Ostrzeżenie O Ryzyku


Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital, my lub nas), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem Rejestru Usług Finansowych 124721. Oferowane przez nas produkty i usługi finansowe wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, w związku z czym mogą być nieodpowiednie dla niektórych inwestorów. Dlatego też przed skorzystaniem z naszych produktów i usług klient powinien upewnić się, że w pełni rozumie ryzyko z nimi związane.

Nie udzielamy porad inwestycyjnych. Jeśli klient nie jest pewien, czy ta forma inwestowania jest dla niego odpowiednia, powinien uzyskać poradę od upoważnionego doradcy finansowego. Obecnie nie jesteśmy upoważnieni do udzielania porad inwestycyjnych żadnego rodzaju, dlatego też nie udzielamy porad klientom. Od czasu do czasu możemy jednak dostarczyć informacji faktycznych związanych z rynkiem bazowym lub transakcją, o które klient zapyta.

Należy spekulować wyłącznie pieniędzmi, na których utratę można sobie pozwolić.

Niniejsze ostrzeżenie dotyczące ryzyka nie stanowi części umowy o zawieranie transakcji między nami a klientem. Niniejsze ostrzeżenie dotyczące ryzyka ma na celu zapewnienie pomocy w zrozumieniu ryzyka związanego z oferowanymi przez nas produktami i usługami, nie może jednak wyjaśnić wszystkich rodzajów takiego ryzyka. Należy traktować to ostrzeżenie wyłącznie jako ogólną wskazówkę na temat rodzajów ryzyka związanego z zawieraniem transakcji, których przedmiotem są nasze produkty, i korzystaniem z naszych usług — klient powinien zdecydować, czy ryzyko, o którym mowa, jest odpowiednie dla stosowanej przez niego strategii inwestycyjnej i czy jest adekwatne do jego gotowości do podejmowania ryzyka.

Obrót finansowymi produktami pochodnymi wiąże się z dużym ryzykiem. Podejmując decyzję dotyczącą obrotu takimi instrumentami, należy być świadomym następujących kwestii:

 

1               TRANSAKCJE POZAGIEŁDOWE

Zawarcie transakcji z nami oznacza nabycie pozagiełdowego instrumentu pochodnego (OTC), który jest niezbywalny. Oznacza to, że klient zawiera transakcje bezpośrednio z nami i musi je z nami zamknąć. Klient nie będzie mógł sprzedać ani zbyć transakcji na rzecz stron trzecich. Może wiązać się to z większym ryzykiem niż inwestowanie w instrument finansowy, który jest zbywalny, lub zawieranie transakcji instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu giełdowego, ponieważ możliwość otwierania i zamykania transakcji przez klienta zależy od tego, czy będziemy w stanie przyjąć jego zlecenia i je zrealizować.

2               DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

Na transakcji można szybko stracić znacznie więcej, niż wynosił depozyt wykorzystany do otwarcia tej transakcji (depozyt zabezpieczający). Jakiekolwiek straty rynkowe przekraczające depozyt zabezpieczający zostaną pobrane z rachunku klienta. Klient może otrzymać wezwanie do wniesienia dodatkowego depozytu zabezpieczającego w krótkim terminie, aby utrzymać transakcję. Będziemy na bieżąco dokonywać ponownej wyceny otwartych transakcji klienta w ciągu każdego dnia obrotu, a wszelkie zyski lub straty będą natychmiast odzwierciedlane na jego rachunku. W przypadku straty może być wymagane natychmiastowe zdeponowanie przez klienta dodatkowych funduszy na rachunku, aby utrzymać otwarte transakcje. Możemy również w dowolnym momencie zmienić nasze stawki depozytu zabezpieczającego i/lub bazowe wymogi transakcyjne, co także może doprowadzić do zmian depozytu zabezpieczającego, który klient ma obowiązek utrzymać do celów związanych z transakcjami. Jeśli takie dodatkowe fundusze nie zostaną zdeponowane (może to być znaczna kwota) w wymaganym czasie (który może być bardzo krótki, np. kilka minut), transakcja klienta może zostać zamknięta ze stratą, a klient będzie odpowiedzialny za ujemne saldo.

3               LIMITY STRAT NIE SĄ GWARANTOWANE

Złożenie zlecenia ograniczającego stratę może ograniczyć stratę klienta, ale nie jest to gwarantowane. W pewnych okolicznościach strata klienta może być większa. Poślizg cenowy (zwany również luką cenową) ma miejsce wtedy, gdy na rynku zostaje przekroczona cena, na poziomie której klient ustawił swoje zlecenie ograniczające stratę. Może to nastąpić, kiedy określony rynek bazowy stanie się nadzwyczaj zmienny. Na przykład na rynku bazowym może zostać wstrzymany obrót w punkcie powyżej ceny zlecenia ograniczającego stratę klienta, a po pewnym czasie obroty mogą zostać wznowione po cenie poniżej ceny zlecenia ograniczającego stratę klienta. W takich okolicznościach zamknęlibyśmy otwartą transakcję klienta w chwili ponownego otwarcia transakcji na tym rynku bazowym albo niedługo po otwarciu, tj. po następnej dostępnej cenie. Ponadto na rynkach może również pojawić się bardzo duże ożywienie, kiedy rynek bazowy staje się zmienny. Zgodnie z naszą Polityką realizacji zleceń wykonamy zlecenia według kolejności ich wpłynięcia. Wynikiem tego może być realizacja zlecenia ograniczającego stratę po cenie poniżej ceny ograniczającej stratę klienta na rynku bazowym, na którym ceny szybko spadają.

4               WYNIKI UZYSKIWANE W PRZESZŁOŚCI

Nie należy zakładać, że wyniki uzyskiwane w przeszłości mają jakikolwiek związek z potencjalnymi przyszłymi wynikami. Nie ma żadnej pewności co do przyszłych wyników uzyskanych na jakimkolwiek rynku bazowym lub w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez klienta. Nie można wydać żadnego oświadczenia dotyczącego przyszłych wyników.

5               ZAWIESZENIE OBROTU

Czasami warunki rynkowe oraz funkcjonowanie zasad określonych rynków (tj. zawieszenie obrotu z powodu zmienności, brak płynności na rynku bazowym oraz inne powody) mogą sprawić, że transakcje będą bardziej ryzykowne. Może to doprowadzić w ekstremalnych przypadkach do zmiany rozliczania kontraktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozliczenia kontraktów wygasających danego dnia, jeśli tego dnia obrót będzie zawieszony.

6               DŹWIGNIA FINANSOWA I ZADŁUŻENIE

Dźwignia finansowa lub zadłużenie umożliwiają zawarcie transakcji ze stosunkowo niewielkim depozytem (zwanym również depozytem zabezpieczającym) względem ogólnej wartości kontraktu. Oznacza to jednak, że stosunkowo niewielka zmiana na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na transakcje klienta.

Nawet niewielka zmiana na rynku bazowym może spowodować utratę całej kwoty depozytu zabezpieczającego klienta oraz sprawić, że klient będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie inne straty powstałe na tej pozycji. Dlatego też konieczne jest, aby spekulować wyłącznie pieniędzmi, na których utratę można sobie pozwolić.

7               RYNKI POZA ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM ORAZ WALUTY

Z rynkami poza Zjednoczonym Królestwem wiążą się różne rodzaje ryzyka. W niektórych przypadkach ryzyko to może być większe. Na potencjalny zysk lub potencjalną stratę w wyniku transakcji zawieranych na tych rynkach lub kontraktów denominowanych w walucie innej niż waluta bazowa klienta mają wpływ zmiany kursów walut. Utrzymywanie transakcji lub posiadanie funduszy zdeponowanych na rachunku u nas w walucie innej niż waluta kraju klienta powoduje narażenie na ryzyko walutowe. Obowiązkiem klienta jest zarządzanie tym ryzykiem, a my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z tego ryzyka.

 

8               TRANSAKCJE ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARUNKOWĄ

W przypadku, gdy z transakcją wiąże się depozyt zabezpieczający, wymagamy, aby klient dokonał serii płatności zamiast wnieść całą cenę zakupu natychmiast.

Nawet jeśli transakcja nie jest zabezpieczona depozytem, może nadal wiązać się z obowiązkiem dokonania kolejnych płatności w określonych okolicznościach powyżej kwoty zapłaconej w czasie zawierania kontraktu. Transakcje związane z odpowiedzialnością warunkową, które nie są zawierane na zasadach uznanej lub wyznaczonej giełdy inwestycyjnej, mogą narazić klienta na znacznie większe ryzyko.

9               SPREADY, PROWIZJE I KOSZTY

Zanim klient zacznie zawierać z nami transakcje, powinien uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich prowizji i innych opłat, do których zapłaty będzie zobowiązany. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone kwotowo (na przykład jako spread), należy uzyskać wyraźne wyjaśnienie konkretnych kwot, które takie opłaty prawdopodobnie oznaczają. W przypadku kontraktów futures, gdy prowizja pobierana jest w postaci części wyrażonej w procentach, będzie ona zwykle odnosić się do procenta całkowitej wartości kontraktu, a nie tylko do procenta początkowej płatności klienta.

W zależności od rodzaju i czasu dokonywanych transakcji możemy wymagać od klienta zapłaty kosztów finansowych. Jeśli klient zawiera transakcje w walutach innych niż waluta bazowa, możemy również wymagać przeliczenia walut obcych na walutę bazową. Łączne koszty finansowe oraz koszty wymiany walut mogą przekroczyć zyski z transakcji klienta lub zwiększyć straty, jakie klient może ponieść na transakcji.

10           RYZYKO PODATKOWE

Klient podejmuje ryzyko, że transakcje i jakiekolwiek powiązane z nimi zyski mogą podlegać lub podlegają opodatkowaniu. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że nie będą płatne żadne podatki ani opłaty skarbowe (inne niż opłata transakcyjna). Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie podatki i opłatę skarbową w odniesieniu do jego transakcji. Spółka ETX Capital nie udziela klientom żadnych porad podatkowych, a klient ponosi odpowiedzialność za własne sprawy podatkowe.

11           ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA

Jeśli klient został sklasyfikowany jako klient detaliczny lub z innych względów zgodziliśmy się traktować klienta jako klienta profesjonalnego, będziemy przechowywać jego środki pieniężne w funduszu powierniczym na odrębnym rachunku bankowym klienta oddzielnie od naszych środków pieniężnych. Może okazać się jednak, że nie zapewni to całkowitej ochrony (np. w przypadku niewypłacalności naszego banku). Klient powinien również zwrócić uwagę na sekcję „Środki pieniężne klienta” w naszych Warunkach.

 

 

12 kwietnia 2016

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.