Polityka Dotycząca Realizacji Zleceń


1 Wstęp

 

Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my) jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem Rejestru Usług Finansowych 124721. Realizujemy transakcje zawierane z klientem w sposób bezpośredni oraz działamy w charakterze kontrahenta na zasadach rynkowych. Realizujemy kontrakty na różnice kursowe i zawieramy inne transakcje z klientem dotyczące wielu Rynków bazowych.

 

W niniejszej Polityce:

 

Spread (zwany również ceną kupna/sprzedaży) oznacza różnicę pomiędzy ceną, po której klient może sprzedać, a ceną, po której może dokonać zakupu.

 

Zlecenie z limitem oznacza zlecenie kupna lub sprzedaży Rynku, kiedy zostanie osiągnięta określona cena. Jest to instrukcja zawarcia transakcji po cenie korzystniejszej niż aktualnie dostępna.

 

Rynek oznacza unikatowy zestaw produktów w oparciu o zmianę ceny Rynku bazowego.

 

Ujemny poślizg cenowy (negative slippage) oznacza sytuację, w której cena wykonania jest mniej korzystna niż cena zgłoszona przez klienta.

 

Zlecenie oznacza polecenie otwarcia lub zamknięcia Transakcji na określonym Rynku.

 

Dodatni poślizg cenowy (positive slippage) oznacza sytuację, w której cena wykonania jest bardziej korzystna niż cena zgłoszona przez klienta.

 

Poślizg cenowy (slippage) oznacza sytuację, w której cena zgłoszona przez klienta nie jest w danym momencie dostępna, a zlecenie jest zrealizowane po cenie jak najbliższej żądaniu klienta. Może doprowadzić to do ujemnego lub dodatniego poślizgu cenowego.

 

Zlecenie ograniczające stratę (stop loss) oznacza polecenie zawarcia transakcji na określonym Rynku, jeśli nasza cena na tym Rynku stanie się mniej korzystna dla klienta. (Zlecenia te są powszechnie stosowane, aby zapewnić w pewnym stopniu ochronę przed ryzykiem, ale jej nie gwarantują).

 

Transakcja oznacza zrealizowane Zlecenie.

 

Umowa dotycząca zawierania transakcji oznacza Warunki i Zasady związane z zawieraniem transakcji przez klientów ETX Capital.

 

Rynek bazowy oznacza odpowiedni instrument finansowy, indeks, parę walut lub inny instrument, którego cena lub wartość daje nam podstawę do ustalenia ceny podawanej klientowi w przypadku Rynku.

Niniejsza Polityka stanowi część warunków zawartych w Umowie dotyczącej zawierania transakcji oraz stanowi porozumienie wiążące na mocy umowy. W przypadku, gdy potrzebne będą dodatkowe informacje lub dalsze wyjaśnienia dotyczące niniejszej Polityki, należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem customer.service@etxcapital.com lub pod numerem telefonu: +44 (0)20 7392 1494.

 

2 Zakres

 

Ta Polityka ma zastosowanie do wszystkich klientów ETX Capital. Jednak, w przypadku Profesjonalnych Klientów ETX Capital obowiązuje poniższy, czteropunktowy skumulowany test, który pomaga w zdeterminowaniu jak bardzo Klienci Profesjonalni mogą polegać na ETX Capital w otrzymaniu najlepszej realizacji (innymi słowy, aby zdeterminować, czy istnieje obowiązek najlepszej realizacji):

- Jaki podmiot inicjuje transakcję

- Praktyka rynkowa i konwencja „robienia zakupów naokoło”

- Relatywne poziomy przejrzystości cenowej na właściwym rynku; oraz

- Informacje podane przez ETX Capital i jakiekolwiek osiągnięte porozumienie.

 

3. Realizacja zlecenia

 

Jesteśmy kontrahentem wszystkich zawartych transakcji. Realizujemy transakcje zawierane z klientem w sposób bezpośredni oraz działamy w charakterze kontrahenta na zasadach rynkowych. Realizacja zlecenia może różnić się w zależności od platformy. Z zastrzeżeniem, że Rynek bazowy będzie zamknięty lub zawieszony, w zwykłych godzinach funkcjonowania Rynku udostępniamy takie ceny do Transakcji w ramach zdefiniowanych parametrów wielkości Transakcji oraz poza takimi parametrami, jakie możemy okresowo ustalać (w przypadkach, gdy nasi klienci mają taką możliwość zgodnie z warunkami).

Według naszego wyłącznego uznania możemy zdecydować o realizacji transakcji na własny rachunek, aby zabezpieczyć jakąkolwiek konkretną lub pozostałą pozycję rynkową powstałą w wyniku transakcji klienta. Nawet w sytuacji, gdy taka transakcja może być związana z określoną Transakcją klienta, w żadnym momencie nie będziemy działać jako agent klienta ani podlegać obowiązkowi powierniczemu wobec klienta w odniesieniu do jego Transakcji lub naszego zabezpieczenia.

Zapewniając klientowi produkty i usługi finansowe, jako kontrahent działamy tylko w charakterze zleceniodawcy i dlatego reprezentujemy jedyne miejsce realizacji transakcji, do którego klient ma dostęp oraz tylko po cenie określonej przez nas. Zlecenia są realizowane raczej w trybie „pozagiełdowym” (OTC), a nie na rynku walutowym lub innym rynku regulowanym.

Jeśli klient złoży Zlecenie przekraczające określony przez nas limit lub Zlecenie na rynku bazowym o niskiej płynności albo Zlecenie z określonym żądaniem, przystąpimy do „realizacji Zlecenia” w sposób w pełni jawny. W takim przypadku zrealizujemy Transakcje we własnym imieniu na Rynku bazowym jako zabezpieczenie potencjalnych Transakcji klienta. Po uzyskaniu zabezpieczenia możemy zrealizować Zlecenie klienta jako jedną Transakcję lub serię transakcji.

 

4 Czynniki realizacji

 

4.1 Cena

Dla danego Rynku możemy podać jedną cenę lub dwie ceny: naszą cenę ofertową (wyższą cenę, po której klient może kupić od nas Rynek) i/lub cenę oferowaną (niższą cenę, w której klient może sprzedać nam Rynek).

Kalkulacja ceny ofertowej lub oferowanej Rynku uwzględnia w należytym stopniu cenę Rynku bazowego. W razie potrzeby można ją następnie skorygować, aby uwzględnić wpływ odsetek w okresie kontraktu rynkowego, w celu wzięcia pod uwagę jakichkolwiek działań korporacyjnych i innych istotnych czynników oraz wliczenia prowizji. Ceny na naszych platformach transakcyjnych uwzględniają dane z różnych źródeł, a nie bezpośrednio z jednego źródła; mogą nie odpowiadać cenom, jakie klient napotka w innych miejscach.

Jeśli klient zdecyduje się złożyć Zlecenie do natychmiastowej realizacji po cenie oferowanej lub ofertowej prezentowanej na naszej platformie transakcyjnej, zlecenie zostanie zrealizowane po ostatniej cenie obliczonej przez nasz system wyceny. W niektórych przypadkach może ona być bardziej lub mniej korzystna niż cena ukazana pierwotnie. Na zmiennych rynkach, gdzie takie Zlecenie nie zostało odrzucone ze względu na negatywny wynik naszych testów tolerancji, rozbieżność ceny może być większa. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub koszty, które są wynikiem braku możliwości otwarcia lub zamknięcia transakcji po danej cenie wyświetlonej na ekranie z powodu ujemnego poślizgu cenowego (ale nie ograniczając się tylko do tego czynnika), o ile nie jest to wynikiem oszustwa lub błędu po naszej stronie.

Przeprowadzamy okresowe analizy, aby zapewnić, że otrzymywane przez nas dane dotyczące ceny Rynku bazowego odzwierciedlają konkurencyjne ceny wykonania.

Niektóre oferowane przez nas Rynki są wyceniane poza zwykłymi godzinami funkcjonowania giełdy albo innego rynku regulowanego, gdzie zawierane są transakcje dotyczące Rynku bazowego. Aby zrealizować Zlecenia poza zwykłymi godzinami pracy, określamy cenę według naszego uznania, działając w dobrej wierze, oraz w odniesieniu do co najmniej jednego innego instrumentu Rynku bazowego podlegającego obrotowi, poziomu cen na rynku światowym w danym czasie oraz/lub podaży i popytu innych klientów. W takim czasie nasze ceny mogą odzwierciedlać większy Spread i mogą być ograniczone do mniejszych wielkości transakcji.

 

W sytuacji, gdy Rynek bazowy jest zmienny, a jego cena zmienia się szybko, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każda taka zmiana ceny spowoduje zmianę obliczonej ceny Rynku. Częstotliwość aktualizacji naszej ceny Rynku podlega ograniczeniom technicznym sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz łączy danych i komunikacji. Jeśli klient sprecyzuje cenę Zlecenia (jak w przypadku Zlecenia ograniczającego stratę lub Zlecenia z limitem), a Rynek bazowy będzie zmieniać się tak szybko, że określona cena zostanie przekroczona, zrealizujemy Zlecenie klienta po możliwie najbardziej korzystnej cenie.

 

Po osiągnięciu ceny Zlecenia ograniczającego stratę spróbujemy zrealizować Zlecenie po następnej dostępnej cenie w rozsądnym terminie. Poziom, przy którym zrealizujemy Zlecenie klienta, może być taki sam jak cena określona przez klienta lub mniej korzystny. Na Zlecenie klienta wpływa nasza cena w godzinach zawierania transakcji, a nie cena Rynku bazowego w normalnych godzinach zawierania transakcji.

 

Nie gwarantujemy, że w chwili otwarcia lub zamknięcia Transakcji z klientem cena będzie równie korzystna jak cena, którą klient mógł uzyskać w innym miejscu, lub bardziej korzystna niż ta cena.

 

4.2 Koszty

W przypadku większości Rynków pobierana jest prowizja oraz Spread. Zostaną one pobrane tylko od realizacji Zlecenia, które otworzy nową lub zamknie otwartą Transakcję.

 

Dodatkowe opłaty lub spready mogą być pobierane w sytuacji, gdy zostanie to wynegocjowane wcześniej z klientem.

 

4.3 Wielkość zleceń

Wielkość Transakcji nie będzie z zasady wpływać na realizację, jeśli Zlecenie nie przekroczy wcześniej zdefiniowanego limitu minimalnego i maksymalnego. Takie Zlecenia będą realizowane automatycznie przez naszą platformę transakcyjną. Większe maksymalne ograniczenia wielkości będą dotyczyć zasadniczo Zleceń realizowanych telefonicznie, jeśli wyraziliśmy zgodę na świadczenie takiej usługi na rzecz klienta.

 

Jeśli wielkość Zlecenia klienta przekracza nasz wcześniej zdefiniowany limit, będzie on ważnym czynnikiem w realizacji Zlecenia klienta. Za wyjątkiem produktów walutowych możemy zrealizować Zlecenie w transzach, jeśli będzie mieć określoną wielkość. Takie zlecenia można zwykle realizować w transzach w wielkości nieprzekraczającej zwykłej wielkości Rynku. W takich okolicznościach cena realizacji może różnić się pomiędzy transzami. W zależności od naszych ustaleń z klientem takie indywidualne transze można przekazywać klientowi według uzyskanego poziomu albo przekształcić w pojedynczą Transakcję według łącznej średniej ceny.

 

W sytuacji, gdy realizacja Zlecenia klienta wymaga od nas wykonywania zabezpieczenia w transzach na Rynkach bazowych, dokonuje się tego poprzez umieszczenie naszych Zleceń w określonym miejscu realizacji na zasadzie realizacji według kolejności wpłynięcia (tj. w takiej samej kolejności, w jakiej otrzymujemy Zlecenia od klientów), chyba że określone parametry Zlecenia lub warunki rynkowe oznaczają, że będzie to niepraktyczne albo stwarza ryzyko potencjalnie negatywnego wpływu.

 

W przypadku produktów walutowych zasadniczo nie będziemy realizować dużych Zleceń w transzach oraz będziemy je obsługiwać według zasady „wykonaj lub anuluj”.

 

Mimo że Zlecenie ograniczające stratę, Zlecenie z limitem lub Zlecenie otwarcia może mieć taką wielkość, która umożliwia automatyczną realizację w zwykłych godzinach zawierania transakcji, może ono przekroczyć maksymalny limit wielkości poza zwykłymi godzinami zawierania transakcji. W takich okolicznościach realizacja może przebiegać w transzach, a cena w poszczególnych transzach może znacznie się różnić.

 

 

4.4 Szybkość realizacji

Jeśli okoliczności rynkowe spowodują nadzwyczaj wysoki popyt, automatyczne ceny Rynku można tymczasowo zastąpić w całości lub w części ręcznymi wycenami i realizacją. W takich sytuacjach może spowodować to opóźnienia w realizacji, co z kolei może wpłynąć na cenę, po której są realizowane Zlecenia. Nasze procedury umożliwiają minimalizację ryzyka i wpływu takich opóźnień.

 

4.5 Prawdopodobieństwo realizacji

W przypadku realizacji za pomocą naszej platformy transakcyjnej dostarczamy klientowi plansze przedstawiające stale aktualizowane ceny oferowanych Rynków, a klient — z zastrzeżeniem godzin zawierania transakcji oraz limitów wielkości transakcji — ma możliwość zawierania natychmiastowych transakcji z dużym stopniem pewności.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji większych Zleceń oraz Zleceń klientów zawierających transakcje przez telefon, zapewniamy, że mamy konieczny dostęp do miejsc zawierania transakcji oraz animatorów rynku będących stronami trzecimi, którzy prawdopodobnie mają wymaganą płynność, aby umożliwić nam ustanowienie zabezpieczenia przed realizacją Zlecenia.

 

4.6 Charakter Zlecenia

Rodzaj Zlecenia, w tym Zlecenie ograniczające stratę, Zlecenie z limitem lub Zlecenie otwarcia, może stanowić ważny czynnik w odniesieniu do realizacji, który może określić, czy wycena i realizacja Zlecenia będą dokonywane ręcznie zamiast automatycznie.

 

4.7 Okoliczności rynkowe

W określonych okolicznościach charakter Rynku będącego przedmiotem transakcji (zwłaszcza obejmujących akcje) może stać się ważnym czynnikiem decydującym o realizacji zlecenia. W sytuacji, gdy okoliczności Rynku bazowego mogą wpłynąć na przyszłą cenę oraz wartość Zlecenia w przyszłości, podejmiemy uzasadnione kroki, aby zrealizować zlecenie dla klienta w należyty sposób.

 

4.8 Konkretne instrukcje

Jeśli klient udzieli nam konkretnych instrukcji dotyczących Zlecenia, będą one mieć pierwszeństwo w stosunku do innych czynników decydujących określonych w niniejszej Polityce.

 

W przypadku, gdy realizacja według konkretnych instrukcji klienta spowoduje konieczność zastosowania innego procesu, niż określono w niniejszej Polityce, możemy być zmuszeni do obciążenia klienta poniesionymi kosztami bezpośrednimi zgodnie z warunkami Umowy dotyczącej zawierania transakcji.

 

5 Kumulacja zleceń

 

5.1 Zlecenia klienta

Możemy czasami łączyć co najmniej dwa Zlecenia od różnych klientów, aby zrealizować jedną transakcję. Nastąpi to w przypadku, gdy w naszym słusznym przekonaniu będzie to w ogólnym najlepszym interesie klienta oraz nie będzie prawdopodobne, aby w ogólnym rozrachunku było to niekorzystne dla klienta.

 

5.2 Łączenie Zleceń klienta z naszymi własnymi Zleceniami

W sytuacji, gdy zgodnie z naszymi wymaganiami dotyczącymi ryzyka musimy zrealizować zlecenie na Rynku bazowym związanym z Rynkiem Zlecenia klienta oraz otrzymamy więcej niż jedno Zlecenie klienta dotyczące tego Rynku, zrealizujemy Zlecenia według kolejności wpłynięcia, chyba że Zlecenia klientów można połączyć, aby uzyskać dla nich lepszy wynik realizacji.

 

 

 

 

 

6 Obowiązek powierniczy

 

Chociaż naszym celem jest działanie zgodne z niniejszą Polityką, nie tworzy ona żadnego zobowiązania prawnego ani obowiązku, powierniczego ani innego, wykraczającego poza nasze obowiązki wobec klienta wynikające z Umowy dotyczącej zawierania transakcji lub jakiekolwiek obowiązki regulacyjne nałożone na nas przez urząd FCA.

 

7 Monitorowanie i przegląd niniejszej Polityki

 

Będziemy regularnie monitorować nasze działania w odniesieniu do niniejszej Polityki. Będą prowadzone okresowe przeglądy miejsc zawierania transakcji i źródeł danych, na których są oparte nasze informacje dotyczące cen. Jeśli dostrzeżemy potrzebę dokonania istotnej zmiany w niniejszej Polityce albo naszych ustaleniach dotyczących realizacji Zlecenia, klient zostanie o nich dokładnie poinformowany.

 

31 stycznia 2016

 

78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.