z powrotem

Warunki korzystania z witryny internetowej

Na niniejszej stronie (wraz z dokumentami, do których się odwołuje) znajduje się obowiązujący regulamin użytkowania naszej strony internetowej (zwanej dalej „stroną“ lub „witryną“) dla gości i zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystanie z naszej witryny jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków użytkowania i zobowiązaniem do ich przestrzegania. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego regulaminu, zaprzestań korzystania z witryny.

1. Informacje o nas


Witryna etxcapital.pl jest zarządzana przez Monecor (London) Limited (spółkę, do której odnoszą się wszystkie czasowniki w pierwszej osobie i zaimki wskazujące pierwszą osobę, np. „my“). Jesteśmy spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 00851820. Nasza siedziba mieści się pod adresem One Broadgate, London, United Kingdom, EC2M 2QS.

Jesteśmy instytucją świadczącą usługi finansowe. Mamy pozwolenie na prowadzenie działalności i podlegamy Urzędowi Nadzoru Usług Finansowych (FCA), w którym jesteśmy zarejestrowani pod numerem 124721.

2. Dostęp do naszej witryny


Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych w naszej witrynie bez uprzedniego powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna nie jest dostępna w danym momencie lub przez dowolny okres.

Przysługuje nam prawo do ograniczania dostępu zarejestrowanych użytkowników do niektórych części naszej strony lub do całej witryny.

Jeżeli użytkownik sam wybierze lub zostanie mu przyznany kod identyfikacyjny, hasło lub inne informacje będące częścią naszych procedur bezpieczeństwa, powinien traktować te informacje jako poufne i nie wolno mu ujawniać ich osobom trzecim. Przysługuje nam prawo do wyłączenia w dowolnym momencie każdemu użytkownikowi kodu identyfikacyjnego lub hasła wybranego przez niego lub przydzielonego przez nas, jeżeli uznamy, że nie przestrzega on któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

Korzystając z naszej strony, musisz spełniać następujące warunki:

 • Nie możesz korzystać z naszej strony w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje, w celu przesłania lub uzyskania wysłania niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, lub jakiejkolwiek innej formy nakłaniania do konkretnych działań.
 • Nie wolno Ci korzystać z naszej strony w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
 • Nie można działać w celu wyrządzenia szkody lub próby wyrządzenia szkody osobom małoletnim w jakikolwiek sposób.
 • Nie możesz korzystać z naszej strony internetowej w celu wysyłania, świadomego otrzymywania, wysyłania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego wykorzystywania materiałów, które nie są zgodne z sekcją "wysyłanie materiałów na naszą stronę" poniżej.
 • Nie można przekazywać lub zamawiać wysyłania niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, lub jakakolwiek inna forma podobnej zachęty.
 • Nie można świadomie przesyłać jakichkolwiek danych, wysyłać lub przesyłać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory uderzeń klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu wywarcia niekorzystnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego.
 • Podczas korzystania z witryny należy stosować się do przyjętych przez nas zasad użytkowania lub, w przypadku zarejestrowanych użytkowników, do postanowień zawartej z nami umowy o prowadzenie rachunku.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Użytkownik jest również zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie osoby odwiedzające naszą witrynę za pośrednictwem jego łącza internetowego zapoznają się z niniejszym regulaminem i że będą go przestrzegać.

 

3. Prawo własności intelektualnej


Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej strony internetowej oraz materiałów, które są na niej opublikowane. Dzieła te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jeden egzemplarz i pobrać fragmenty każdej strony (stron) naszej witryny do osobistego użytku oraz w celu zwrócenia uwagi innych osób w jego organizacji na materiały zamieszczone w naszej witrynie.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do modyfikacji papierowych lub cyfrowych egzemplarzy jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób ani do wykorzystania jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, nagrań wideo lub audio ani grafiki bez towarzyszącego im tekstu.

Użytkownik jest w każdym przypadku zobowiązany do wskazania nas (oraz innych zidentyfikowanych twórców) jako autorów materiałów zawartych na naszej stronie.

Zabrania się używania jakiejkolwiek części materiałów znajdujących się w naszej witrynie w celach komercyjnych bez zgody naszej lub naszych licencjodawców.

Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie części naszej witryny stanowiące naruszenie niniejszego regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym odebraniem prawa do korzystania z serwisu oraz, zależnie od naszego uznania, koniecznością zwrotu lub zniszczenia przez użytkownika wszystkich sporządzonych przez niego egzemplarzy materiałów.

4. Zaufanie do zamieszczonych informacji


Komentarze i inne materiały zamieszczone w naszej witrynie nie stanowią czynności doradztwa finansowego. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z tych materiałów przez jakąkolwiek osobę odwiedzającą naszą stronę ani przez żadną osobę ewentualnie poinformowaną o jej treści.

5. Nasza strona zmienia się regularnie


Staramy się na bieżąco aktualizować naszą witrynę. Możemy zmienić jej zawartość w dowolnym terminie. W razie konieczności możemy zawiesić dostęp do naszego serwisu lub zamknąć go na czas nieokreślony. Wszelkie materiały znajdujące się w naszej witrynie mogą być nieaktualne w danej chwili, a my nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do ich aktualizacji.

6. Odpowiedzialność


Treści prezentowane na naszej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji ani warunków co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy kapitałowej i powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wykluczamy:

 • wszystkie warunki, gwarancje i inne sformułowania, które mogą wynikać z ustaw, prawa zwyczajowego lub zasad słuszności;
 • wszelką odpowiedzialność z tytułu bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub wynikami korzystania z naszej strony, wszystkich stron internetowych, które są z nią powiązane i wszelkich materiałów tam umieszczonych, w tym zwłaszcza odpowiedzialność z tytułu:

  • utraty dochodów lub przychodów;
  • utraty możliwości realizacji transakcji;
  • utraty zysków lub kontraktów;
  • utraty oczekiwanych oszczędności;
  • utraty danych;
  • utraty wartości firmy;
  • roboczogodzin kadry kierowniczej lub personelu;

 

wszelkich innych strat lub szkód powstałych w jakikolwiek sposób w wyniku działań niezgodnych z prawem (również w wyniku zaniedbania), niedotrzymania umowy lub w inny sposób, nawet jeżeli były one możliwe do przewidzenia, przy czym warunek ten nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia dóbr materialnych ani wszelkich innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie zostały wyłączone w ramach kategorii określonych powyżej.

Powyższe wyłączenia nie ograniczają odpowiedzialności z tytułu spowodowania śmierci lub urazów na skutek zaniedbań, odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd w sprawach zasadniczych, ani żadnego innego zobowiązania, które nie może być wyłączone ani ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

7. Informacje dotyczące użytkownika i jego odwiedzin na naszej stronie


Przetwarzamy informacje o użytkownikach zgodnie z naszymi zasadami prywatności informacji . Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych i oświadcza, że wszystkie przedstawione przez niego dane są prawdziwe.

8. Transakcje zawierane za pośrednictwem naszej witryny


Umowy o dostawę towarów, usług lub informacji zawarte za pośrednictwem naszej witryny lub będące rezultatem jej odwiedzenia będą przedmiotem odrębnych postanowień określonych w zawieranej przez nas z użytkownikiem umowie o prowadzenie rachunku.

9. Umieszczanie materiałów w naszej witrynie


Użytkownik korzystający z opcji umieszczania materiałów w naszej witrynie lub nawiązujący kontakt z innymi użytkownikami naszego serwisu jest w każdym przypadku zobowiązany do przestrzegania norm określonych w naszych zasadach użytkowania. Użytkownik oświadcza, że treści, które zamieszcza, są zgodne z niniejszymi zasadami, i zobowiązuje się do wyrównania wszelkich szkód wynikających z naruszenia tego zapewnienia.

Wpisy na naszą stronę internetową nie mogą: 

 • zawierać jakichkolwiek materiałów, które zniesławiają jakąkolwiek osobę
 • zawierać jakichkolwiek materiałów obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających do negatywnych działań.
 • promować materiałów o charakterze seksualnym
 • promować przemocy 
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek 
 • naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw dotyczących baz danych lub znaków towarowych jakiejkolwiek innej osoby 
 • oszukiwać jakichkolwiek osób. 
 • być przygotowane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego należnego stronie trzeciej, takiego jak obowiązek wynikający z umowy lub obowiązek zachowania poufności
 • promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności 
 • grozić jakimkolwiek stronom, nadużywać lub naruszać czyjąś prywatność lub powodować dokuczliwość, niedogodności lub niepotrzebny niepokój
 • nękać, denerwować, zawstydzać, budzić niepokój lub denerwować jakąkolwiek inną osobę 
 • być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do wprowadzania w błąd co do tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą
 • sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest.
 • popierać, promować lub wspierać jakichkolwiek działać niezgodnych z prawem, takich jak (wyłącznie w formie przykładu) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe wykorzystanie komputera.

 

Treści przesyłane na naszą witrynę nie będą uważane za poufne ani zastrzeżone. Przysługuje nam prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim tych treści w dowolnym celu. Ponadto przysługuje nam prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika każdej osobie trzeciej, która zgłosi nam, że treść opublikowana lub przesłana przez użytkownika na naszą stronę narusza jej prawo do własności intelektualnej lub prywatności.

Nie będziemy odpowiedzialni, ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za treść ani rzetelność materiałów zamieszczonych przez użytkowników naszej strony.

Przysługuje nam prawo do usunięcia wszelkich treści lub wiadomości zamieszczonych na naszej stronie internetowej przez użytkowników, jeżeli uznamy je za niezgodne ze standardami określonymi w naszych zasadach użytkowania.

10. Wirusy, włamania i inne przestępstwa


Użytkownikowi nie wolno korzystać z naszej witryny w niewłaściwy sposób poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych złośliwych lub technicznie szkodliwych materiałów. Zabrania się prób uzyskania niedozwolonego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej witryny. Zabrania się atakowania naszej witryny poprzez atak typu denial-of-service lub poprzez rozproszony atak typu denial-of service.

Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo na mocy ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 roku. Takie naruszenia będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika, który dokonał naruszenia. W przypadku takiego naruszenia natychmiast ustaje prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tytułu strat i szkód spowodowanych przez rozproszony atak denial-of-service, wirusy lub inny szkodliwy technicznie materiał, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały użytkownika w wyniku korzystania z naszej witryny lub pobierania materiałów zamieszczonych na niej lub na innych stronach z nią powiązanych.

11. Odsyłacze do naszej strony


Umieszczanie odsyłaczy do naszej strony głównej jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi reputacji naszej firmy i nie ma na celu jej wykorzystywania. Zabrania się jednak korzystania z odsyłaczy w sposób sugerujący związek z nami, naszą aprobatę lub nasze poparcie, jeżeli taka sytuacja nie zachodzi.

Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania odsyłaczy w witrynach nie stanowiących jego własności.

Zabrania się wyświetlania naszej witryny w tzw. ramce (frame) umieszczonej na stronie innej witryny oraz tworzenia odsyłaczy do innych części naszej witryny niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczanie odsyłaczy bez wcześniejszego zawiadomienia. Strona internetowa, na której zostanie umieszczony odsyłacz, musi spełniać pod każdym względem standardy określone w naszych zasadach użytkowania. W przypadku moderowania interaktywnej usługi, zazwyczaj zapewniamy możliwość skontaktowania się z moderatorem, jeśli pojawią się problemy lub trudności.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z materiałów umieszczonych na naszej stronie w sposób inny niż wymienione powyżej, powinni zwrócić się do [email protected].

12. Odsyłacze z naszej strony


Znajdujące się na naszej stronie odsyłacze do innych witryn i zasobów dostarczanych przez strony trzecie mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn i zasobów i nie odpowiadamy za nie ani za ewentualne straty i szkody poniesione w wyniku korzystania z tych witryn i zasobów. Wszelkie zażalenia lub skargi dotyczące odsyłaczy do innych witryn lub zasobów dostarczanych przez osoby trzecie należy kierować do odpowiedniej osoby trzeciej. ETX Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu kontaktu z innymi stronami lub osobami trzecimi dostarczającymi zasoby w imieniu użytkownika.

13. Właściwe prawo i sądy


Wszelkie roszczenia wynikające z wizyt w naszej witrynie lub związane z nimi będą rozpatrywane przez sądy w Anglii z zastrzeżeniem możliwości wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi naruszającemu niniejsze warunki w kraju jego stałego pobytu lub w innym właściwym kraju.

Niniejszy regulamin oraz wszelkie wynikające z niego lub z nim związane spory lub roszczenia, a także spory lub roszczenia związane z jego przedmiotem lub sporządzeniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne), są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii.

14. Znaki towarowe


ETX, ETX Capital, ETX Markets i ETXchange są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Monecor (London) Limited lub są objęte procedurą zgłoszenia znaku towarowego.

15. Zmiany


Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnym terminie poprzez wprowadzenie zmian w witrynie. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać stronę, aby zapoznać się ze zmianami, jakie wprowadziliśmy. Zmiany te są wiążące dla użytkownika. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą zostać zastąpione postanowieniami i informacjami opublikowanymi w innym miejscu w naszej witrynie.

16. Wątpliwości


W przypadku wątpliwości dotyczących materiałów opublikowanych na naszej strony prosimy o kontakt z [email protected].

 

Na niniejszej stronie (wraz z dokumentami, do których się odwołuje) znajduje się obowiązujący regulamin użytkowania naszej strony internetowej (zwanej dalej „stroną“ lub „witryną“) dla gości i zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystanie z naszej witryny jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków użytkowania i zobowiązaniem do ich przestrzegania. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego regulaminu, zaprzestań korzystania z witryny.

July 2019


Najlepsza realizacja


W celu zapewnienia zgodności z regulacyjnym standardem technicznym (RTS) 27 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) II, musimy zapewnić Państwu, jako naszym klientom, pełną przejrzystość w odniesieniu do jakości naszej realizacji transakcji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.