Acceptabel brug

Denne politik for acceptabel brug fastsætter de vilkår mellem dig og os, hvorunder du kan få adgang til vores hjemmeside etxcapital.dk (vores hjemmeside). Denne politik for acceptabel brug gælder for alle brugere af og besøgende til vores hjemmeside.

Din brug af vores hjemmeside betyder, at du accepterer og indvilger i at overholde alle retningslinjerne for acceptabel brug, som supplerer vores brugsvilkår for hjemmesiden.

Hjemmesiden etxcapital.dk drives af Monecor (London) Limited ("Vi"). Vi er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 00851820 og har vores hjemsted på 1 Broadgate, London, Storbritannien, EC2M 2QS.

Vi er et firma, der tilbyder finansielle tjenesteydelser, og er autoriseret og reguleret af den finansielle tilsynsmyndighed under registreringsnummer 124721.

FORBUDT BRUG

Du må kun bruge vores hjemmeside til lovlige formål. Du må ikke bruge vores hjemmeside:

 • På nogen måde, der overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love og regler.
 • På nogen måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller har nogen form for ulovlige eller svigagtige formål eller virkninger.
 • Med henblik på at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde.
 • Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, der ikke overholder vores nedenfor anførte indholdsstandarder.
 • Til at sende eller formidle udsendelse af enhver uopfordret eller uautoriseret reklame eller reklamemateriale eller enhver anden form for lignende opfordringer (spam).
 • Til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkoder designet til at forringe driften af computersoftware eller -hardware.

Du accepterer også:

 • Ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller videresælge nogen del af vores hjemmeside i strid med bestemmelserne i vores brugsvilkår for hjemmesiden.
 • Ikke uautoriseret at tilgå, ødelægge eller forstyrre:
 • nogen del af vores hjemmeside,
 • noget udstyr eller netværk, hvorpå vores hjemmeside er lagret,
 • nogen software, der anvendes i forbindelse med leveringen af vores hjemmeside, eller
 • noget udstyr eller netværk eller nogen software, der ejes eller benyttes af en tredjepart.

INTERAKTIVE TJENESTER

Vi kan til tider levere interaktive tjenester på vores hjemmeside (interactive services).

I tilfælde, hvor vi leverer interaktive tjenester, vil vi give dig klare oplysninger om disse tjenester, om hvorvidt de er modererede, og hvilken form for moderering der anvendes (herunder om den er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere eventuelle risici for brugere (og især for børn) fra tredjeparter, når de bruger eventuelle interaktive tjenester leveret på vores hjemmeside, og i hvert enkelt tilfælde vil vi beslutte, om det er hensigtsmæssigt at anvende moderering af den pågældende tjeneste (herunder hvilken slags moderering) til afhjælpning af disse risici. Vi er dog ikke forpligtet til at føre tilsyn, overvåge eller moderere nogen interaktiv tjeneste, vi yder på vores hjemmeside, og vi frasiger os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab eller skade som følge af brug af interaktive tjenester i strid med vores indholdsstandarder, hvad enten tjenesten er modereret eller ej.

Mindreåriges brug af vores interaktive tjenester er betinget af samtykke fra deres forældre eller værge. Vi tilråder forældre, som giver deres børn lov til at bruge en interaktiv tjeneste, at det er vigtigt, at de kommunikerer med deres børn om deres online-sikkerhed, idet moderering ikke er fejlfri. Mindreårige, som bruger interaktive tjenester bør gøres opmærksomme på de potentielle risici forbundet med dem.

Hvis vi modererer en interaktiv tjeneste vil vi normalt give dig mulighed for at kontakte moderatoren, hvis der opstår tvivl eller vanskeligheder.

INDHOLDSSTANDARDER

 • Disse indholdsstandarder gælder for alt det materiale, du bidrager med til vores hjemmeside (bidrag), samt eventuelle interaktive tjenester forbundet med den.

  Du skal overholde ånden i de følgende standarder samt disses ordlyd. Standarderne gælder for enhver del af ethvert bidrag samt dets helhed.

  Bidrag skal:

  Være nøjagtige (når de anfører fakta).
  Være i god tro (når de anfører meninger).
  Overholde gældende love i Storbritannien og i ethvert land, hvorfra de udsendes.

Bidrag må ikke:

 • Indeholde materiale, som er ærekrænkende for nogen person.
 • Indeholde materiale, som er uanstændigt, krænkende, hadefuldt eller stødende.
 • Promovere eksplicit seksuelt materiale.
 • Promovere vold.
 • Promovere diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • Krænke ophavsretten, database-retten eller et varemærke tilhørende en anden person.
 • Med sandsynlighed kunne vildlede nogen person.
 • Være i strid med nogen juridisk forpligtelse over for tredjepart, såsom en kontraktlig forpligtelse eller en fortrolighedspligt.
 • Promovere nogen ulovlig aktivitet.
 • True, misbruge eller invadere andres privatliv, eller forårsage irritation, gener eller grundløs bekymring.
 • Med sandsynlighed kunne chikanere, fornærme, genere, alarmere eller irritere nogen person.
 • Bruges til at efterligne en person, eller tilsløre din identitet eller tilhørsforhold med en anden person.
 • Give det indtryk, at de stammer fra os, hvis dette ikke er tilfældet.
 • Anbefale, fremme eller bistå nogen ulovlig handling som f.eks. krænkelse af ophavsrettigheder eller computer-misbrug.

SUSPENDERING OG OPHØR

Vi vil efter eget skøn afgøre, om der er sket en overtrædelse af denne politik for acceptabel brug ud fra din brug af vores hjemmeside. Når en overtrædelse af denne politik har fundet sted, vil vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende.

Manglende overholdelse af denne politik for acceptabel brug udgør en væsentlig misligholdelse af de brugsvilkår under hvilke du har tilladelse til at bruge vores hjemmeside og kan resultere i, at vi træffer alle eller nogle af følgende foranstaltninger:

 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent inddragelse af din ret til at bruge vores hjemmeside.
 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af indlæg eller materiale uploadet af dig til vores hjemmeside.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Retssag mod dig for refusion af alle omkostninger i forbindelse med skadesgodtgørelse (herunder, men ikke begrænset til rimelige juridiske og administrative omkostninger) som følge af misligholdelsen.
 • Yderligere søgsmål mod dig.
 • Videregivelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed mener er nødvendigt.

Vi udelukker ansvar for foranstaltninger, der træffes som reaktion på overtrædelse af denne politik for acceptabel brug. Foranstaltningerne beskrevet i denne politik er ikke begrænsede, og vi kan træffe andre foranstaltninger som vi med rimelighed måtte anse for hensigtsmæssige.

ÆNDRINGER TIL POLITIKKEN FOR ACCEPTABEL BRUG


Vi kan revidere denne politik for acceptabel brug når som helst ved at ændre denne side. Du forventes at tjekke denne side fra tid til anden for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer, vi måtte foretage, da de er juridisk bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i denne politik for acceptabel brug kan også erstattes af bestemmelser eller meddelelser offentliggjort andetsteds på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål vedrørende vores fortroligheds- eller sikkerhedsforanstaltninger, bedes du sende en e-mail til [email protected].