Zásady Pro Exekuce Příkazů


 1. Úvod

Společnost Monecor (London) Limited, působící rovněž pod obchodním názvem ETX Capital, (dále též ETX Capital, my, nebo naše společnost), je licencována a regulována orgánem Financial Conduct Autority (Úřad pro finanční chování, zkr. FCA). V registru poskytovatelů finančních služeb (Financial Services Register) je ETX Capital vedena pod číslem 124721. Obchody s vámi uzavíráme jako smluvní partneři (principal to principal). V transakcích s vám vystupujeme jako nezávislá protistrana (arm´s length counterparty). Umožňujeme vám obchodovat s CFD a dalšími instrumenty, odvisle od široké škály dostupných trhů podkladových aktiv.

 

V těchto Zásadách:

Rozpětí nákupní a prodejní ceny (Bid Offer Spread, též Bid-Ask Price) znamená rozdíl mezi cenou, za kterou můžete nakoupit a cenou, za kterou můžete prodat.

Limitní příkaz (též příkaz typu Limit) je příkaz k nákupu nebo prodeji za aktuální tržní cenu, jakmile trh vystoupá nebo klesne na určitou hladinu. Jedná se o pokyn k obchodu za výhodnější cenu, než na jaké se trh aktuálně pohybuje.

Trh znamená určitou specifickou sadu produktů založenou na pohybu ceny podkladového aktiva.

Negativní Slippage (též negativní skluz) znamená rozdíl mezi cenou, na které klient požadoval exekuci příkazu a cenou, na které byla exekuce skutečně provedena, přičemž cena exekuce je z klientova pohledu horší, než byla požadovaná cena.             

Příkaz znamená pokyn k otevření či uzavření pozice (obchodu) na určitém konkrétním trhu.

Pozitivní Slippage (též pozitivní skluz) znamená rozdíl mezi cenou, na které klient požadoval exekuci příkazu a cenou, na které byla exekuce skutečně provedena, přičemž cena exekuce je z klientova pohledu lepší, než byla požadovaná cena.             

Slippage (též skluz) znamená, že exekuci příkazu nelze provést přímo na ceně požadované klientem a příkaz je proto exekuován co nejblíže požadované ceně. Takováto exekuce pak vede k pozitivnímu či negativnímu skluzu.

Příkaz Stop Loss znamená pokyn k uzavření pozice v určitém trhu, a to v situaci, kdy se tržní cena vyvíjí pro vás nepříznivě.  Tyto příkazy běžně slouží jako ochrana proti tržním rizikům, nepředstavují nicméně stoprocentní ochranu proti ztrátám.

Obchod znamená stav po exekuci příkazu.

Smlouvou o obchodování se rozumí Všeobecné obchodní podmínky společnosti ETX Capital.

Trh podkladového aktiva znamená určitý finanční nástroj, index, měnový pár, či jiný instrument, jehož cena nebo hodnota slouží jako základ pro stanovení tržní ceny, za niž pak můžete obchodovat.

Tyto Zásady tvoří součást smluvních podmínek Smlouvy o obchodování a představují právně závaznou smlouvu. Pokud potřebujete více informací nebo další vysvětlení ke kterékoliv části těchto Zásad, neváhejte prosím kontaktovat pracovníky našeho zákaznického servisu na e-mailové adrese customerservice@etxcapital.com, nebo na telefonním čísle +44 (0) 20 7392 1494.

 1. Vymezení působnosti

Tyto Zásady platí pro všechny klienty ETX Capital. Nicméně ale pokud jde o profesionální klienty ETX Capital, společnost používá kumulativní hodnocení následujících čtyř hledisek pro určení skutečnosti, zda jsme povinni zajistit pro vás co nejlepší cenu exekuce vašich příkazů (vycházíme přitom z předpokladu, že prioritním požadavkem profesionálních klientů nejsou co nejlepší exekuce příkazů):

 

 • Která strana iniciuje provedení transakce;
 • Zavedená tržní praxe a využívání praktiky shop around (tzn. porovnávání ceny jednotlivých produktů u různých poskytovatelů);
 • Relativní transparentnost cen na daném trhu; a
 • Informace poskytované ETX Capital a jakékoli uzavřené dohody.

 

 1. Exekuce (též Provedení) příkazu

U všech vašich obchodů je protistranou společnost ETX Capital. Veškeré obchody jsou uzavírány na bázi smluvního partnerství, přičemž naše společnost vystupuje jako nezávislá protistrana (arm´s length counterparty). Exekuce příkazů může být odlišná odvisle od použité platformy a roli může též hrát případné uzavření trhu podkladového aktiva. Během běžných obchodních hodin nastavujeme ceny v rámci definovaných parametrů pro velikost obchodních pozic, v ojedinělých případech však můžeme cenu nastavit i mimo tyto parametry (vždy přitom postupujeme v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami). 

Jsme rovněž oprávněni obchodovat na svůj vlastní účet, a to za účelem zajištění se proti případným důsledkům vámi otevřených pozic. I pokud by se naše transakce týkala některé vaší pozice, neznamená to v žádném případě, že vystupujeme jako váš zástupce, ani nejsme povinni podávat vám jakékoliv dodatečné informace týkající se vašeho obchodu, či naší zajišťovací pozice.

Při poskytování finančních produktů a služeb vystupujeme jako vaše jediná protistrana ve smyslu vykonavatele vašeho příkazu k transakci na trhu, jehož cenu stanovujeme my. Příkazy jsou exekuovány na mimoburzovní bázi (OTC) a nejsou tedy zadávány na žádnou burzu či jiný regulovaný trh.

Pokud zadáte příkaz k transakci přesahující námi stanovený limit, budete chtít spekulovat na vývoj některého nelikvidního podkladového aktiva, nebo připojíte ke svému příkazu doplňující požadavky, aplikujeme na tento příkaz režim zpracování (tzv. work the Order). Znamená to, že na trhu podkladového aktiva otevřeme svou vlastní pozici za účelem zajištění se (hedge) proti případným důsledkům vaší pozice. Jakmile bude naše zajišťovací pozice otevřena, exekuujeme váš příkaz, a to jednorázově, či v podobě několika exekucí (jako několik pozic). 

 1. Faktory exekuce příkazů

 

4.1                 Cena

Na kterémkoliv trhu můžeme kótovat jednu či obě z těchto cen: nabídkovou cenu (též offer price, v páru cen je to vždy ta vyšší, za tuto cenu můžete od nás nakupovat požadovaný instrument) a/nebo poptávková cena (též bid price, v páru cen je to vždy ta nižší, za tuto cenu nám můžete daný instrument prodat).

Nabídková i poptávková cena vždy odpovídajícím způsobem zohledňuje aktuální cenu podkladového aktiva. V případě potřeby je možné ceny upravit tak, aby zohledňovaly případné tržní úrokové sazby, opatření či události v příslušných společnostech, či jiné relevantní faktory a rovněž tak případně účtované komise. Ceny uváděné v naší obchodní platformě jsou sestavovány na základě podkladů z několika různých zdrojů a nemusí se shodovat s cenami, které jste nalezli jinde.

Pokud v naší platformě zadáte příkaz, který má být okamžitě exekuován (ať už za cenu bid či offer), bude exekuce provedena za aktuální cenu určenou naším cenovým systémem. Při exekuci tak může dojít k odchylce oproti původně zobrazené ceně, ať už ve váš prospěch či neprospěch. Na volatilních trzích může být exekuce příkazu odmítnuta kvůli nesplnění našich kritérií pro kontrolu tolerance, pokud budou nicméně kritéria splněna, může být cenový rozdíl při exekuci relativně vyšší. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo nákladů, které vám mohou vzniknout v důsledku nemožnosti otevřít nebo uzavřít obchod na aktuálně zobrazované ceně způsobené negativním skluzem, či jinými faktory. Výjimkou jsou ztráty či náklady vzniklé v důsledku prokázaného podvodu, či porušení smlouvy na naší straně.

Vždy se ujišťujeme, že pro vás nastavujeme odpovídající a atraktivní ceny. Za tímto účelem pravidelně kontrolujeme veškerá data, na jejichž základě ceny určujeme.

Některé námi nabízené trhy jsou kótovány mimo běžné obchodní hodiny příslušné burzy či jiného regulovaného trhu daného podkladového aktiva. Takovéto ceny určujeme dle svého vlastního uvážení. Jednáme přitom v dobré víře a řídíme se cenami jednoho či více alternativních nástrojů, jejichž podkladová aktiva se aktuálně obchodují, popř. též aktuální úrovní cen na světových trzích a/nebo nabídkou a poptávkou ostatních klientů. V takovéto situaci mohou mít naše nabídkové a poptávkové ceny vyšší rozpětí a maximální velikost otevíratelných pozic může být omezena.

Je-li trh podkladového aktiva volatilní a jeho cena se rychle mění, nejsme schopni zaručit, že každý takový cenový pohyb bude zohledněn v námi počítané ceně daného trhu. Frekvence aktualizací našich cen je odvislá od technických omezení používaného hardware, software a datových spojení.  Zadáte-li příkaz s určitou specifikovanou cenou (například Stop Loss nebo příkaz typu Limit) na trhu jehož podkladové aktivum je volatilní a vaši cenu mine (vytvoří kolem ní mezeru - tzv. gap), splníme příkaz na pro vás co nejpříznivější možné ceně.

Po dosažení ceny určené v příkazu Stop Loss se budeme snažit exekuovat váš příkaz na co nejbližší ceně a v co nejrychlejším čase. Cena, na které bude váš příkaz splněn může být stejná, nebo horší, než jakou jste při jeho zadání uvedli.  Vaše příkazy jsou plněny za námi stanovené ceny a během našich obchodních hodin, nikoliv za ceny podkladového aktiva a v době obchodování tohoto aktiva.

Nezaručujeme, že cena, za kterou u nás otevřete či uzavřete obchodní pozici bude stejná nebo lepší než cena, kterou byste získali u jiného poskytovatele.

4.2                 Náklady

U většiny trhů je účtována komise a je používáno rozpětí nabídkové a poptávkové ceny (Bid Offer Spread). Komise i spread jsou účtovány pouze při exekuci příkazu (ať už k otevření, nebo uzavření pozice).

Jsme oprávnění účtovat i další poplatky či spready, vždy ale po předchozí domluvě s vámi.

4.3                 Hodnota zadávaných příkazů

Za normálních okolností, tzn. pokud je hodnota příkazu v rámci stanovených minimálních a maximálních mezí, není exekuce odvislá od příkazem otevíraných či zavíraných pozic. Naše platforma exekuuje takové příkazy automaticky. Pro telefonicky zadávané příkazy přitom obecně platí vyšší limity.

Přesáhne-li hodnota příkazu stanovenou mez, může dojít k výraznému ovlivnění možnosti a kvality jeho exekuce. Příkazy na otevření či uzavření obzvláště velkých pozic může být nutné plnit v tranších. Toto neplatí pro obchodování produktů sledujících vývoj na měnových trzích. Takovéto příkazy jsou obvykle plněny v tranších odpovídajících běžné velikosti tržní pozice. Cena plnění u jednotlivých tranší se přitom může lišit. V závislosti na naší dohodě pak můžete získávat přímo plnění jednotlivých tranší, nebo až souhrnnou pozici za zprůměrovanou cenu.

Pokud je pro vykonání příkazu klienta nutné, abychom pomocí tranší otevřeli svou vlastní zajišťovací pozici v příslušném podkladovém aktivu, umisťujeme své příkazy na příslušných trzích na bázi first-in-first-filled, tzn. první došlý příkaz je exekuován jako první (tedy ve stejném pořadí, v jakém obdržíme příkazy vaše a jiných klientů). Tento postup používáme pouze v případě, že je proveditelný a nenese v sobě přílišné riziko.

V případě měnových produktů obvykle nezpracováváme velké příkazy v tranších, ale na bázi vyplnit nebo zrušit.

Může se stát, že zadáte příkaz typu Stop Loss, Limit, či příkaz k otevření pozice který by byl během běžných obchodních hodin exekuován automaticky, nicméně ale mimo obchodní hodiny se dostane mimo povolenou hranici. V takovémto případě pak může být příkaz proveden v tranších, přičemž cena každé tranše se může výrazně lišit.

 

 

4.4                 Rychlost provedení příkazu

Pokud by okolnosti na trhu vedly k neobvykle vysoké poptávce, může být automatické stanovení ceny produktu na trhu dočasně nahrazeno zcela nebo částečně manuálním stanovováním ceny a exekucemi příkazů. Během takovýchto období pak může docházet k prodlevám při plnění příkazů, které následně samy o sobě mohou ovlivňovat cenu plnění. Máme zavedeny postupy pro minimalizaci rizika výskytu a případných dopadů takovýchto prodlev.

4.5                   Pravděpodobnost proveden příkazu

Při zadávání příkazů skrze naši obchodní platformu si můžete zobrazit okna, ve kterých se neustále aktualizují ceny pro jednotlivé trhy. Své obchody tak můžete řídit velice operativně a se značným stupněm jistoty. Samozřejmě je třeba mít na paměti příslušné obchodní hodiny a nastavené limity.

Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšného provedení větších příkazů a příkazů zadávaných telefonicky máme vždy zajištěn přístup k příslušným burzám a dalším obchodním místům a také ke tvůrcům trhu (market makers), u nichž je pravděpodobné, že budou disponovat potřebnou likviditou, která nám umožní před provedením příkazu otevřít příslušnou zajišťovací pozici.

4.6                     Povaha příkazu

Typ příkazu, ať už se jedná o Stop Loss, příkaz typu Limit, nebo příkaz k otevření pozice, může být důležitým faktorem ovlivňujícím jeho provedení. Typ příkazu může rozhodnout o tom, zda bude exekuce provedena automaticky či manuálně.

4.7                     Tržní okolnosti

Za určitých okolností  se povaha obchodovaného trhu (zvláště pokud jsou podkladovým aktivem akcie) může stát rozhodujícím faktorem pro exekuci. Pokud by situace na trhu podkladového aktiva mohla ovlivňovat budoucí exekuci zadaného příkazu, vyvineme veškeré možné úsilí, abychom pro Vás zajistili co nejpřijatelnější exekuci vašeho příkazu.

4.8                     Specifické pokyny

Pokud k příkazu zadáte rovněž některé specifické pokyny, budou mít tyto pokyny přednost před obecnými ustanoveními uvedenými v těchto Zásadách.

Pokud provedení příkazu se specifickými pokyny povede k tomu, že budeme nuceni použít jiný způsob zpracování, než je způsob uvedený v těchto Zásadách, přeneseme případně přímé nákladytohoto způsobu na vás, a to v souladu s podmínkami příslušně Smlouvy o obchodování.

 1. Agregace příkazů

 

5.1                 Příkazy klientů

Za určitých okolností může spojit příkazy dvou nebo více klientů a exekuovat je jako jeden příkaz. Pro tento krok se rozhodneme, pokud dle svého nejlepšího uvážení seznáme, že je ve vašem zájmu a pokud budecelkově nepravděpodobné, že by vás jakkoliv znevýhodnil.

5.2                 Agregace příkazů klientů s našimi vlastními příkazy

Pokud budeme v rámci zajištění rizik nuceni otevřít vlastní pozici na trhu podkladového aktiva relevantního k příkazu klienta a pokud obdržíme více příkazů pro tento trh, provedeme tyto příkazy na bázi first-in-time (tzn. dle pořadí, v jakém jsme je obdrželi). Případně také můžeme příkazy klientů agregovat, pokud by to následně znamenalo lepší podmínky při exekuci.

 1. Povinnost za svěřenectví

Naše společnost se maximálně snaží za všech okolností postupovat v souladu s těmito Zásadami, tyto Zásady nicméně nezakládají žádnou právní povinnost nebo závazek, plynoucí ze svěřenectví nebo jinak, nad rámec našich povinností, které vůči vám máme dle Smlouvy o obchodování, popř. veškerých povinností, které ukládá FCA.

 1. Sledování a kontrola těchto Zásad

Pravidelně budeme kontrolovat, zda své služby poskytujeme v souladu s těmito Zásadami.  Pravidelné kontroly se budou též týkat míst exekucí příkazů a datových zdrojů, na základě kterých nastavujeme své ceny. Pokud zjistíme potřebu provést výrazné změny v těchto Zásadách, a nebo ve způsobech provádění příkazů, budeme vás o takovýchto změnách náležitě informovat.

 

31. ledna 2016

U 78% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

U 78% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.