Vilkår for brug af websted

Denne side (sammen med de dokumenter, der henvises til på siden) fortæller dig om brugsvilkårene, hvorunder du kan bruge vores hjemmeside, enten som gæst eller som registreret bruger. Læs disse vilkår omhyggeligt før du begynder at bruge hjemmesiden. Ved at bruge vores hjemmeside tilkendegiver du, at du accepterer disse brugsvilkår og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke kan acceptere disse brugsvilkår, bedes du afstå fra at bruge vores hjemmeside.

1. OPLYSNINGER OM OS

Hjemmesiden etxcapital.dk drives af Monecor (London) Limited ("Vi"). Vi er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 00851820 og har vores hjemsted på 1 Broadgate, London, Storbritannien, EC2M 2QS.

Vi er et firma, der tilbyder finansielle tjenesteydelser og er autoriseret og reguleret af den finansielle tilsynsmyndighed under registreringsnummer 124721.

2. ADGANG TIL VORES HJEMMESIDE

Adgang til vores hjemmeside er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til at tilbagetrække eller ændre den service, vi yder på vores hjemmeside uden varsel (se nedenfor). Vi vil ikke kunne drages til ansvar, hvis vores hjemmeside af en eller anden grund er utilgængelig på ethvert tidspunkt eller i en given periode.

Vi vil til tider kunne begrænse adgangen til visse dele af vores hjemmeside eller hele hjemmesiden for brugere, der er registreret hos os.

Hvis du vælger eller bliver tildelt en brugeridentifikationskode, adgangskode eller enhver anden information som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige og du må ikke videregive dem til tredjepart. Vi har ret til når som helst at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores mening har undladt at overholde enhver af bestemmelserne i disse brugsvilkår.

Når du anvender vores hjemmeside, skal du overholde følgende bestemmelser:

 • Du må ikke anvende vores hjemmeside på nogen måde, som overtræder enhver gældende lokal, national eller international lov eller regulering, til at sende, eller tilvejebringe afsendelse af, uopfordrede eller uautoriserede reklamer eller salgsfremmende materiale eller nogen anden form for henvendelse.
 • Du må ikke anvende vores hjemmeside på nogen måde, som er ulovlig eller svigagtig, eller som har et ulovligt eller bedragerisk formål eller virkning.
 • Med et formål om at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde.
 • Du må ikke anvende vores side til at sende, forsætligt modtage, uploade, downloade, anvende eller genanvende materiale, som ikke overholder sektionen ’upload af materiale på hjemmesiden’ herunder.
 • At sende, eller tilvejebringe afsendelse af, enhver uopfordret eller uautoriseret reklame eller salgsfremmende materiale eller enhver anden form for lignende henvendelse.
 • At forsætligt videregive data, sende eller uploade materiale, som indeholder vira, trojanske heste, softwareorme, tidsbomber, keyloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode, som er designet til at hæmme brugen af enhver computersoftware eller hardware.
 • Når du bruger vores hjemmeside skal du overholde bestemmelserne i vores politik for acceptabel brug, eller hvis du er en registreret klient hos os, vilkårene og betingelserne i din kontoaftale med os.
 • Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at have adgang til vores hjemmeside. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til vores hjemmeside via din internetforbindelse er opmærksomme på disse vilkår, og at de overholder dem.

3. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Vi er ejer eller licenshaver af alle immaterielle rettigheder til vores hjemmeside samt materialet, der offentliggøres på den. Disse værker er beskyttet af love og traktater om ophavsret i hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

Du må udskrive en enkelt kopi og kan downloade uddrag af enhver side på vores hjemmeside til personlig reference, og du må henlede andres opmærksomhed inden for din organisation til materiale, der lægges ud på vores hjemmeside.

Du må ikke ændre papir- eller digitalkopier af noget materiale, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke bruge nogen illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noget grafik adskilt fra den ledsagende tekst.

Vores status (og eventuelle identificerede bidragyderes) som forfattere af materialet på vores hjemmeside skal altid anerkendes.

Du må ikke bruge nogen del af materialet på vores hjemmeside til kommercielle formål uden at indhente en tilladelse til at gøre det fra os eller vores licensgivere.

Hvis du udskriver fra, kopierer eller downloader dele af vores hjemmeside i strid med disse brugsvilkår, vil din ret til at bruge vores hjemmeside ophøre øjeblikkeligt, og du skal på vores anmodning returnere eller destruere alle kopier, som du har lavet af materialet.

4. TILLID TIL OPLYSNINGER, DER LÆGGES OP PÅ HJEMMESIDEN

Kommentarer og andet materiale, der lægges op på vores hjemmeside udgør ikke rådgivning, som man kan fæste tillid til. Vi fralægger os derfor ethvert ansvar som følge af enhver tillid fæstet til et sådant materiale af alle besøgende på vores hjemmeside eller af alle, der bliver informeret om noget af dens indhold.


5. VORES HJEMMESIDE ÆNDRES JÆVNLIGT

Vi tilstræber at opdatere vores hjemmeside med jævne mellemrum og kan ændre indholdet til enhver tid. Hvis behovet opstår, kan vi suspendere adgangen til vores hjemmeside eller lukke den på ubestemt tid. Ethvert materiale på vores hjemmeside kan være forældet på et givent tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere et sådant materiale.


6. VORES ANSVAR

Materialet vist på vores hjemmeside leveres uden nogen garantier eller betingelser med hensyn til dets nøjagtighed. I det omfang loven tillader det, undtager vi, andre medlemmer af vores koncern samt tredjeparter, udtrykkeligt:

 • Alle betingelser, garantier og andre vilkår, som ellers kunne være underforstået ved vedtægter, sædvaneret eller loven om egenkapital.
 • Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader eller tab påført enhver bruger i forbindelse med vores hjemmeside eller i forbindelse med brug, manglende evne til at bruge, eller som følge af brugen af vores hjemmeside, enhver hjemmeside knyttet til den og alt materiale lagt op på den, herunder uden begrænsning ethvert ansvar for:
 • tab af indkomst eller omsætning,
 • tab af forretning,
 • tab af fortjeneste eller kontrakter,
 • tab af forventede besparelser,
 • tab af oplysninger,
 • tab af goodwill,
 • spildt administrations- eller kontortid, og
   
  for ethvert andet tab eller skade af enhver art opstået på enhver måde og uanset om forårsaget af misligholdelse uden for kontraktforhold (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller på anden måde, selv hvis dette kan forudses, forudsat at denne betingelse ikke er til hinder for krav om tab eller skade på materielle goder eller andre krav vedrørende direkte økonomisk tab, som ikke er udelukket af nogen af de kategorier, der er fastsat ovenfor.

  Dette berører ikke vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, eller vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger om et grundlæggende spørgsmål, ej heller noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

7. OPLYSNINGER OM DIG OG DINE BESØG PÅ VORES HJEMMESIDE

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Ved at bruge vores hjemmeside giver du dit samtykke til en sådan behandling og garanterer, at alle oplysninger om dig er korrekte.

8. TRANSAKTIONER INDGÅET VIA VORES HJEMMESIDE

Kontrakter om levering af varer, tjenesteydelser eller oplysninger indgået via vores hjemmeside eller som følge af besøg foretaget af dig, vil være underlagt særskilte vilkår og betingelser i vores kontoaftale med dig.

9. UPLOADING AF MATERIALE TIL VORES HJEMMESIDE

Når du anvender en funktion, der giver dig mulighed for at uploade materiale til vores hjemmeside, eller for at komme i kontakt med andre brugere af vores hjemmeside, skal du overholde nedenstående standarder.

Indlæg på vores hjemmeside må ikke:

 • indeholde materiale, som fremsætter injurier mod nogen personer
 • indeholde materiale, som er uanstændigt, stødende, hadsk eller provokerende
 • fremme seksuelt eksplicit materiale
 • fremme vold
 • fremme diskrimination baseret på etnicitet, køn, religion, nationalitet, funktionsnedsættelse, seksuel orientering eller alder
 • krænke nogen ophavsret, databaserettighed eller varemærke tilhørende nogen anden person
 • med sandsynlighed bedrage nogen anden person
 • oprettes i strid med enhver juridisk forpligtelse over for en tredjepart, såsom en kontraktlig forpligtelse eller en tillidsforpligtelse
 • fremme nogen form for ulovlig aktivitet
  være truende, misbruge eller invadere en andens privatliv eller forårsage irritation, gener eller
 • unødig bekymring
  med sandsynlighed chikanere, bekymre, gøre forlegen, alarmere eller irritere nogen anden person
 • anvendes til at udgive dig for at være nogen anden person, eller til at give et misvisende billede af din identitet eller tilknytning til nogen anden person
 • give indtryk af, at det er udgivet af os, hvis det ikke er tilfældet
 • advokere, fremme eller bistå nogen ulovlig handling såsom (blot som et eksempel) krænkelser af ophavsret eller computermisbrug

Alt materiale, som du måtte uploade til vores hjemmeside vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet, og vi har ret til at bruge, kopiere, distribuere og videregive et sådant materiale til tredjepart til ethvert formål. Vi har også ret til at oplyse din identitet til en tredjepart som hævder, at materiale lagt op eller uploadet af dig til vores hjemmeside er en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsret eller deres fortrolige oplysninger.

Vi kan ikke drages til ansvar eller hæfte over for nogen tredjepart med hensyn til indholdet eller nøjagtigheden af materiale lagt op af dig eller nogen anden bruger af vores hjemmeside.

Vi har ret til at fjerne ethvert materiale eller indlæg, som du lægger op på vores hjemmeside, hvis det er vores opfattelse, at et sådant materiale ikke er i overensstemmelse med indholdsstandarderne i vores politik for acceptabel brug.

10. VIRUS, HACKING OG ANDRE LOVOVERTRÆDELSER

Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server hvorpå vores hjemmeside er lagret, eller nogen server, computer eller database forbundet med vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et servicenægtelse-angreb eller et distribueret servicenægtelse-angreb.

Ved at overtræde denne bestemmelse begår du en strafbar handling i henhold til loven om computermisbrug af 1990. Vi vil indberette sådanne overtrædelser til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at udlevere din identitet til dem. I tilfælde af en sådan overtrædelse vil din ret til at bruge vores hjemmeside ophøre øjeblikkeligt.

Vi vil ikke være ansvarlig for noget tab eller nogen skade forårsaget af et distribueret servicenægtelse-angreb, en virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet navnebeskyttet materiale som følge af din brug af vores hjemmeside eller din downloading af ethvert materiale lagt ud på den eller på enhver hjemmeside linket til den.


11. SUSPENSION AND TERMINATION

Vi bestemmer efter vores skøn, om der er sket en overtrædelse af disse vilkår ved din anvendelse af vores hjemmeside. Når en overtrædelse af denne politik er opstået, kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende.

Manglende overholdelse af disse vilkår udgør en væsentlig overtrædelse og kan resultere i, at vi foretager alle eller enhver af følgende handlinger:

Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagekaldelse af din ret til at anvende vores hjemmeside.
Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert indlæg eller materiale, som du har uploadet på vores hjemmeside.
Udstedelse af en advarsel til dig.
Retsforfølgning af dig for godtgørelse af alle omkostninger på erstatningsgrundlag (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske omkostninger) som følge af overtrædelsen.
Yderligere retsforfølgning af dig.
Videregivelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed føler er nødvendige.
 

Vi udelukker ansvar for handlinger, der er foretaget som følge af brud på disse vilkår. Svarene beskrevet i denne politik er ikke begrænsede, og vi kan tage andre handlinger, som vi med rimelighed anser som passende.


12. LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Du må linke til vores hjemmeside under forudsætning af, at du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det, men du må ikke oprette et link, hvormed du antyder nogen form for forbindelse, godkendelse eller bekræftelse fra vores side, som ikke eksisterer.

Du må ikke oprette et link fra nogen hjemmeside, der ikke ejes af dig.

Vores hjemmeside må ikke indrammes på noget andet sted, og du må ikke oprette et link til nogen anden del af vores websted end hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække link-tilladelser uden varsel. Den hjemmeside, hvorfra du linker skal i alle henseender overholde indholdsstandarderne fastlagt i vores politik for acceptabel brug. Hjemmesiden, som du linker fra, skal i alle henseender overholde standarderne, der er angivet i sektionen ’upload af materiale på hjemmesiden’ herover.

Hvis du ønsker at gøre brug af materiale på vores hjemmeside på anden måde end angivet ovenfor, skal du rette din anmodning til [email protected]


13. LINKS FRA VORES HJEMMESIDE

Hvis vores hjemmeside indeholder links til andre sider og ressourcer leveret af tredjepart, er disse links kun oplysninger til dig. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sider eller ressourcerne og påtager os intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Eventuelle klager eller forespørgsler vedrørende et link til andre hjemmesider og/eller ressourcer leveret af tredjeparter skal rettes til den pågældende tredjepart. ETX Capital påtager sig intet ansvar for at kontakte andre websteder eller tredjeparts-ressourceudbydere på vegne af brugeren.


14. JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV

De engelske domstole har eksklusiv jurisdiktion over ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med et besøg på vores hjemmeside, selv om vi forbeholder os retten til at anlægge sag mod dig for overtrædelse af disse betingelser i dit bopælsland eller andre relevante lande.

Disse brugsvilkår og enhver tvist eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med dem eller deres emne eller udformning (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.


15. VAREMÆRKER

ETX, ETX Capital, ETX Markets og ETXchange er varemærker tilhørende Monecor (London) Limited eller er omfattet af varemærkeansøgning.


16. AFVIGELSER

Vi kan revidere disse brugsvilkår når som helst ved at ændre denne side. Du forventes at tjekke denne side fra tid til anden for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer vi måtte foretage, da de er bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i disse brugsvilkår kan også erstattes af bestemmelser eller meddelelser offentliggjort andetsteds på vores hjemmeside.

17. DINE SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål angående materiale, der vises på vores hjemmeside, kan du kontakte  [email protected].

Tak fordi du besøgte vores hjemmeside.

Juli 2019