Dopuszczalne Użytkowanie

Poniższe zasady użytkowania określają warunki korzystania z naszej witryny internetowej etxcapital.pl (zwanej dalej „stroną“ lub „witryną“). Niniejsze zasady użytkowania obowiązują wszystkich użytkowników i odwiedzających naszą witrynę.

Korzystając z portalu, użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszych zasad, które uzupełniają nasz regulamin korzystania z witryny.

Witryna etxcapital.pl jest zarządzana przez Monecor (London) Limited (spółkę, do której odnoszą się wszystkie czasowniki w pierwszej osobie i zaimki wskazujące pierwszą osobę, np. „my“). Jesteśmy spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 00851820. Nasza siedziba mieści się pod adresem One Broadgate, London, United Kingdom, EC2M 2QS.

Jesteśmy instytucją świadczącą usługi finansowe. Mamy pozwolenie na prowadzenie działalności i podlegamy Urzędowi Nadzoru Usług Finansowych (FCA), w którym jesteśmy zarejestrowani pod numerem 124721.

Niedozwolone zastosowania


Użytkownik może korzystać z naszej strony tylko do celów zgodnych z prawem. Zabronione jest korzystanie ze strony:

 • w sposób naruszający obowiązujące prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe;
 • w sposób niezgodny z prawem, stanowiący oszustwo oraz w sposób, którego skutkiem lub celem jest oszustwo;
 • w celu wyrządzenia lub próby wyrządzenia jakiejkolwiek szkody nieletnim;
 • w celu wysyłania, świadomego otrzymywania, umieszczania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego wykorzystywania materiałów niezgodnych z naszymi określonymi niżej standardami dotyczącymi treści;
 • w celu wysyłania lub przygotowywania do wysłania niechcianych lub nieuprawnionych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub wszelkich innych podobnych form zachęty do kupna (spam);
 • w celu świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub umieszczania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby zegarowe (time-bombs), rejestratory naciśnięć klawiszy (keystroke loggers), spyware, adware lub jakiekolwiek inne programy lub podobny kod komputerowy służący do wywierania niekorzystnego wpływu na sprzęt komputerowy lub oprogramowanie.

Użytkownik jest również zobowiązany do powstrzymania się od:

 • odtwarzania, powielania, kopiowania i odsprzedaży jakiejkolwiek części naszej witryny w sposób sprzeczny z naszym regulaminem korzystania z witryny.
 • logowania się bez upoważnienia, zakłócania, uszkadzania i przerywania działania:
 • części naszej witryny;
 • urządzeń lub sieci, w których nasza strona jest przechowywana;
 • oprogramowania wykorzystywanego przy udostępnianiu naszej witryny lub
 • sprzętu lub oprogramowania sieciowego posiadanego lub używanego przez osobę trzecią.

Usługi interaktywne


Możliwe jest świadczenie przez nas w naszej witrynie usług interaktywnych (usługi interaktywne).

W przypadku świadczenia usług interaktywnych poinformujemy użytkownika jednoznacznie o rodzaju oferowanej usługi oraz o ewentualnej moderacji i stosowanej metodzie moderacji wraz z informacją o tym, czy jest to moderacja automatyczna czy ręczna.

Dołożymy wszelkich starań, aby oszacować ewentualne ryzyko dla użytkowników (a zwłaszcza dla dzieci) ze strony osób trzecich korzystających z jakichkolwiek interaktywnych usług oferowanych na naszej stronie. Biorąc pod uwagę takie ryzyko, będziemy decydować w każdym przypadku, czy należy moderować usługi (w tym – jakiego rodzaju moderacji użyć). Jednakże nie jesteśmy prawnie zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania usług interaktywnych, które udostępniamy na naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek usług interaktywnych w sposób sprzeczny z naszymi standardami bez względu na to, czy usługa jest moderowana.

Korzystanie z jakichkolwiek usług interaktywnych przez osobę niepełnoletnią powinno odbywać się za zgodą rodzica lub opiekuna. Informujemy rodziców zezwalających dzieciom na korzystanie z usług interaktywnych, że ważne jest, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat ich bezpieczeństwa w Internecie, ponieważ moderacja nie jest niezawodna. Osoby niepełnoletnie korzystające z jakichkolwiek usług interaktywnych powinny zostać poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

W przypadku moderowania usługi interaktywnej zazwyczaj podajemy dane moderatora, z którym można się skontaktować w przypadku problemów lub wątpliwości.

Normy dotyczące treści


Niniejsze normy stosuje się do wszelkich treści, jakie użytkownik może zamieścić na naszej stronie (zamieszczane treści) oraz do wszelkich interaktywnych usług z nimi związanych.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ducha i litery tych norm. Normy te stosuje się do każdej części zamieszczanych treści, jak również ich całości.

Zamieszczana treść powinna być:

 • prawdziwa (o ile powołuje się na fakty);
 • autentyczna (dotyczy opinii);
 • zgodna z przepisami prawa obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i w kraju, w którym będzie umieszczona.

Zamieszczana publikacja/treść musi być:

 • wolna od treści zniesławiających kogokolwiek;
 • wolna od treści obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych i od podżegania;
 • wolna od pornografii;
 • wolna od namawiania do przemocy;
 • wolna od namawiania do dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • wolna od treści naruszających prawa autorskie, prawa do baz danych lub znaków towarowych innych osób;
 • wolna od treści wprowadzających w błąd;
 • wolna od treści naruszających obowiązki prawne osób trzecich, takie jak zobowiązanie umowne lub zobowiązanie do zachowania poufności;
 • wolna od nakłaniania do jakiejkolwiek niezgodnej z prawem działalności;
 • wolna od gróźb, znieważania, naruszania prywatności, treści mających na celu spowodowanie zdenerwowania, irytacji lub niepotrzebnego niepokoju;
 • wolna od treści mających znamiona nękania, denerwowania, zawstydzania, niepokojenia lub drażnienia;
 • wolna od podszywania się pod kogokolwiek i od wprowadzania w błąd co do tożsamości lub powiązań użytkownika z jakąkolwiek osobą;
 • wolna od prób podszywania się pod autorstwo operatorów witryny, jeżeli nie pochodzi od nas;
 • wolna od wspierania, namawiania i wspomagania jakichkolwiek bezprawnych działań, takich jak na przykład naruszenie praw autorskich lub przestępstwa komputerowe.

Zawieszenie i wypowiedzenie


Decyzję o tym, czy doszło do naruszenia zasad użytkowania w czasie korzystania z naszej strony, podejmiemy według własnego uznania. W przypadku naruszenia niniejszych zasad możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne.

Nieprzestrzeganie niniejszych zasad użytkowania stanowi istotne naruszenie regulaminu korzystania z witryny, zgodnie z którym użytkownik może korzystać z naszej strony, i może skutkować podjęciem przez nas niektórych lub wszystkich spośród następujących działań:

 • niezwłoczne tymczasowe lub stałe cofnięcie prawa do korzystania z naszej witryny;
 • niezwłoczne tymczasowe lub stałe usunięcie publikacji i materiałów przesłanych przez użytkownika do naszej witryny;
 • udzielenie użytkownikowi ostrzeżenia;
 • podjęcie kroków prawnych przeciwko użytkownikowi o zwrot w formie odszkodowania wszystkich kosztów (m. in. uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia;
 • prowadzenia dalszych działań prawnych przeciwko użytkownikowi;
 • ujawnienia takich informacji organom ścigania, jeżeli uznamy, że zachodzi taka konieczność.

Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu działań podjętych w odpowiedzi na naruszenie niniejszych zasad użytkowania. Działania, jakie możemy podjąć w odpowiedzi na naruszenie warunków przez użytkownika, nie ograniczają się do działań wymienionych w niniejszych zasadach. Możemy podjąć wszelkie inne działania, jakie zasadnie uznamy za właściwe.

Zmiany zasad użytkowania


W dowolnym terminie możemy zmienić niniejsze zasady użytkowania poprzez wprowadzenie zmian na stronie. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się ze zmianami, jakie wprowadzamy. Zmiany te są wiążące dla użytkownika. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych zasadach użytkowania mogą zostać zastąpione postanowieniami i informacjami opublikowanymi w innym miejscu w naszej witrynie.

Pytania dotyczące naszych zasad prywatności lub stosowanych zabezpieczeń należy kierować e-mailem do [email protected].

Najlepsza realizacja


W celu zapewnienia zgodności z regulacyjnym standardem technicznym (RTS) 27 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) II, musimy zapewnić Państwu, jako naszym klientom, pełną przejrzystość w odniesieniu do jakości naszej realizacji transakcji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

September 2019