Risikoadvarsel


Monecor (London) Limited, handler som ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er bemyndiget og lovreguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721. De finansielle produkter og tjenesteydelser, som vi tilbyder, indebærer en høj risiko, som kan gøre dem uegnede for visse investorer. Du bør derfor sørge for at være fuldt ud indforstået med de risici, der er involveret, inden du benytter dig af vores produkter og tjenesteydelser.

Vi tilbyder ikke investeringsrådgivning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt denne form for investering passer til dig, bør du rådføre dig med en autoriseret finansiel rådgiver. Vi er p.t. ikke autoriseret til at tilbyde investeringsrådgivning af nogen art, og derfor kan vi ikke yde dig rådgivning. Vi kan imidlertid fra tid til anden give dig faktuelle oplysninger i forbindelse med et underliggende marked eller en transaktion, som du har spurgt efter.

Du bør ikke spekulere med flere midler, end du kan tåle at miste.

Denne risikoadvarsel indgår ikke i vores handelsaftale med dig. Denne risikoadvarsel er tiltænkt som en hjælp til at forstå de risici, der er involveret i de produkter og tjenesteydelser, som vi tilbyder; denne risikoadvarsel omfatter dog ikke alle de involverede risici. Den kan kun tjene som en generel vejledning til de involverede risici i forbindelse med handel med vores produkter og brugen af vores tjenesteydelser, og du afgør selv, om de involverede risici er relevante for din investeringsstrategi og risikovillighed.

Handel med afledte finansielle instrumenter (derivater) involverer en høj risiko. Hvis du beslutter at handle med sådanne instrumenter, skal du være opmærksom på følgende:

 

1               VÆRDIPAPIRHANDEL UDEN FOR BØRSEN

Når du handler med os, indgår du i en værdipapirhandel af afledte instrumenter uden for børsen (også kendt som en over the counter eller OTC-option), som er ikke-overdragelig. Det betyder, at du indgår handler direkte med os, og disse handler skal afsluttes med os. Du vil derfor ikke kunne sælge eller overdrage dine handler til tredjeparter. Dette kan betyde større risiko end investering i et finansielt instrument, som kan overdrages, eller handel med børshandlede afledte instrumenter, fordi din evne til at indgå og afslutte handler med os er uafhængig af, om vi befinder os i en position, hvor vi accepterer ordrer fra dig og gennemfører dem.

2               MArgin

Du kan hurtigt miste betydeligt mere på en handel, end du har indskudt hos os for at indgå den handel (Marginen). Alle markedstab, der overstiger Marginen, vil blive trukket på din konto. Du kan blive bedt om at indskyde yderligere Margin med kort varsel for at fortsætte dine handler. Vi evaluerer vedvarende dine åbne handler i løbet af hver daghandel, og alle fortjenester eller tab kan omgående ses på din konto. Et tab kan betyde, at du omgående skal indskyde yderligere midler på din konto for at kunne fortsætte dine åbne handler. Vi kan også på ethvert tidspunkt vælge at ændre vores Margin-rentesatser og/eller fiktive handelskrav, hvilket også kunne resultere i en ændring af Marginen, som du er påkrævet at opretholde for en handel. Hvis du ikke indskyder yderligere midler (hvilket kan være et betydeligt beløb) inden for det påkrævede tidsrum (hvilket kan være meget kort tid f.eks. få minutter), kan din handel blive lukket med et tab, og du vil blive holdt ansvarlig for et evt. underskud.

3               BEGRÆNSNING AF TAB KAN IKKE GARANTERES

Hvis du laver en limiteret ordre, kan det begrænse tabet, men der er ingen garanti. Dit tab kan under visse omstændigheder blive større. Glidning (også kaldet 'gapping') forekommer, når markedet bevæger sig forbi den pris, du har fastsat på din limiteret ordre. Dette kan forekomme, når det pågældende underliggende marked er blevet meget ustabilt. For eksempel kan det underliggende marked have stoppet handel på et punkt over din limiteret ordrepris, og efter et stykke tid kan det genoptage handel til en handelspris, der ligger under din limiteret ordrepris. I et sådant tilfælde vil vi lukke din igangværende handel på tidspunktet for eller kort efter genoptagelsen af handlen på det underliggende marked, f.eks. til den næste tilgængelige pris. Derudover kan markeder ligeledes være meget travle, når det underliggende marked bliver ustabilt, og i overensstemmelse med vores politik for gennemførelse af ordre vil vi gennemføre ordrer på et first-in-first-traded basis. Dette kan resultere i, at din limiteret ordre bliver gennemført til en pris, der ligger under din limiteret ordrepris på et hurtigt nedadgående underliggende marked.

4               HIDTIDIGE RESULTATER

Du skal ikke regne med, at hidtidige resultater har nogen indflydelse på potentielle fremtidige resultater. Der er ingen sikkerhed vedrørende fremtidige resultater på noget underliggende marked eller for de handler, som du indgår. Der kan ikke siges noget om fremtidige resultater.

5               BØRSPAUSE

Nogle gange kan markedsforholdene og gennemførslen af vedtægterne for bestemte markeder (f.eks. børspause pga. ustabilitet, manglende likviditet på det underliggende marked m.m.) gøre handel mere risikobetonet. Dette kan i sjældne tilfælde medføre en ændring af kontraktens aftale. Vi forbeholder os retten til at ændre kontraktens aftale for kontrakter, der udløber på en bestemt dato, hvis der er børspause på denne dag.

6               GÆLDSÆTNINGSGRAD

Gældsætningsgraden muliggør, at du kan indgå handler med et relativt lille indskud (også kaldet margin), når det gælder den totale kontraktværdi. Det betyder imidlertid, at en relativ lille ændring på det underliggende marked kan få en uforholdsmæssig dramatisk effekt på din handel.

Selv en lille ændring på det underliggende marked kan medføre tab af hele din margin og efterlade dig ansvarlig for, alle eventuelle tab du måtte pådrage dig efterfølgende. Derfor er det af afgørende betydning, at du ikke spekulerer med flere midler, end du kan tåle at miste.

7               MARKEDER UDEN FOR STORBRITANNIEN OG UDENLANDSK VALUTA

Markeder uden for Storbritannien involverer forskellige risici. I visse tilfælde kan disse risici være større. Mulighederne for fortjenester eller tab fra transaktioner på disse markeder eller i kontrakter, som er denomineret i en fremmed valuta, vil blive påvirket af udsving i valutakurser. Hvis du foretager handler eller indskyder midler på din konto hos os i en anden valuta end den nationale/indenlandske valuta, udsætter du dig selv for valutarisiko. Det er dit eget ansvar at forholde dig til denne risiko, og vi skal ikke holdes ansvarlige for evt. tab, du måtte lide som et resultat af dette.

8               EVENTUALFORPLIGTELSESTRANSAKTIONER

Hvis en handel indeholder en margin, kræver vi, at du foretager en række betalinger af købsprisen i stedet for at betale hele købsprisen omgående.

Selv om en handel ikke indeholder en margin, kan der under visse omstændigheder være et krav om at foretage flere betalinger over og under ethvert betalt beløb, da du indgik kontrakten. Eventualforpligtelsestransaktioner, der ikke handles på eller under vedtægterne fra en godkendt investeringsbørs, kan udsætte dig for væsentlig større risici.

9               DIFFERENCE MELLEM KØBERKURS OG SÆLGERKURS, KOMMISSIONER OG OMKOSTNINGER

Inden du begynder at handle med os, bør du indhente oplysninger om alle kommissioner samt andre gebyrer, for hvilke du hæfter. Hvis nogen gebyrer ikke er angivet i rede pengebeløb (for eksempel som et bid/offer spread), bør du indhente en klar redegørelse for, hvad sådanne gebyrer betyder i specifikke rede penge. I tilfælde med futures, når kommission opkræves som en procentdel, vil det normalt være som en procentdel af den samlede kontraktværdi og ikke blot som en procentdel af din første betaling.

Afhængigt af handelstypen du indgår, og hvor lang tid den varer, kan vi kræve, at du skal betale finansieringsomkostninger. Derudover gælder det, at hvis du handler i valutaer, der er forskellige fra din primære valuta, kan vi kræve, at du konverterer disse fremmede valutaer til din primære valuta. De samlede finansieringsomkostninger og fremmed valutaomkostninger kan overstige en evt. fortjeneste fra en handel eller øge tabet, du måtte lide på en handel.

10           SKATTERISIKO

Du påtager dig risikoen for, at dine handler og tilhørende fortjenester kan være eller blive underlagt beskatning. Vi foregiver eller garanterer ikke, at der ikke vil forekomme nogen skat eller stempelafgift (bortset fra handelsafgift). Du er selv ansvarlig for at betale alle skatter og stempelafgifter i forbindelse med dine handler. ETX Capital tilbyder ikke skatterådgivning til sine kunder, og du er ansvarlig for dine egne skatteforhold.

11           DINE PENGE

Hvis du er blevet kategoriseret som en detailkunde, eller hvis vi på anden måde har accepteret at behandle dig som en professionel kunde, vil vi opbevare dine penge i en forvaltningsfond på en adskilt kundebankkonto separat fra dine penge. Dette kan imidlertid ikke yde komplet beskyttelse (for eksempel hvis vores bank bliver erklæret konkurs). Vi henleder desuden din opmærksomhed på afsnittet 'Dine penge' i vores handelsbetingelser.

 

 

12 april 2016

76% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med ETX. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.

76% af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med ETX. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge.