będziemy również prowadzić dokumentację w celu upewnienia się, że wypełniasz zobowiązania wynikające z każdej zawartej z nami umowy. 


 •      2.10. Nasze obiekty

  Gromadzimy informacje o osobach odwiedzających nasze obiekty. Możemy zapisywać informacje o wizycie, w tym datę i godzinę wizyty, imię i nazwisko, pracodawcę, dane kontaktowe i numer rejestracyjny pojazdu. W razie wypadku na terenie naszej firmy, może to obejmować opis wypadku. W naszym uzasadnionym interesie leży wykonywanie tych czynności. 

  W naszych obiektach mogą być używany monitoring (CCTV), który może rejestrować Twoją aktywność i Twoją osobę. Wyświetlamy komunikaty wyjaśniające, które obszary podlegają nadzorowi. Udostępniamy materiał filmowy wyłącznie na podstawie nakazu lub formalnego wniosku organów ścigania lub w razie konieczności w związku ze sporami. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale również leży to w naszym uzasadnionym interesie.


 •      2.11. Dzielenie się z partnerami współpracującymi 

  Możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z partnerami współpracującymi, którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub zaprosili Ciebie do naszego serwisu. W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie Twoich danych osobowych w taki sposób, aby zapewnić Ci nasze usługi.


 •      2.12. Dzielenie się z jednostkami grupy kapitałowej i restrukturyzacja firmy

  Możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z innymi jednostkami naszej grupy w ramach naszych regularnych działań sprawozdawczych dotyczących wyników spółki, w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy oraz w celu wsparcia utrzymania systemu i hostingu danych. W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie Twoich danych osobowych w taki sposób.

  Możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z innymi stronami trzecimi, na przykład w kontekście ewentualnej sprzedaży lub restrukturyzacji działalności, jeśli jest to konieczne w związku z celami, dla których Twoje dane zostały zebrane. W naszym uzasadnionym interesie leży uczynienie tego.

   


3. Gromadzenie danych osobowych


Możemy zbierać następujące rodzaje informacji o obecnych lub potencjalnych klientach:


 • • imię, adres i dane kontaktowe, w tym między innymi numer telefonu i adres e-mail 
 • • data urodzenia i płeć 
 • • szczegóły dotyczące pracy zawodowej i zatrudnienia
 • • numer dowodu osobistego lub paszportu 
 • • numer identyfikacyjny - krajowy/podatkowy
 • • informacje o dochodach i majątku, w tym szczegółowe informacje o aktywach i pasywach, saldach rachunków, sprawozdaniach podatkowych i finansowych
 • • historii i wynikach obrotu
 • • inne podobne informacje. 

Uzyskujemy te informacje podczas Twojego korzystania z naszych usług lub innych kontaktów z nami, w tym za pośrednictwem dowolnej strony internetowej, aplikacji do otwierania rachunków, rejestracji demo, rejestracji w webinarium, subskrypcji do nowości oraz informacji dostarczanych w trakcie komunikacji z klientami. Możemy zbierać te informacje o Tobie od stron trzecich poprzez zakupione listy marketingowe stron trzecich, publicznie dostępne źródła lub za pośrednictwem naszego programu "zaproś znajomego".


Od czasu do czasu możemy poprosić o podanie innych danych osobowych dobrowolnie, a jeśli użytkownik nie zdecyduje się na podanie informacji niezbędnych do realizacji zlecenia na dany produkt lub usługę, możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi żądanego produktu lub usługi.


Należy pamiętać, że przechowujemy dokumentację historii transakcji, w tym dotyczącą:


 • • produktów, którymi handlujesz i wyników transakcji
 • • produktów, którymi handlujemy w Twoim imieniu i wyników tych transakcji 
 • • danych historycznych dotyczących przeprowadzonych przez Ciebie transakcji i inwestycji, w tym zainwestowanych kwot
 • • Twoich preferencji dla niektórych rodzajów usług i produktów.

Możemy nagrywać wszelkie komunikaty - elektroniczne, telefonicznie, dostarczone osobiście lub w inny sposób - które posiadamy w związku z Tobą i usługami, które świadczymy na Twoją rzecz i naszymi relacjami z Tobą. Nagrania te będą naszą wyłączną własnością i będą stanowiły dowód komunikacji pomiędzy nami. Każda rozmowa telefoniczna może być nagrywana bez użycia sygnału ostrzegawczego lub innego ostrzeżenia. 


Należy pamiętać, że nasze biura lub pomieszczenia mogą być wyposażone w telewizję CCTV, która zapisze Twój obraz.


4. Twoja zgoda


W przypadku gdy wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika wymaga zgody użytkownika, zgoda taka będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi warunkami dostępnymi na naszych stronach internetowych lub w każdej innej umowie zawartej przez nas z użytkownikiem lub określonej w naszej komunikacji z użytkownikiem od czasu do czasu. 


W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pomocą podanych poniżej danych.


5. Ujawnienie danych osobowych i ich przekazanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)


W ramach standardowej działalności biznesowej możemy udostępniać wybrane informacje takim podmiotom jak:


 • • podmioty udzielające kredytów, wszelkie właściwe organy regulacyjne, rządowe lub inne organy ścigania, zgodnie z wymogami prawa lub uzgodnionymi z Tobą
 • • ubezpieczyciele, agenci, usługodawcy, wyspecjalizowani doradcy, dostawcy i podwykonawcy, którzy zapewniają nam usługi ubezpieczeniowe, administracyjne, informatyczne, finansowe, weryfikacyjne, regulacyjne, badania zgodności lub inne
 • • zawodowi doradcy, tacy jak nasi adwokaci w związku z toczącymi się lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw oraz nasi biegli rewidenci i księgowi w celu wypełnienia naszych obowiązków regulacyjnych i obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej.
 • • brokerzy wprowadzający i partnerzy, z którymi utrzymujemy wzajemne relacje;
 • • agencje sprawozdawcze i referencyjne
 • • każdy członek naszej grupy, tj. spółki zależne, nasz największy holding i jego spółki zależne oraz następcy naszej działalności.
 • • każdy, kto otrzyma na to od Ciebie zgodę. 

Zasadniczo wymagamy, aby strony trzecie, które przetwarzają lub uzyskują Twoje dane osobowe, uznały poufność tych informacji, zobowiązały się do poszanowania prawa każdej osoby fizycznej do prywatności i przestrzegały wszystkich stosownych przepisów dotyczących ochrony danych oraz niniejszej informacji o prywatności. W przypadku gdy jakakolwiek strona trzecia wykorzystuje dane osobowe użytkownika jako administratora danych, takie wykorzystanie nie jest objęte niniejszą informacją o prywatności i nie podlega standardom i procedurom ochrony prywatności ETX Capital. 


Należy pamiętać, że strony trzecie, takie jak agencje ds. sprawozdawczości kredytowej i agencje referencyjne, mogą prowadzić rejestr wszelkich wyszukiwań i mogą korzystać z danych wyszukiwania, aby pomóc innym firmom w wyszukiwaniu danych. 


Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") innym firmom należącym do naszej grupy, jak również podmiotom przetwarzającym dane, które są zaangażowane w naszym imieniu. W zakresie, w jakim przekazujemy te informacje poza terytorium EOG, zapewniamy, że transfer jest zgodny z prawem i że istnieją odpowiednie środki bezpieczeństwa. 


W celu przekazania danych osobowych stronom trzecim na terytoriach, na których obowiązujące ustawodawstwo może nie być odpowiednie, będziemy zawierać umowy z takimi stronami trzecimi w celu zapewnienia odpowiednich środków opartych na standardowych warunkach umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 


W przypadku dokonywania przelewów na rzecz stron trzecich w USA, możemy w niektórych przypadkach opierać się na odpowiednich standardowych klauzulach umownych, wiążących zasadach korporacyjnych, ochronie prywatności między UE a USA lub innych równoważnych ustaleniach. 


6. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych


ETX Capital bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych. ETX Capital podjął środki ostrożności w celu ochrony Twoich danych osobowych. Nasi pracownicy szanują poufność Twoich danych osobowych. Stworzyliśmy pozycję Dyrektora ds. Bezpieczeństwa, który zapewnia przestrzeganie niniejszej polityki prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa i regulacji.


Dane osobowe przechowujemy w zabezpieczonych centrach komputerowych, plikach papierowych i/lub innych dokumentach. Gdy uznamy, że dane osobowe nie są już potrzebne, usuniemy wszelkie dane identyfikujące użytkownika i bezpiecznie zniszczymy rejestry. 


Należy pamiętać, że podlegamy pewnym przepisom ustawowym i wykonawczym, które nakładają na nas obowiązek zachowania kopii dokumentów, z których korzystaliśmy w celu wywiązania się z obowiązków należytej staranności wobec klienta, a także potwierdzania dowodów i zapisów transakcji z klientem oraz relacji z klientem przez okres pięciu (5) lat od momentu zakończenia naszych stosunków z klientem. 


Dane osobowe przechowywane w formie aktu prawnego podlegają przechowywaniu przez okres dwunastu (12) lat od ustania naszych stosunków z Tobą. 


Jeśli posiadamy jakiekolwiek dane osobowe w formie nagranej komunikacji - telefonicznej, elektronicznej, osobiście lub w inny sposób - informacje te będą przechowywane zgodnie z miejscowymi przepisami prawa, przez pięć (5) lub dziesięć (10) lat po ustaniu naszych stosunków z Państwem. 


Tam, gdzie zrezygnowałeś/aś z otrzymywania informacji marketingowych, będziemy przechowywać Twoje dane na odpowiedniej liście, tak abyśmy wiedzieli, że nie chcesz otrzymywać tych informacji. 


7. Pliki Cookies


Cookie to mały tekst zapisywany na komputerze lub urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej lub aplikacji. Używamy plików cookies na naszych stronach internetowych i aplikacjach, aby zapewnić Ci lepsze i skuteczniejsze doświadczenie użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na naszej stronie internetowej.


8. Poprawa technologii


Chcemy zapewnić Ci lepsze i doskonalsze doświadczenie użytkownika poprzez ciągły rozwój technologii. Może to spowodować zmianę sposobu gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. Wpływ wszelkich zmian technologicznych na prywatność użytkownika zostanie zgłoszony w niniejszej informacji o prywatności w momencie zmiany.


9. Linki do witryn internetowych stron trzecich


Nasze strony internetowe lub aplikacje mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych stron trzecich. Należy pamiętać, że witryny internetowe stron trzecich nie są objęte niniejszymi zasadami ochrony prywatności, a te witryny internetowe nie podlegają standardom i procedurom ochrony prywatności ETX Capital. Prosimy o zapoznanie się z ich standardami i procedurami dotyczącymi prywatności. 


10. Twoje Prawa


Regulacje o ochronie danych osobowych dają Ci wiele praw w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Poniżej przedstawiono najważniejsze prawa. Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw można uzyskać w Biurze Komisarza ds. Informacji w pewnych okolicznościach, na mocy obowiązujących regulacji, masz prawo do:


 • • uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników oraz o przysługujących im prawach. Dlatego też przekazujemy Ci informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym. 
 • • żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako "żądanie dostępu do danych osoby, której dane dotyczą"). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.
 • • poproszenia o skorygowanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat. poproszenia o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma uzasadnionego powodu, dla którego moglibyśmy kontynuować ich przetwarzanie (na przykład, możemy być zmuszeni do dalszego wykorzystywania jego danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych). Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych w przypadku gdy skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej).
 • • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy powołujemy się na nasz uzasadniony interes (lub stron trzecich) i istnieje szczególna okoliczność w Twojej konkretnej sytuacji, która sprawia, że chcesz sprzeciwić się korzystaniu z Twoich danych na tej podstawie i nie mamy ważnej uzasadnionej podstawy, aby to robić, co jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw, interesów i wolności (na przykład możemy potrzebować tego w celu obrony roszczenia prawnego). Masz również prawo sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.
 • • zwrócenia się o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład jeśli chcesz, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
 • • zwrócenia się z prośbą o przekazanie swoich danych osobowych innej stronie lub do realizacji umowy z Tobą i przetwarzania jej w sposób zautomatyzowany.
 • • wycofania zgody. W ograniczonej liczbie przypadków, w których polegamy na zgodzie użytkownika (w przeciwieństwie do innych podstaw określonych powyżej) na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w określonym celu, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na to konkretne przetwarzanie. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody użytkownika nie będziemy już przetwarzać jego danych w celu lub celach, na które pierwotnie wyraził on zgodę, chyba że mamy w tym inny uzasadniony interes.
 • • złożenia skargi. Jeśli uważasz, że wykorzystujemy Twoje dane w sposób naruszający prawo o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych (jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, będzie to ICO).

Jeśli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub zażądać przekazania przez nas kopii Twoich danych osobowych innej stronie, prosimy o kontakt z nami. 


Nie będziesz musiał/a płacić za dostęp do swoich danych osobowych (ani korzystać z innych praw). Możemy jednak pobierać opłatę, jeśli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub wygórowany. W takich okolicznościach możemy również odmówić zastosowania się do tego żądania.


Może zaistnieć konieczność zażądania od Ciebie konkretnych informacji, aby pomóc nam w zrozumieniu charakteru Twojego zapytania, potwierdzenia Twojej tożsamość i zapewnienia Ci prawa dostępu do tych informacji (lub skorzystania z innych praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa, aby zagwarantować, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.


Prosimy o odpowiedzialne rozpatrzenie Twojej prośby przed jej wysłaniem. Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, nastąpi to w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, ale jeśli wniosek ten będzie trwał dłużej, poinformujemy Cię o tym.


11. Skarga i kontakt


Jeśli nie jesteś zadowolony/a z ochrony swojej prywatności, możesz złożyć skargę. Będziemy wtedy działać niezwłocznie. Możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej. 


Jeśli nie jesteś zadowolony/a z naszej odpowiedzi na skargę, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji ("ICO"). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej ICO pod adresem https://ico.org.uk/.


Wszelkie pytania dotyczące naszej polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].


Marzec 2018


75.1% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

75.1% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.