Upozornění Na Rizika


Společnost Monecor (London) Limited, obchodující jako ETX Capital (ETX Capital, my nebo nás), je povolena a regulována Úřadem pro finanční etiku (FCA) pod referenčním číslem 124721. Finanční produkty a služby, které nabízíme, se pojí s vysokou mírou rizika, proto mohou být pro některé investory nevhodné. Než tedy začnete naše produkty a služby využívat, měli byste se ujistit, že dokonale rozumíte rizikům, která se s nimi pojí.

Neposkytujeme investiční poradenství. Pokud si nejste jistí, zda vám tato forma investování vyhovuje, měli byste se poradit s autorizovaným finančním poradcem. V současnosti nemáme oprávnění poskytovat investiční poradenství jakéhokoli druhu, proto Vám neporadíme. Občas vám však můžeme podat faktické informace týkající se základního trhu nebo transakce, na kterou se zeptáte.

Spekulujte pouze s takovou částkou, o kterou si můžete dovolit přijít.

Upozornění na rizika není součástí Vaší obchodní dohody s námi. Jeho cílem je pomoci vám pochopit rizika, jež se pojí s produkty a službami, které nabízíme. Toto upozornění však nemůže vysvětlit všechna související rizika. Může pouze posloužit jako obecný průvodce riziky souvisejícími s obchodováním našimi produkty a využíváním našich služeb. O tom, zda související rizika vyhovují Vaší investiční strategii a chuti riskovat, se musíte rozhodnout sami.

Obchodování s finančními deriváty obnáší vysoké riziko. Při rozhodování, zda budete s těmito instrumenty obchodovat, byste si měli být vědomi těchto skutečností:

 

1               MIMOBURZOVNÍ OBCHODOVÁNÍ

Budete-li s námi obchodovat, vstoupíte do obchodování s mimoburzovními deriváty (známé také jako over-the-counter neboli OTC), které jsou nepřevoditelné. To znamená, že do obchodů budete vstupovat přímo s námi a s námi musí být tyto obchody uzavřeny. Své obchody nebudete moci prodávat ani převádět na třetí strany. To může obnášet větší riziko než investování do finančního instrumentu, který je převoditelný, nebo burzovně obchodované deriváty, poněvadž Vaše schopnost otvírat a uzavírat obchody s námi závisí na tom, zda budeme v situaci, abychom vaše příkazy přijali a uskutečnili je.

2               MARŽE

Na obchodu můžete utrpět podstatně­ vyšší ztrátu, než si u nás do jeho otevření vložíte (Marže). Jakékoli tržní ztráty převyšující výši marže budou odečteny z Vašeho účtu. Můžete být vyzváni k vložení dodatečné marže v krátké době za účelem udržení obchodu. Vaše otevřené obchody budeme průběžně během každého dne obchodování oceňovat a jakýkoli zisk nebo ztráta se automaticky projeví na Vašem účtu. Ztráta může vést k požadavku, abyste na svůj účet neprodleně vložili další finanční prostředky, abyste své otevřené obchody udrželi. Také se může kdykoli stát, že změníme naše sazby marže nebo požadavky na počáteční vklad, což může vést zároveň ke změně marže, již jste povinni pro obchod udržet. Pokud takové dodatečné finanční prostředky (což může být značná částka) nedodáte v požadovaném čase (který může být velmi krátký, tj. minuty), může být váš obchod uzavřen se ztrátou a za jakýkoli deficit budete odpovědní Vy.

3               HRANICE ZTRÁTY NEJSOU ZARUČENY

Pokynem „stop loss“ můžete svou ztrátu omezit, ale není to zaručeno. Vaše ztráta může být za jistých podmínek větší. Skluz v plnění (slippage nebo také gapping) nastává v okamžiku, kdy trh překročí cenu, na kterou jste zadali pokyn stop loss. K tomu může dojít, jestliže určitý základní trh začne neobvykle kolísat. Základní trh mohl například přestat obchodovat v bodě nad cenou Vašeho pokynu stop loss a po určité době třeba znovu začal obchodovat na ceně pod cenou Vašeho pokynu stop loss. V takové situaci bychom váš otevřený obchod uzavřeli při znovuotevření obchodování na daném základním trhu nebo co nejdříve po něm, tj. za další dostupnou cenu. Pokud navíc začne základní trh kolísat, mohou být trhy také extrémně vytížené a my v souladu s našimi Zásadami provádění příkazů provedeme příkazy na základě FIFT, tj. první došlý bude první zobchodovaný. Což může vést k tomu, že na rychle klesajícím základním trhu bude Váš příkaz stop loss proveden pod cenou tohoto příkazu.

4               MINULÁ VÝKONNOST

V minulé výkonnosti byste neměli hledat žádný vztah k potenciální výkonnosti v budoucnu. V budoucí výkonnosti jakéhokoli podkladového trhu nebo v obchodech, které realizujete, nemůže být žádná jistota. Co se budoucí výkonnosti týče, nelze činit žádná tvrzení.

5               POZASTAVENÍ OBCHODOVÁNÍ

Někdy může být obchodování kvůli tržním podmínkám a fungování pravidel určitých trhů (tj. pozastavení obchodování kvůli volatilitě, nedostatku likvidity na základním trhu nebo z jiných důvodů) riskantnější. V extrémních případech to může vést ke změně vyrovnání kontraktu. Vyhrazujeme si právo změnit vyrovnání u kontraktů, které daný den vyprší, za podmínky, že je tento den obchodování pozastaveno.

6               PÁKOVÝ EFEKT

Pákový efekt (leverage nebo gearing) umožňuje vstupovat do obchodů s relativně malým vkladem (také označovaným marže) vzhledem k celkové hodnotě kontraktu. To však znamená, že na Váš obchod může mít neúměrně dramatický dopad i relativně malý pohyb na základním trhu.

I malý pohyb na základním trhu může vést ke ztrátě celé Vaší marže a vystavit Vás jakýmkoliv dalším ztrátám, které na pozici utrpíte. Proto je důležité, abyste spekulovali pouze s prostředky, jejichž ztrátu si můžete dovolit.

7               TRHY MIMO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A MEZINÁRODNÍ DEVIZOVÝ TRH

Trhy mimo Spojené království budou obnášet odlišná rizika. V některých případech mohou být tato rizika vyšší. Potenciál pro zisk nebo ztrátu z transakcí na těchto trzích nebo v kontraktech denominovaných v jiné než Vaší základní měně bude ovlivněn pohyby kurzů deviz. Pokud udržujete obchody nebo máte prostředky jako vklad na svém účtu u nás v jiné měně, než je Vaše národní/domácí měna, vystavujete se křížovému riziku z pohybu kurzů. Za řízení těchto rizik odpovídáte Vy a my neodpovídáme za žádné ztráty, které v jejich důsledku utrpíte.

8               OBCHODY S POTENCIÁLNÍM MIMOŘÁDNÝM ZÁVAZKEM

Pokud je obchod krytý marží, požadujeme od Vás provedení série plateb oproti kupní ceně namísto okamžitého uhrazení celé kupní ceny.

I v případě, že obchod není krytý marží, může pro něj platit povinnost dalších plateb, jež za určitých podmínek přesahují jakoukoli částku, kterou jste zaplatili při uzavření kontraktu. Obchody s potenciálním mimořádným závazkem, které nejsou obchodovány na uznaném či vyhrazeném investičním burzovním trhu nebo dle jeho pravidel, Vás mohou vystavit výrazně vyšším rizikům.

 

9               SPREADY, PROVIZE A NÁKLADY

Než s námi začnete obchodovat, měli byste znát podrobnosti o všech provizích a dalších poplatcích, které budete muset hradit. Pokud jakékoli poplatky nejsou vyjádřeny ve finanční částce (například rozpětí u cenové nabídky), měli byste získat jasnou představu, co takové poplatky pravděpodobně obnášejí v konkrétní finanční částce. V případě futures, kdy je provize účtována jako procentní sazba, bude poplatek běžně procentem z celkové hodnoty kontraktu, a nikoli pouze procentem z Vaší původní platby.

V závislosti na typu obchodu, který provádíte, a na tom, jak dlouho trvá, můžeme požadovat, abyste zaplatili náklady jeho financování. Dále, pokud obchodujete s jinými měnami, než je Vaše základní měna, můžeme po Vás požadovat konverzi těchto deviz na Vaši základní měnu. Celkové náklady financování a náklady výměny deviz mohou překročit jakýkoli zisk z Vašeho obchodu nebo zvýšit ztráty, které na tomto obchodu utrpíte.

10           DAŇOVÉ RIZIKO

Riskujete, že Vaše obchody a jakékoli související zisky mohou být nebo se stát předmětem daně. Neslibujeme ani nezaručujeme, že nebude třeba platit žádnou daň či kolkovné (kromě poplatků z obchodování). Za veškeré daně a kolkovné vyplývající z Vašich obchodů budete odpovědní Vy. Společnost ETX Capital neposkytuje klientům daňové poradenství. Za své daňové záležitosti jste zodpovědní Vy sami.

11           VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Pokud jste byli kategorizováni jako retailový klient nebo jsme se jinak dohodli, že Vás budeme považovat za profesionálního klienta, budeme Vaše finanční prostředky držet na bankovním účtu určeném pro vklady klientů, odděleny od našich peněz. Tím však nemusí být zaručena jejich absolutní ochrana (například v případě insolvence naší banky). Upozorňujeme také na část „Vaše finanční prostředky“ v našich Podmínkách.

 

 

12. dubna 2016

U 76% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

U 76% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.