Právní Informace

Společnost ETX Capital chce, abyste měli dobrý pocit po založení obchodního účtu na kontrakty CFD. Je důležité, abyste veškeré potřebné informace měli snadno k dispozici. Než požádáte o zřízení účtu, měli byste se seznámit s dokumenty, které jsou uvedeny níže.

Podmínky Využití Služeb

Tyto zásady přijatelného používání stanovují podmínky platné mezi Vámi a námi, na jejichž základě můžete vstupovat na naše webové stránky etxcapital.cz (naše stránky). Tyto zásady přijatelného používání platí pro všechny uživatele a návštěvníky našich stránek.

Používání našich stránek Vámi znamená, že přijímáte a souhlasíte s dodržováním všech zásad uvedených v zásadách přijatelného používání, které jsou doplňkem našich podmínek používání webových stránek.

Stránky etxcapital.cz provozuje společnost Monecor (London) Limited ("My"). Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem společnosti 00851820 a sídlíme na adrese 1 Broadgate, London, United Kingdom (Spojené království), EC2M 2QS.

Jsme společnost finančních služeb s povolením a regulací ze strany britského úřadu pro finanční etiku FCA pod registračním číslem 124721.

ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Naše stránky lze používat pouze pro zákonné účely. Naše stránky nelze používat:

 • Žádným způsobem, který porušuje jakékoliv platné místní, národní nebo mezinárodní zákony či nařízení.
 • Žádným způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má nezákonný nebo podvodný účel či dopad.
 • Za účelem poškozování či pokusu o poškozování mladistvých a dětí jakýmkoliv způsobem.
 • Posílat, vědomě přijímat, nahrávat, stahovat, používat nebo opětovně používat jakýkoliv materiál, který není v souladu s našimi standardy pro soutěže uvedené níže.
 • Vysílat nebo zařizovat vysílání nevyžádaných nebo nepovolených reklamních či propagačních materiálů nebo jakékoliv jiné formy podobných nevyžádaných informací (spam).
 • Vědomě vysílat jakákoliv data, posílat nebo nahrávat jakýkoliv materiál, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časové bomby, keystroke loggers, spyware, adware nebo jakékoliv jiné škodlivé programy nebo podobné počítačové kódy, jejichž cílem je negativně ovlivnit provoz jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru.

 

Rovněž souhlasíte s následujícím:

 • Nebudete reprodukovat, vytvářet kopie, kopírovat nebo prodávat jakoukoliv část našich stránek s porušením ustanovení našich podmínek používání webových stránek.
 • Nebudete přistupovat bez oprávnění, rušit nebo narušovat
 • jakoukoliv část našich stránek;
 • jakékoliv zařízení nebo síť, na níž jsou uloženy naše stránky;
 • jakýkoliv software používaný pro poskytování našich stránek; nebo
 • jakékoliv zařízení nebo síť nebo software vlastněný nebo používaný některou třetí stranou.

INTERAKTIVNÍ SLUŽBY

Čas od času můžeme na našich stránkách poskytovat interaktivní služby (interaktivní služby).

Tam, kde poskytujeme interaktivní službu, poskytneme jasné informace o druhu nabízené služby, zda je moderovaná a jaká forma moderování se používá (včetně toho, zda ji monitoruje člověk nebo technika).

Učiníme maximum pro vyhodnocení potenciálních rizik pro uživatele (a zejména pro děti) od třetích stran, v případech používání veškerých interaktivních služeb poskytovaných na našich stránkách, a v každém případě rozhodneme, zda je vhodné používat moderování příslušné služby (včetně typu použitého moderování) s ohledem na taková rizika. Nemáme však povinnost dozoru, monitorování ani moderování žádné z interaktivních služeb, které na našich stránkách poskytujeme, a výslovně vylučujeme naše ručení za jakékoliv ztráty či škody vyplývající z používání jakýchkoliv interaktivních služeb uživatelem způsobem porušujícím naše normy pro obsah, ať už je služba moderovaná nebo nikoliv.

Používání jakékoliv z interaktivních služeb nezletilým je podmíněno souhlasem rodičů nebo opatrovníka. Upozorňujeme rodiče, kteří dovolují svým dětem používat interaktivní službu, že je důležité, aby se svými dětmi hovořili o jejich bezpečnosti na internetu, protože moderování nemusí být schopné omezit nevhodné chování. Nezletilí, kteří používají jakékoliv interaktivní služby, by měli být upozorněni na potenciální rizika, která by pro ně mohla nastat.

Tam, kde moderujeme interaktivní službu, Vám běžně budeme poskytovat možnost obrátit se na moderátora, pokud by nastala situace vedoucí ke znepokojení nebo nějaký problém.

NORMY PRO OBSAH

Tyto normy pro obsah platí u každého a všech materiálů, které budete přidávat jako příspěvky na naše stránky (příspěvky), a do veškerých interaktivních služeb s tím spojených.

Musíte naplňovat ducha i literu následujících norem. Normy platí pro každou část každého příspěvku a také pro příspěvek jako celek.

Příspěvky musí:

 • být přesné (tam, kde popisují fakta).
 • vyjadřovat skutečný záměr (kde popisují názory).
 • dodržovat platné zákony Spojeného království i každé země, z níž jsou odesílány.

 

Příspěvky nesmějí:

 • obsahovat žádné materiály, které jsou pomlouvačné vůči jakékoliv osobě.
 • obsahovat žádné materiály, které jsou obscénní povahy, útočné, nenávistné nebo pobuřující.
 • propagovat sexuálně explicitní materiály.
 • podporovat násilí.
 • podporovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, invalidity, sexuální orientace nebo věku.
 • narušovat jakákoliv autorská práva, práva na databáze či obchodní značky kterékoliv jiné osoby.
 • vést k pravděpodobnému podvodnému jednání na kterékoliv osobě.
 • porušovat jakoukoliv zákonnou povinnost vůči některé třetí straně, jako například smluvní povinnost nebo povinnost mlčenlivosti.
 • podporovat jakoukoliv nezákonnou aktivitu.
 • ohrožovat, zneužívat nebo narušovat soukromí druhých, nebo způsobovat obtěžování, nepohodlí nebo zbytečnou úzkost.
 • mít pravděpodobný potenciál obtěžování, rozrušení, uvádění do rozpaků nebo strašení jakékoliv jiné osoby.
 • být používány k napodobování kterékoliv osoby, vydávání se za osobu s jinou identitou nebo nepravdivé spojení s jinou osobou.
 • dělat dojem, že pocházejí od nás, pokud tomu tak není.
 • hájit, podporovat nebo pomáhat nezákonným činům jako (pouze jako příklad) např. porušení autorských práv nebo zneužití počítačových technologií.

POZASTAVENÍ A UKONČENÍ

Na základě vlastního názoru určíme, zda jste používáním našich stránek porušili tyto zásady přijatelného používání. Jakmile dojde k porušení těchto zásad, můžeme provést opatření, která budeme považovat za přiměřená.

Nedodržení těchto zásad přijatelného používání stránek představuje vážné porušení podmínek používání stránek, podle nichž máte povolení k používání našich stránek. V důsledku toho můžeme

 • okamžité, dočasné nebo trvalé odebrání Vašeho práva na používání našich stránek.
 • okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoliv zápisu nebo materiálu nahraného Vámi na naše stránky.
 • vydání varování Vaší osobě.
 • soudní řízení proti Vám pro náhradu veškerých nákladů na základě škod (včetně, nikoliv však výlučně, odpovídajících administrativních a právních nákladů), které z takového porušení vyplývají.
 • další právní řízení proti Vám.
 • Předání takových informací úřadům pro vymáhání zákonů v míře, jakou budeme považovat za nutnou.

Vylučujeme ručení za činy provedené v reakci na porušení těchto zásad přijatelného použití. Reakce popsané v těchto zásadách nejsou omezené, a můžeme přijmout jakákoliv další opatření, která budeme považovat za přiměřená.

ZMĚNY V ZÁSADÁCH PŘIJATELNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Tyto zásady přijatelného používání můžeme kdykoliv změnit tím, že upravíme tuto stránku. Předpokládáme, že si tuto stránku čas od času prohlédnete a všimnete si tak změn, které jsme provedli, protože tyto změny jsou pro Vás právně závazné. Některá z ustanovení uvedených v těchto zásadách přijatelného používání mohou být také nahrazena ustanoveními nebo upozorněními zveřejněnými na jiném místě našich stránek.

Máte-li dotazy týkající se našich opatření v oblasti ochrany soukromí nebo bezpečnostních opatření, pošlete nám prosím e-mail [email protected].

NEJLEPŠÍ REALIZACE PŘÍKAZŮ

Abychom mohli plnit Zákonný technický standard (Regulatory Technical Standard, zkr. RTS) 27 směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) II, musíme poskytovat plnou transparentnost vám jako našemu klientovi, co se týče kvality naší exekuce obchodů. Klikněte zde pro více informací.