Obchodní Podmínky

1.            Informace

1.1            V této Smlouvě slova “my”, “nás” “naše”, “naše společnost” znamenají Monecor (London) Ltd dle situace. Monecor (London) Ltd je společnost založená v Anglii a Walesu s identifikačním číslem organizace 00851820 podléhající regulaci státním Úřadem pro finanční etiku Financial Conduct Authority (“FCA”) pod registračním číslem 124721.

1.2            Pokud od nás nedostanete jinou zprávu, platí tyto kontaktní údaje:

Adresa: One Broadgate

London

UNITED KINGDOM (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

EC2M 2QS

 

E-mail: customerservice@etxcapital.com
Telefonní číslo: +44 (0) 20 7392 1494

2               Smlouva

2.1            Smlouva uzavřená mezi námi, vztahující se k Vašemu obchodování s námi (dále jen “tato Smlouva”) obsahuje následujících částí:

(a)             žádost o otevření účtu;

(b)            obchodní podmínky uvedené v tomto dokumentu; a

(c)             kterýkoliv jiný dokument, který Vám můžeme poskytnout a výslovně uvést, že tvoří součást Smlouvy mezi námi.

 

2.2            Těmito obchodními podmínkami se řídí vztah mezi námi a naším klientem (dále jen ”Vy”, “Vás” nebo “Vám”, dle situace) s ohledem na obchodování. Přečtěte si prosím tento dokument pečlivě. Zejména Vás chceme upozornit na části 3.3 (Váš účet), 9 (Obchodování), 13 (Marže) a 21 (Odškodnění a odpovědnost).

2.3            Provedením následujících kroků souhlasíte s tím, že tato Smlouva bude pro Vás právně závazná: (i) zaškrtněte možnost ‘Souhlasíte s našimi obchodními podmínkami?’ na našich webových stránkách nebo (ii) podepište dokumenty k otevření účtu nebo (iii) obchodujte na svůj obchodní účet/účty. Tato smlouva může být měněna a týká se také všech dalších obchodních učtů, k nimž nebyla uzavřena samostatná smlouva.

2.4            V průběhu smluvního vztahu Vám můžeme nabízet nové služby nebo produkty (pokud tyto služby nebo produkty jsou povoleny a mohou být poskytovány v souladu s příslušnými zákony). Veškeré tyto další služby nebo produkty budou podléhat této Smlouvě (v případě neexistence individuální Smlouvy mezi námi a Vámi) se všemi úpravami, ke kterým může v průběhu smluvního vztahu dojít.

2.5            Pokud mezi touto Smlouvou a Zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000 (dále jako “Zákon”) nebo příslušnými regulacemi existuje nesrovnalost, platí Zákon a příslušné regulace. Nic v této Smlouvě nebude vylučovat či omezovat povinnost nebo odpovědnost z naší strany podle Zákona nebo příslušných regulací, na základě kterých nemáme povoleno taková vyloučení či omezení provádět.

2.6            Určitým slovům a výrazům vyskytujícím se v této Smlouvě byly dány specifické významy. Pokud slova psaná velkými písmeny nejsou definována v příslušné části Smlouvy, budou platit definice uvedené v části 32 (Interpretace).

2.7            Tato Smlouva společně s formulářem žádosti o účet představuje smluvní vztah mezi Vámi a námi s ohledem na předmět těchto obchodních podmínek a nahrazuje všechny předchozí nebo současné ústní či písemné dohody, návrhy, smlouvy nebo tvrzení s ohledem na předmět smlouvy. Potvrzujete, že uzavřením této Smlouvy a uskutečněním jakéhokoliv obchodu Vám nevzniká nárok spoléhat se na jakékoliv tvrzení, záruku, příslib, radu nebo jiný výrok než jen na ty, které jsou uvedeny v této Smlouvě, a že se na ně nespoléháte.

2.8            Tato Smlouva nabyde účinnosti dnem, kdy potvrdíme přijetí Vaší žádosti. Pokud jako samostatná osoba jednáte mimo své podnikatelské aktivity, obchod nebo zaměstnání, můžete během 14 kalendářních dnů od přijetí této Smlouvy odvolat svůj podpis této Smlouvy bez penalizace a bez udání důvodu. Toto právo odvolat svůj podpis Smlouvy nebude platit po jakémkoliv obchodu provedeném dle této Smlouvy, která se tím pro Vás stane závaznou.

2.9            S ohledem na veškeré Vaše povinnosti podle této Smlouvy, a jakýkoliv obchod nebo v souvislosti s ním, je rozhodující čas. Tedy časy a data uvedené v této Smlouvě nebo uvedené námi ve vztahu k výkonu povinností dle této Smlouvy jsou důležité a povinné. Jakékoliv zpoždění, ať už odůvodněné či nikoliv, může být důvodem vypovězení obchodu nebo obchodů dle této Smlouvy.

3               Váš účet

3.1            Než budete moci využívat  naše služby, musíte se nejprve stát našim klientem. Vaši žádost můžeme z jakéhokoliv důvodu odmítnout a nemáme povinnost Vám důvody tohoto odmítnutí sdělovat. 

3.2            Za účelem zpracování Vaší žádosti včetně výsledků kontrol agentur úvěrových referencí a agentur pro předcházení podvodům (které si mohou ukládat záznam vyhledávání) a jiných finančních organizací můžeme získávat finanční data od zástupce třetích stran. Pokud si otevřete obchodní účet společně s jednou nebo více jinými osobami (“Společný účet”), budete společně i jednotlivě zodpovědní za ztráty, poplatky nebo náklady vznikající na tomto Společném obchodním účtu. To mimo jiné znamená, že jakékoliv finanční prostředky dlužné na Společném obchodním účtu budou splatné v plné výši Vámi nebo kterýmkoliv dalším držitelem Společného účtu a my nebudeme povinni získat je od jiného držitele. Navíc můžeme (pokud jsme výslovně nesouhlasili s jinou možností) přijímat pokyny k obchodování od Vás nebo jiného držitele Společného účtu popř. vyplatit jakoukoliv část zůstatku Vám nebo kterémukoliv jinému držiteli Společného účtu bez předchozího upozornění a můžeme zasílat upozornění a komunikovat buď s Vámi, nebo s jiným držitelem Společného účtu. Po smrti držitele Společného účtu můžeme dávat upozornění pozůstalým a přijímat od nich pokyny.

3.3            Své heslo si zabezpečte a udržujte v tajnosti. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že za účelem Vaší identifikace se můžeme spoléhat na Vaše uživatelské jméno/číslo účtu a heslo a souhlasíte s tím, že nebudete tyto údaje ukazovat ani dávat k dispozici žádné jiné osobě, kterou řádně nepověříte k nakládání s nimi. Naši zaměstnanci se Vás nikdy nebudou ptát na heslo a Vy byste ho za žádných okolností neměli nikomu sdělovat. Nesete zodpovědnost za veškeré aktivity prováděné pod vaším přihlašovacím jménem a heslem. Zjistíte-li nebo budete-li mít podezření, že Vaše heslo někdo zjistil, musíte nás o tom okamžitě informovat. Nepřijímáme odpovědnost za žádné neautorizované používání Vašeho účtu ani Vašeho hesla, s výjimkou případu naší nedbalosti, našeho úmyslného opominutí nebo našeho podvodu. Nepřijímáme odpovědnost za hesla a uživatelská jména, která uložíte na svém osobním počítači nebo na mobilních přístrojích.

3.4            Pokud by za Vás jednala třetí strana (s výjimkou našeho určeného zástupce), potvrzujete a souhlasíte s tím, že:

(a)             jste umožnil/a jednání třetí straně a my nepřebíráme žádnou odpovědnost jakékoliv povahy za podmínky Smlouvy mezi Vámi a třetí stranou nebo absenci takové Smlouvy nebo jakékoliv tvrzení ohledně chování této třetí strany;

(b)            část výnosů získaných z Vašich obchodů nebo poplatky placené Vámi nám mohou být předány této třetí straně, což může zvýšit celkové náklady služeb pro Vás a pro získání dalších informací v tomto ohledu se můžete obracet na třetí stranu nebo na společnost ETX Capital;

(c)             veškeré poradenství poskytnuté Vám třetí stranou ohledně Vašeho obchodního účtu nebo obchodů není poskytováno námi nebo naším jménem a my nepřebíráme žádnou odpovědnost jakékoliv povahy za toto poradenství; a

(d)            třetí strana je nezávislý subjekt a nejedná jako náš zástupce nebo jiným způsobem jménem společnosti ETX Capital.

Neaktivní či spící účty

3.5            Obchodní účet považujeme za spící nebo neaktivní, když na něm v daný obchodní den nebyly žádné otevřené obchody. Váš obchodní účet můžeme deaktivovat, pokud byl spícím či neaktivním po dobu 120 kalendářních dnů nebo déle. Pokud to bude možné, zašleme Vám předem upozornění (e-mailem) týkající se deaktivace. Toto však nemusí být vždy možné či prakticky proveditelné. V případě, že dostanete upozornění na hrozící deaktivaci, nebo pokud Váš účet byl deaktivován, aniž byste dostali upozornění, a přejete si, aby zůstal aktivní, nebo byl reaktivován, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu a to prostřednictvím e-mailu na následující adresu: customerservice@etxcapital.com. U neaktivních a spících účtů účtujeme poplatek za udržování účtu, výši poplatku naleznete na našich stránkách.

4               Základ obchodování

4.1            Jsme protistranou všech obchodů provedených s využitím služeb dle této Smlouvy. Veškeré obchody jsou prováděny na bázi smluvních partnerů (principal-to-principal) a budeme s Vámi jednat jako nezávislá protistrana (arm's length counterparty), pokud Vás však nebudeme informovat o tom, že s Vámi jednáme jako se zástupcem nebo Vaším jménem nebo s ohledem na kterýkoliv obchod nebo třídu obchodů. Nebude-li s námi písemně dohodnuto jinak, budete uzavírat obchody s námi jako s partnerem. Obchody provádíme po přijetí Vašich pokynů na bázi "pouze provedení". Nejsme povinni uspokojovat Vaše pokyny z hlediska vhodnosti jakéhokoliv obchodu, monitorovat nebo poskytovat poradenství ohledně výkonnosti nebo – podle pravidel státního orgánu pro finanční etiku FCA – vytvářet požadavky na marže (Margin Calls) nebo uzavírat (ukončovat) obchody.

4.2            Jakékoliv informace poskytnuté námi nebo naším jménem by neměly být (a nebudou) brány jako poradenství vůči Vaší osobě z hlediska vhodnosti, rizik, výhodnosti či nevýhodnosti u jakéhokoliv specifického obchodu. Neposkytujeme poradenství z hlediska výhodnosti určitých transakcí ani jejich daňových důsledků. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že jste schopen/schopna vyhodnotit výhodnost obchodu a přijmout povahu a rizika obchodů, které uzavíráte podle této Smlouvy, a že se přitom nespoléháte a nebudete se spoléhat na poradenství od nás ve vztahu k výhodnosti jakéhokoliv obchodu.

4.3            Po zaškrtnutí políčka "Souhlasíte s našimi obchodními podmínkami?" na našich webových stránkách nebo odesláním dokumentace k otevření účtu, a pokaždé, když otevřete nebo uzavřete obchod nebo zadáte příkaz (viz také záruky v části 17 (Zneužití trhu)), průběžně potvrzujete a zaručujete, že tato tvrzení a záruky platí i po skončení každého obchodu, a že:

(a)             vstupujete do smluvního vztahu podle této Smlouvy a veškerých obchodů prováděných podle ní svým vlastním jménem jako jedna z nezávislých stran a nikoliv jako zástupce (nebo zplnomocněnec) za kteroukoliv jinou stranu;

(b)            nebyla na Vás uvalena platební neschopnost;

(c)             máte veškerou nezbytnou právní, firemní popř. regulatorní pravomoc uzavírat tuto Smlouvu a veškeré obchody prováděné podle této Smlouvy a každá osoba potvrzující přijetí této Smlouvy Vaším jménem byla a je Vámi řádně autorizována činit tyto činnosti;

(d)            jde-li ve Vašem případě o jednotlivce, je Vám 18 let nebo více;

(e)             veškeré informace, které nám v průběhu trvání smluvního vztahu nebo během procesu podávání žádosti poskytnete, jsou úplné, pravdivé, aktuální a přesné;

(f)             nepřekračujete žádné zákony v zemi, z níž zadáváte svoje obchody;

(g)            při zadávání jakéhokoliv příkazu jste byl/a samostatně odpovědnou osobou za provedení svého vlastního vyhodnocení situace a výzkumů rizik obchodu; a

(h)            máte dostatečné znalosti, vědomosti o trhu a zkušenosti, nebo jste získali dostatečné odborné rady, abyste dokázal/a vyhodnotit výhody a rizika jakéhokoliv obchodu.

4.4            Můžete být kategorizován/a jako retailový (drobný) klient, profesionální klient nebo způsobilá protistrana. Pokud Vás kategorizujeme jako profesionálního klienta nebo způsobilou protistranu, můžete ztratit ochranu určitých pravidel státního úřadu FCA, o čemž Vás budeme informovat. Za určitých okolností můžeme žádat o Vaše nové zařazení do kategorií a v tomto případě Vám jasně vysvětlíme, proč tak činíme a jaké dopady to může mít v souvislosti s Vašimi právy.

4.5            Vaše obchodování nebude vytvářet žádná práva vlastnictví ani jiná práva na jakémkoliv podkladovém trhu. Nebudeme na Vás přenášet žádný podkladový trh ani žádná související práva.

4.6            Máte zodpovědnost zajistit, aby veškeré obchody, které zadáte z území mimo Spojeného království, neporušovaly žádné zahraniční regulace, které pro Vás mohou platit.

5               Naše poplatky

5.1            Když s námi uzavíráte obchod, bude Vám účtována přirážka nebo srážka (rozdíl mezi cenou, za kterou přijímáme pozici protistrany, a cenou provedení obchodu s Vámi). Můžeme odsouhlasit fixní přirážku nebo srážku (provizi). Přirážka/srážka nebo provize, které budou účtovány, budou záviset na okolnostech každého obchodu. Podrobnosti o přirážce/srážce nebo provizích si můžete vyžádat na adrese customerservice@etxcapital.com.

5.2            Buďte si prosím vědomi toho, že u Vašeho obchodu můžeme připsat dividendový bonus nebo provést jiné úpravy tak, jak je to uvedeno v části 16.5 (Firemní akce, dividendy a jiné situace).

5.3            Obchody držené po uzávěrce relevantního podkladového trhu podléhají obecně poplatku z financování či mohou podléhat odpovídající refundaci. Tyto poplatky a refundace jsou účtovány každý den, kdy je relevantní obchod otevřen, a jsou účtovány na konci dne v souladu s našimi postupy. U jiných trhů než FX se poplatek nebo refundace vypočítává v závislosti na celkové ekvivalentní tržní hodnotě každého obchodu drženého přes noc. V tomto případě budeme účtovat nebo platit úroky vůči této tržní ceně za každý den, kdy je obchod držen jako otevřený přes noc. U forexových obchodů bude poplatek z financování otevřený ve 20:00 hod (londýnského času) v kterýkoliv den obchodování a zahrnovat administrativní poplatek a příslušný poplatek "Tom Next" (Tomorrow Next, zítra další), který nám účtuje náš poskytovatel finanční likvidity.

5.4            V průběhu trvání smluvního vztahu můžeme část poplatků ponechávat třetím stranám, které nám zprostředkovaly Váš kontakt. Podrobné informace o rozdělování poplatků spojených s Vaším obchodním účtem vám sdělíme na vyžádání.

5.5            Pokud u nás otevřete obchod na krátkou pozici, vyhrazujeme si právo Vám účtovat veškeré poplatky ze zapůjčení, které nám vzniknou, a dále přiměřenou přirážku při zajištění naší expozice vůči Vám v rámci tohoto obchodu. Pokud tyto poplatky neuhradíte, nejsme (nebudeme) schopni půjčit příslušný podkladový nástroj ( upozorníme Vás), a můžeme dle vlastního uvážení podniknout jeden nebo více z následujících kroků:

(a)             uzavřít Váš obchod na krátkou pozici za takovou cenu, kterou odůvodněně považujeme za přiměřenou; nebo

(b)            Zvýšit Váš požadavek na marži.

5.6            Potvrzujete a souhlasíte, že tyto kroky mohou vést k fianční ztrátě u Vašeho obchodu na krátkou pozici a zcela nám vykompenzujete jakoukoliv pokutu, penalizaci, povinnost či jiný podobný poplatek, který by nám byl účtován z jakéhokoliv důvodu jakoukoliv burzou, tvůrcem trhu, makléřem, zástupcem nebo regulátorem, který se vztahuje jakýmkoliv způsobem k otevření nebo uzavření vašeho obchodu na krátkou pozici nebo vůči kterékoliv související transakci z naší strany na zajištění Vašeho obchodu na krátkou pozici.

5.7            Podkladový nástroj buď nemusí být od počátku financovatelný půjčkou nebo naši makléři nebo zástupci mohou zrušit podkladový nástroj, který jsme financovali půjčkou, s cílem zajistit naši expozici vůči Vašemu obchodu na krátkou pozici. Abychom se vyhnuli pochybnostem, Vaše kompenzace podle části 5.5 (viz výše) se dále rozšiřuje na veškeré náklady spojené s odvoláním akcií nebo odkupem typu “buy-in”, které pro nás plynou z jakékoliv burzy, od tvůrce trhu, makléře, zástupce nebo centrálního clearingu ve vztahu k Vašemu obchodu na krátkou pozici.

Konverze měn

5.8            Pokud vložíte finanční prostředky na svůj obchodní účet nebo provádíte obchody v jiné měně, než je základní měna Vašeho účtu, měli byste vzít na vědomí následující skutečnosti:

(a)             Pokud provedete obchod v jiné měně, než je základní měna Vašeho účtu, je možné realizovat v této měně zisk nebo ztrátu. Důsledkem toho může být, že budete mít několik zůstatků v různých měnách.

(b)            Realizované zisky nebo ztráty z každého obchodu mohou být konvertovány na Vaši základní měnu a zaslány na Váš obchodní účet v této základní měně. Můžeme také konvertovat veškeré úpravy nebo poplatky v jiné než základní měně dříve, než je taková úprava či poplatky připsána k Vašemu účtu, a můžeme konvertovat veškeré finanční prostředky, které jsme od Vás obdrželi v jiné než základní měně, na Vaši základní měnu.

(c)             Veškeré případné měnové převody budou prováděny dle kurzu nastaveného naší společností. Při nastavování kurzu jsme oprávnění postupovat dle svého uvážení a neneseme jakoukoliv zodpovědnost za vaši případnou kurzovou ztrátu pramenící z této operace.

5.9            Pokud jste požádali o výjimku a my jsme s ní souhlasili, neplatí dílčí část 5.8(b) pro jeden nebo více Vašich obchodních účtů a pokud to budeme považovat za nutné nebo když o to požádáte, můžeme konvertovat do Vaší základní měny kladné nebo záporné zůstatky popř. finanční prostředky připsané ve prospěch Vašeho účtu v jiné než základní měně.

5.10         V průběhu trvání smluvního vztahu (např. v měsíčním výpisu) Vám můžeme poskytovat informace, které představují Vaše víceměnové zůstatky v ekvivalentní hodnotě Vaší základní měny, s využitím kurzů, které platí v době, kdy jsou informace poskytnuty. Měli byste však vzít na vědomí, že zůstatky nebyly fyzicky konvertovány a uvedení této informace ve Vaší základní měně je pouze orientační.

Jiné poplatky

5.11         Poplatky Vám můžeme účtovat i tehdy, když zpracováváme vklad nebo výběr peněz (např. při použití kreditní karty). Podrobnosti vztahující se k těmto poplatkům naleznete na našich stránkách, nebo si je můžete vyžádat na elektronické adrese customerservice@etxcapital.com. Vaše banka nebo jiná relevantní třetí strana může uvalit dodatečné poplatky v souvislosti s vkladem popř. výběrem finančních prostředků. Veškeré tyto poplatky třetích stran ponesete Vy.

5.12         Berete na vědomí, že mohou existovat jiné daně nebo náklady, které nebudou placeny našim prostřednictvím nebo zúčtovávány námi. Jste zodpovědní za veškeré takovéto dodatečné daně nebo náklady.

5.13         Mohou také existovat okolnosti, na základě kterých na Vás přeúčtujeme dodatečné poplatky (např. náklady půjčování nebo kolkovné nebo jiné daně), kterými můžeme být zatíženi při zajištění Vašeho obchodu na podkladovém trhu v podobě jiného než britského cenného papíru.

5.14         Vyhrazujeme si právo účtovat úrok, připisovaný na denní bázi, v sazbě 8 % nad úroveň základní sazby banky The Bank of Scotland pld (nebo jiné finanční instituce zvolené námi dle našeho uvážení) s ohledem na jakýkoliv záporný zůstatek, nezaplacenou marži nebo jiné částky splatné vůči naší straně podle této Smlouvy.

5.15         Veškeré, nám dlužné částky v souladu s podmínkami této Smlouvy mohou být vyrovnány (odečteny) z Vašeho obchodního účtu nebo kteréhokoliv propojeného účtu bez dalšího upozornění. Právo na vyrovnání znamená, že můžeme spojit účet, který je v záporném zůstatku, s jiným účtem s kladným zůstatkem, s cílem použití prostředků z jednoho účtu na zaplacení dlužné částky na jiném účtu. Kde je to prakticky proveditelné, upozorníme Vás předem na náš úmysl uplatnit naše právo na vyrovnání.

6               Vaše finanční prostředky

6.1            Pokud jste byl/a kategorizován/a jako retailový (drobný) klient (nebo jsme souhlasili s oddělením Vašich prostředků), bude platit následující:

(a)             Když převádíte finanční prostředky k nám nebo jsou nám placeny finanční prostředky Vaším jménem nebo jsou připisovány námi na Váš účet, budou tyto prostředky drženy na odděleném bankovním účtu s penězi klienta v jedné nebo více schválených finančních institucích v souladu s Pravidly týkajícími se prostředků klientů.

(b)            Finanční prostředky klienta můžeme držet na bankovním účtu s prostředky klienta, který se nachází mimo země EHP. Právní a regulační režim platný pro každou takovou banku se bude lišit od režimu v EHP a v případě platební neschopnost nebo jiného ekvivalentního selhání banky může být s Vašimi prostředky nakládáno jinak, než jak by tomu bylo, pokud by tyto peníze byly drženy v bance v zemích EHP.

(c)             Při výběru kterékoliv třetí strany držící finanční prostředky dle části (a) a (b) budeme přiměřeně obezřetní. Nebudeme zodpovědní za platební schopnost, činy nebo zanedbání jakékoliv banky ani jiné třetí strany držící peníze dle části (a) a (b), kromě případů, které by byly důsledkem naší nedbalosti, podvodu nebo úmyslného opomenutí.

6.2            Pokud nás písemně či jinak neupozorníte, můžeme klientské prostředky převádět nebo umožnit jiné osobě, jako např. burze, clearingové společnosti nebo zprostředkujícímu makléři, udržovat nebo kontrolovat klientské prostředky, pokud převádíme klientské prostředky (a) za účelem obchodu pro Vás prostřednictvím této osobu nebo s touto osobou; nebo (b) plníme Vaše povinnosti poskytnutím záruky pro obchod (např. požadavek na úrovni marže pro transakci s finančními deriváty). Souhlasíte s tím, že můžeme přestat nakládat s jakýmikoliv penězi drženými Vaším jménem jako klientské prostředky a uvolnit tyto prostředky z bankovního účtu s klientskými prostředky, pokud jste v předchozích šesti (6) letech neobchodovali a nepodařilo se nám s Vámi spojit ani po vynaložení patřičného úsilí. Veškeré takové prostředky budou i nadále prostředky, které nám dlužíte, budeme o všech takovýchto částkách udržovat záznamy.

6.3            Pokud jste byl/a kategorizován/a jako profesionální klient nebo způsobilá protistrana, bude platit následující:

(a)             Když převedete finanční prostředky k nám nebo jsou nám finanční prostředky zaplacené Vaším jménem, popř. připsány námi na Váš obchodní účet, potvrzujete a souhlasíte s tím, že plné vlastnictví těchto prostředků je převedeno na nás za účelem splnění Vašich povinností tak, jak je to stanoveno v této Smlouvě a v souladu s ustanoveními o zástavních převodech. V souladu s tím nebudou platit Pravidla pro nakládání s prostředky klientů a finanční prostředky nebudou odděleny od peněz držených na našich účtech či účtu a mohou být používány v průběhu našeho podnikání. V případě naší platební neschopnosti budete s ohledem na tyto peníze zařazen/a do pořadí jako obecný věřitel. Neponeseme odpovědnost za platební schopnost, činy ani nečinnost kterékoliv banky či jiné třetí strany, která drží Vaše peníze.

(b)            Peníze převedené k nám budou námi zaznamenány jako povinnost zaplacení finanční hotovosti, kterou dlužíme my Vám. Na Vaši žádost převedeme ekvivalentní částku peněz zpět k Vám, pokud se dle naší úvahy rozhodneme, že částka finančních prostředků, kterou jste nám převedl/a, je více než dostatečná ke splnění Vašich povinností vůči nám. Při stanovování částky zástavy a částek hotovostní marže, Vašich závazků a našich závazků vůči Vám můžeme použít metodiku (včetně posouzení budoucích pohybů trhů a hodnot), kterou budeme považovat za přiměřenou podle příslušných regulací.

Potvrzujete a souhlasíte s tím, že se vzdáváte veškerých nároků (dle Pravidel o nakládání s klientskými prostředky nebo jiných pravidel) na úroky z veškerých částek, které pro Vás držíme. Body 6.1 až 6.4 tohoto dokumentu se vztahují pouze na produkty regulované FCA.

Platby a výběry finančních prostředků

6.4            Můžeme odmítnout přijmout platbu určitým způsobem, a pokud tato situace nastane, můžeme požadovat, abyste využili jiný způsob platby.

6.5            Nepřijímáme hotovost ani platby od třetích stran a neprovádíme platby třetím stranám nebo jiným na klientské účty, není-li to předem odsouhlaseno. Každá takováto dohoda bude záviset na našem rozhodnutí a na podmínkách, které budeme v průběhu smluvního vztahu požadovat. Prostředky vložené převodem mezi klientskými účty mohou být s veškerou odbornou péčí realizovány pouze tehdy, pokud jsme získali od platícího klienta podepsaný písemný souhlas.

6.6            V souladu se zákonem Vám  bude na základě Vašeho pokynu vyplacena menší z následujících částek: (i) Váš zůstatek finanční hotovosti, (ii) Vaše likvidační hodnota, nebo (iii) dostupné prostředky z obchodů. Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností může být nutné, abyste poskytli další dokumenty s cílem prokázat původu Vašeho kapitálu na předmětném bankovním účtu nebo kartě. Důvodem je Vaše i naše ochrana před podvody. Jak je uvedeno v části 5.15 (Jiné poplatky) výše, mohou být z Vašeho obchodního účtu vyrovnány veškeré dlužné částky vůči nám v souladu s podmínkami této Smlouvy. Jakákoliv platba provedená podle této části bude podléhat předchozímu odečtu všech nám dlužných částek v souladu s podmínkami této Smlouvy.

6.7            Pro provedení výběru musíte podat žádost, a to písemně nebo e-mailem, jak je uvedeno na stránce 'Vybrat prostředky' na našem webu. Tam, kde je to možné a pokud nebude uvedeno jinak, všechny prostředky budou vraceny na stejný účet nebo zdroj, odkud byly původně odeslány. Mohou Vám být účtovány poplatky; pro aktuální informace o platných poplatcích se prosím obraťte na e-mail customerservice@etxcapital.com.

6.8            Vyvineme odpovídající úsilí, abychom realizovali Vaše pokyny k výběru peněz. Vezměte prosím na vědomí, že zatímco finanční prostředky zůstávají na Vašem obchodním účtu, mohou mít dopad na Vaši udržovací marži. Měl/a byste zajistit, aby na Vašem účtu byl dostatek prostředků pro naplnění požadavků za marži.

6.9            Pokud některý regulátor žádal z jakéhokoliv důvodu vysvětlení k transakcím na Vašem obchodním účtu, vyhrazujeme si právo pozastavit Váš obchodní účet do doby obdržení směrnic nebo pokynů od tohoto regulátora nebo do doby jiného vyřešení problému.

6.10         Bez ohledu v této Smlouvě platí, že pokud dojde k události vyšší moci, narušení fungování trhu nebo pokud stanovíme, že došlo k narušení zajištění, nebo že by k němu mohlo dojít, (včetně narušení zajištění, které je výsledkem jakéhokoliv současného nebo hrozícího zpoždění, narušení, pozastavení nebo snížení kterékoliv platby nebo vyrovnání s ohledem na jakékoliv transakce nebo aktiva, která považujeme za nutná k zajištění našeho rizika vyplývajícího z ceny obchodu, ať už se toto narušení zajištění vyskytne přímo nebo nepřímo v důsledku selhání zajišťující protistrany při výkonu jejích povinností nebo jiným způsobem), pak za těchto okolností nebudeme povinni provádět platby Vám do té míry, do jaké došlo těmito událostmi k omezení naší schopnosti tak činit. V tomto případě Vám vzniká finanční závazek vůči nám za jakékoliv zvýšené náklady či výdaje vyplývající z každého takovéhoto narušení zajištění (včetně všech nákladů na uvolnění, založení a nové založení zajištění) a po oznámení takovýchto nákladů Vám je můžeme odečíst z Vašeho účtu nebo platbu těchto nákladů požadovat přímo od Vás.  Máte-li záporný zůstatek na vašem učtu, plná částka pro vyrovnání je splatná a musí být uhrazena okamžitě.

6.11         Máte-li na svém obchodním účtu (nebo obchodních účtech) záporný zůstatek, jste povinen uhradit nám okamžitě plnou výši záporného zůstatku.

7               Elektronické služby

7.1            Pokud musíte v dané elektronické službě zadat příkaz nebo dát pokyn, co máme vykonat my, potvrzujete (pokud však nedáme souhlas k něčemu jinému), že:

(a)             pokud byl vydán pokyn, bude pokyn neodvolatelný a nebudeme mít žádnou povinnost podnikat jakékoliv kroky vedoucí k jeho zrušení, nepožaduje-li tak zákon;

(b)            příkaz nebude platný, dokud od nás na obrazovce neuvidíte potvrzení jeho přijetí; a

(c)             při používání elektronické komunikace existují inherentní rizika spočívající v tom, že systémy mohou selhat nebo nemusí být bezpečné, a komunikace může být odposlouchávána neoprávněnými stranami nebo nemusí dorazit k adresátovi popř. k němu dorazit později, než bylo zamýšleno, a to z důvodů, které jsou mimo sféro našeho vlivu.

7.2            Vyvineme komerčně přiměřené úsilí pro zajištění, že k našim elektronickým službám můžete přistupovat v souladu s touto Smlouvou. S touto výhradou nedáváme jistotu, tvrzení či záruku, že kterákoliv elektronická sužba bude dostupná nebo přístupná.

7.3            Vy chápete, že neexistuje obchodní systém, u něhož by neexistovalo riziko ztrát. My nenaznačujeme ani nezaručujeme, že budete mít zisk. Neměli byste s námi obchodovat, pokud nerozumíte obchodnímu systému, který používáte a úrovni rizika, jakému se vystavujete. Pokud si nejste jisti tím, jak máte používat obchodní systém, neměli byste obchodovat. Pokud potřebujete jakékoliv další informace ve vztahu k jednomu z našich obchodních systémů, dejte nám prosím ihned vědět.

7.4            Dle vlastního uvážení můžeme pozastavit kterékoliv elektronické služby s upozorněním či bez něj a z jakéhokoliv důvodu, včetně (nikoliv však výlučně) provádění údržby, opravy nebo vývoje. Neponeseme odpovědnost, pokud přístup ke kterékoliv elektronické službě je zablokován nebo přerušen nebo jinak nedostupný kvůli události vyšší moci a/nebo kvůli jakémukoliv pozastavení dle této Smlouvy, s výjimkou situace, kdy jde o důsledek úmyslného opomenutí, podvodu nebo nedbalosti. Naše společnost neposkytuje jakoukoliv záruku týkající se našich obchodních platforem, popř. jejich částí, webových stránek, systémů, či síťových spojení zobrazovaných či používaných v jakémkoli vašem přístroji či zařízení, s výjimkou případů, kdy výše uvedené selhaly v důsledku našeho úmyslného neplnění povinností, podvodu, nebo nedbalosti. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vůči Vám ve vztahu k jakékoliv ztrátě, kterou utrpíte v důsledku jakéhokoliv zpoždění nebo vady obchodní platformy nebo selhání celé obchodní platformy nebo její části, webových stránek nebo jakýchkoliv systémů nebo síťových propojení nebo jakýchkoliv jiných prostředků komunikace. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vůči Vám, ať už ze Smlouvy či mimo Smlouvu (včetně nedbalosti) v případě, že se na Váš počítačový hardware nebo software dostaly jakékoliv počítačové viry, červi, softwarové bomby nebo podobné záležitosti z webových stránek, za předpokladu, že jsme podnikli přiměřené kroky k prevenci těchto událostí.

7.5            Pokud jsme Vám nenabídli služby obchodování po telefonu, musíte řádně obchodovat přes naše webové stránky nebo mobilní platformy. Nemůžete-li uzavřít otevřený obchod z důvodu technických problémů s online platformou pro obchodování, můžete tento obchod uzavřít po telefonu (viz část 7.11 níže, která se týká selhání systému).

7.6            Máte odpovědnost za zajištění, že Vaše informační technologie je kompatibilní s naší a že splňuje naše minimální systémové požadavky. Minimální systémové požadavky jsou uvedeny a čas od času aktualizovány na našem webu.

7.7            Není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak, veškeré ceny uvedené prostřednictvím kterékoliv elektronické služby jsou v době uvedení indikativní a jsou založeny na datech podléhajících neustálým změnám. Cenou provedení je cena, kterou Vám potvrdíme v době provedení obchodu.

7.8            Je-li příkaz vložen prostřednictvím elektronických služeb omylem nebo neodráží zamýšlenou transakci ("příkaz zadaný omylem"), potom budete mít odpovědnost za doplnění nebo zrušení takovýchto příkazů tak, jak je třeba, a za uzavření veškerých z toho vyplývajících pozic s výhradou našich práv dle této Smlouvy. ¨

7.9            Vyhrazujeme si právo omezit Vaše používání elektronických služeb a použít kontrolní mechanismy před provedením obchodu tak, jak to může být potřeba, abychom zajistili dodržování příslušných regulací nebo veškerých jiných limitů obchodování, které Vám mohou být oznámeny, nebo pokud se domníváme, že může z Vaší strany docházet k porušení ustanovení v bodu 20.2(e). Nedojde-li z naší strany k úmyslnému pochybení nebo podvodu, neneseme jakoukoliv zodpovědnost za případné ztráty, pohledávky, požadavky, nebo náklady, které vám mohou vzniknout v souvislosti s naším uplatňováním výše zmíněného práva.

7.10         Některé informace o elektronických službách mohou být poskytovány třetím stranám. Pokud kterákoliv z informací prostřednictvím elektronických služeb přestane být poskytována partnery třetích stran způsobem kompatibilním s elektronickými službami, můžeme se rozhodnout vyjmout příslušné informace prostřednictvím elektronických služeb, kterých se toto týká, bez předchozího oznámení, aniž bychom vůči Vám byli v tomto ohledu odpovědní, a aniž by to vedlo ke změnám v kterýchkoliv vašich platbách nebo jiných povinnostech. Dále můžeme čas od času upravit, doplnit, změnit, přidat dodatek nebo nahradit software elektronických služeb (který mimo jiné určuje funkčnost a vzhled některých nebo všech funkcí elektronických služeb), v celku nebo zčásti, bez předchozího oznámení (kromě podstatných změn funkčnosti tak, jak je to přiměřeně proveditelné), aniž bychom vůči Vám byli v tomto ohledu odpovědní, a aniž by to vedlo ke změnám v kterýchkoliv vašich platbách nebo jiných povinnostech. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že používání elektronických služeb po jakékoliv úpravě, doplnění, změně, přidání dodatku nebo nahrazení bude znamenat, že přijímáte tuto úpravu, doplnění, změnu, přidání dodatku nebo nahrazení.

Selhání systému

7.11         Pokud by i přes naše četná bezpečnostní opatření mělo dojít k jakémukoliv selhání platformy pro obchodování nebo souvisejícího systému, které by vedlo k nemožnosti obchodování, bude veškeré nové obchodování pozastaveno. Všechny otevřené obchody zůstanou otevřeny až do ukončení příslušného podkladového nástroje. Avšak zatímco systémy budou nefunkční, nelze vykonávat žádný příkaz Stop Loss nebo limitní příkaz. Neneseme odpovědnost za žádné další ztráty z obchodování, které klient utrpěl v důsledku nemožnosti řádně provádět příkazy Stop Loss nebo limitní příkazy z důvodu selhání systémů, nešlo-li o důsledek úmyslného opomenutí nebo podvodu. I nadále jste zodpovědní za veškeré otevřené obchody až do vydání potvrzení o tom, že byly uzavřeny. V případě selhání systému můžete obchody uzavřít po telefonu. Vezměte prosím na vědomí, že během období vysoké volatility u podkladových nástrojů můžeme zažívat neobvykle vysoké objemy příchozích hovorů a pokud dojde k přerušení elektronických služeb nebo telefonického spojení, nemusíte být schopni se dovolat. V takových případech vyvineme odpovídající úsilí přijmout Váš hovor hned, jak to jen bude možné, ale neponeseme vůči Vám odpovědnost za jakoukoliv obchodní ztrátu způsobenou zpožděním, není-li důsledkem podvodu nebo úmyslného opomenutí.

8               Obchodování po telefonu

8.1            Můžete využívat služby obchodování po telefonu, pokud:

(a)             Vás vybídneme k využití telefonických služeb obchodování nabízených námi během obchodních hodin příslušného podkladového trhu za předpokladu, že na základě našeho uvážení splňujete určité požadavky; nebo

(b)            vyžadujete telefonickou službu jako alternativní formu komunikace, pokud je Vaše běžná jiná forma komunikace (například prostřednictvím online platformy pro obchodování) nedostupná.

8.2            Poplatek sdělený prostřednictvím telefonických služeb se může za určitých okolností lišit od poplatku, který je zobrazen na naší online platformě pro obchodování.

8.3            Nebudeme přijímat žádné pokyny ve vztahu k obchodu, pokud jsou pokyny přijímány pouze ve formě zpráv zanechaných na našem telefonním záznamníku nebo na hlasové poště. Pokud nám dáte pokyn po telefonu v souladu s podmínkami této Smlouvy, musíte tak učinit pouze přímým hovorem s jedním z autorizovaných členů našeho týmu, prostřednictvím jedné z našich určených pevných linek.

8.4            Vyhrazujeme si právo neposkytnout Vám u produktů, které Vám nabízíme, obousměrnou cenu.

8.5            Beze vztahu k jakýmkoliv jiným podmínkám této Smlouvy budou pro obchody prováděné přes telefonické služby pro obchodování platit ustanovení části 13 (Marže).

8.6            I když obchody lze zadávat po telefonu, jak je uvedeno v části 8, je Vaší odpovědností sledovat tyto telefonické obchody a své obchodní účty. Sledování přitom můžete provádět on-line.

8.7            Provedení příkazu bude potvrzeno pouze po telefonu popř. e-mailem, pokud je to specificky vyžadováno.

9               Obchodování

9.1            Vedle všech dalších ustanovení této Smlouvy platí pro každý obchod, který u nás zadáte, ustanovení části 9. Obchodujete na cenu finančního nástroje (např. akcie) a nebudete mít nárok na dodání podkladového finančního nástroje nebo nebudete mít povinnost jej dodat, ani nebudete mít právo na jeho vlastnictví nebo jakoukoliv jinou účast, není-li to jinak písemně deklarováno.

9.2            Obchody můžete zadávat prostřednictvím online obchodní platformy nebo v souladu s částí 8 po telefonu. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za pokyny zaslané elektronicky (např. přes SMS, e-mail, Bloomberg nebo jiné služby instant messagingu) a nemáme žádnou povinnost jednat dle takových pokynů, pokud jste od nás nezískali předchozí svolení.

9.3            Poskytneme Vám prostředek k obchodování (prodeji nebo nákupu) s cenou různých finančních kontraktů za dané množství na pohyb podkladového trhu.

9.4            Při obchodování na platformě ETX Capital nelze u stejného data expirace držet protiobchody (či pozice) ve stejném produktu, na stejném účtu. Například nemůžete otevírat jeden (1) obchod na "nákup" a pak jeden (1) obchod na "prodej" na stejném podkladovém trhu. Pokud byste se o to snažili, první obchod může být, v závislosti na platformě, automaticky uzavřen a může být realizován zisk nebo ztráta.

9.5            Berete na vědomí, že můžeme přijímat a provádět příkazy pouze tehdy, když jsme je skutečně obdrželi nebo když byly vytvořeny a poté na bázi "not held" (tj. nebudeme nést odpovědnost za provedení příkazu za uvedenou cenu nebo jinak).

9.6            Každý Vámi otevřený obchod pro Vás bude závazný bez ohledu na to, zda jste k otevřením obchodu měli dostatečnou úvodní marži na svém obchodním účtu nebo jste mohli překročit jakýkoliv úvěr či jiný limit s ohledem na Vaše obchodování u nás.

9.7            Potvrzujete a souhlasíte s tím, že obchody jsou spekulativní nástroje a souhlasíte s tím, že s námi nebudete vstupovat do žádných obchodů ve spojitosti s jakoukoliv aktivitou korporátního finančního typu.

9.8            Můžeme nahlásit jakémukoliv příslušnému regulátorovi jakýkoliv Váš obchod nebo jinou Vaši transakci, v souladu s se zákonem nebo vnitřními postupy.

 

OBCHODOVÁNÍ Z GRAFU

9.9            V rámci naší nabídky platforem ETX Capital Vám poskytujeme grafický nástroj "Trade-through Charts", neboli obchodování přímo z grafu, kterým můžete provádět různé obchodní funkce včetně otevírání a zavírání obchodů. Vyvineme odpovídající úsilí k zajištění přijatelné služby. Při používání Trade-through Charts však přijímáte skutečnost, že zobrazená data o cenách mohou být zobrazena se zpožděním a že nezaručujeme přesnost nebo úplnost těchto dat, ať už současných či historických, a rovněž nezaručujeme, že služba poběží bez přerušení.

9.10         Potvrzujete a souhlasíte s tím, že v případě nesouladu mezi daty (cenovými či jinými) zobrazenými na grafech Trade-through Charts a daty zobrazenými na platformě ETX Capital budou mít přednost data na platformě ETX Capital.

9.11         Podmínkou Vašeho používání grafů Trade-through Charts je Váš souhlas s veškerými odpovídajícími podmínkami, které s jejich používáním spojujeme.

Nástroje robotického obchodování

9.12         Přijímáte vlastní odpovědnost za aplikace třetích stran, které používáte ve spojení se svým obchodním účtem.

9.13         Máte výhradní zodpovědnost prověřovat řádně a pečlivě příslušné softwarové programy, které používáte, definovat sami pro sebe, zda tento software je pro Vás ten správný. Pokud nejste schopni toto sami určit, měli byste vyhledat odborné poradenství. Nebudeme Vám schopni poskytnout žádné poradenství ohledně výběru či používání jakéhokoliv rozhraní nebo softwaru či hardwaru třetích stran. Pokud se rozhodnete nainstalovat či používat Expert Advisor, Script nebo Indicator, činíte tak na vlastní riziko. Nebudeme žádným způsobem zodpovědní za rozhodnutí, příkazy, obchody nebo signály vytvořené používáním aplikací Expert Advisor, Script nebo Indicator, Vaše využívání těchto nástrojů nebo veškeré následné ztráty z obchodování.

9.14         Vezměte prosím na vědomí, že Expert Advisor nebo Script mohou vytvářet vysoký počet obchodů a v určitých dobách zatížit Váš obchodní účet pákovým efektem do maximální možné expozice na trhu vzhledem k Vašim dostupným prostředkům. Sledování těchto příkazů a obchodů je pouze na Vaši odpovědnost, stejně jako udržování dostatečných prostředků pro obchody, které jsou dostupné na Vašem obchodním účtu, a to po celou dobu.

9.15         Pokud aplikace Expert Advisor nebo Script vytváří vysoké objemy obchodů, příkazů k vyřízení nebo doplňujících příkazů, které podle našeho názoru mají dopad na výkonnost našich serverů, můžeme dle vlastního uvážení funkci aplikace Expert Advisor na Vašem obchodním účtu vypnout. Za normálních okolností vyvineme odpovídající úsilí, abychom Vás informovali o našem záměru pozastavit Váš obchodní účet. Dodatečně si prosím projděte naše Zásady přetížení v části 12.10 níže.

9.16         Pro Váš obchodní účet zapneme funkci Expert Advisor jako standardní nastavení. Vyhrazujeme si však právo zakázat či jinak zrušit dle vlastního uvážení používání jakékoliv aplikace Expert Advisor nebo Script, popř. vypnout na Vašem účtu jak Expert Advisor, tak Script.

Trhy

9.17         Nabízíme obchody s různými finančními kontrakty všech typů, včetně (nikoliv však výlučně) jednotlivých akcií, akciových indexů, indexových futures, indexů a futures na dluhopisy, komodity, devizových kurzů, devizových futures, a opcí na kterýkoliv z těchto nástrojů;

9.18         Specifikace produktů u každého typu obchodu uvádíme v seznamu na našem webu. K těmto specifikacím patří expirace, datum, požadavky na marže a hodiny obchodování. Přečtěte si prosím důkladně obsah specifikací produktu dříve, než zadáte svůj první obchod tohoto typu. Pokud něčemu na základě obsahu specifikace produktu nerozumíte, neměl/a byste obchodovat. Pokud potřebujete jakékoliv další informace ve vztahu k specifikacím produktu, dejte nám prosím ihned vědět.

Naše ceny

9.19         Na každém trhu udržujeme rozpětí mezi cenami, za něž nakupujeme, a cenami, za něž prodáváme (Bid Offer Spread). Na nich jsou založeny příslušné kontrakty. Rozpětí Bid Offer Spread se liší dle trhů a můžeme je kdykoliv měnit. Rozpětí Bid Offer Spread a ceny jsou stanovovány výhradně námi, dle naší vlastní úvahy.

9.20         Námi kotované ceny jsou odvozeny na základě ceny podkladového trhu, která je kotována na burze poskytovatelem likvidity nebo jiným tvůrcem trhu třetí strany, kterého jsme si dle vlastní úvahy zvolili. Námi kotované ceny se mohou lišit od ceny podkladového trhu, kotované jinými stranami.

9.21         Kotované ceny podléhají potvrzení z naší strany. Při určování ceny uvedené na obrazovce budeme postupovat s řádnou péčí a znalostmi, ale kvůli povaze a rychlosti pohybů na podkladovém trhu nemusí uvedená cena nutně být přesnou cenou dostupnou pro otevření nebo zavření obchodu. Neponeseme odpovědnost za žádné ztráty ani náklady, které můžete utrpět v důsledku toho, že nejste schopni otevřít nebo zavřít obchod za určitou cenu objevující se na obrazovce, a to v důsledku negativní slippage (skluzu), či jiných faktorů, pokud však nejde o důsledek podvodu nebo úmyslného opomenutí.

9.22         Vzhledem k možnosti počítačových nebo jiných chyb můžeme u jakýchkoliv obchodů prováděných za ceny, které jsou výsledkem jakékoliv chyby, opomenutí nebo špatného uvedení ceny (ať už námi nebo třetí stranou), které jsou očividné nebo citelné, včetně špatného uvedení ceny námi s ohledem na současný stav trhu a ceny v současnosti uváděné (např. špatná cena nebo trh nebo jakákoliv chyba nebo nedostatečně jasná jakákoli informace, zdroj nebo komentátor), nebo jasně v rozporu s férovou tržní cenou ("Očividná chyba"), podniknout jakýkoliv přiměřený krok, jak je to uvedeno v části 9.23.

9.23         Pokud je obchod založen na očividné chybě, můžeme v dobré víře:

(a)             zrušit obchod (tj. brát obchod tak, jako by k němu nikdy nedošlo);

(b)            zavřít obchod na bázi našich tehdy platných cen; nebo

(c)             aktualizovat obchod tak, aby byl takový, jako kdyby byl příkaz prováděn při absenci této očividné chyby.

9.24         Výše uvedená práva můžeme uplatnit i v případě, kdy jste uzavřeli (nebo se zdrželi uzavření) dohody se třetími stranami, vztahujícími se k příslušnému obchodu a i když jste mohli v důsledku toho utrpět obchodní ztrátu. Nedošlo-li z naší strany k záměrnému pochybení nebo podvodu, neneseme jakoukoliv odpovědnost za vaše případné ztráty, náklady, požadavky, nebo výdaje vzniklé z důvodu Očividné chyby.

Uzavření (ukončení) obchodu

9.25         Pokud dojde k Očividné chybě a my se rozhodneme uplatnit svá práva dle bodu 9.24, v případě, že jste od nás obdrželi jakoukoli částku v souvislosti s Očividnou chybou, jste povinen nám tuto částku neprodleně uhradit zpět.

9.26         V závislosti na produktu mohou být obchody uzavřeny pouze v průběhu běžných obchodních hodin. Je-li obchod uzavřen, veškeré obchodní ztráty budou debetovány (odečteny) z Vašeho zůstatku finanční hotovosti a veškeré zisky budou kreditovány (připsány) k Vašemu zůstatku finanční hotovosti.

9.27         Obchody můžete obecně uzavírat kdykoliv v průběhu běžných obchodních hodin a tam, kde je to možné, před datem expirace a časem příslušného obchodu na ceně, kterou průběžně kotujeme.

9.28         Bez omezení jiných práv, která můžeme mít dle této Smlouvy, platí, že pokud Váš obchod nebyl uzavřen do příslušného data expirace, můžeme jej uzavřít (vyrovnat) za použitelnou oficiální kotaci či hodnotu nebo – pokud neexistuje žádný formální podkladový trh – za jinou použitelnou cenu, při zohlednění jakékoliv rozpětí mezi cenami nákupu a prodeje, které v takových případech používáme.

9.29         Jakékoliv prostředky uvedené jako likvidační hodnota na Vašem obchodním účtu Vám budou při uzavření na Vaši žádost vráceny v souladu s částí 6 (Vaše finanční prostředky).

Rolování a expirace obchodů

9.30         Až třicet (30) minut před datem expirace otevřeného obchodu nás můžete telefonicky požádat, abychom prodloužili období tohoto obchodu (“Rolování”). Po podání žádosti o rolování nebudou automaticky rolovat příkazy expirujícího obchodu na nově rolovaný obchod. Je-li toto třeba, musíte uvést nový příkaz. Vyhrazujeme si právo odmítnout každou takovou žádost z Vaší strany o rolování otevřeného obchodu a nebudeme mít povinnost udávat důvod odmítnutí. O odmítnutí budete informován/a telefonicky nebo e-mailem.

9.31         Pokud přijmeme žádost o rolování otevřeného obchodu:

(a)             původní obchod bude uzavřen za naši současnou cenu; a

(b)            nový obchod bude ihned zadán na podkladový nástroj prvního obchodu za naši příslušnou současnou cenu nabízenou u tohoto nového obchodu.

9.32         Máme právo účtovat Vám poplatky v souladu s částí 5 (Naše poplatky) za jakékoliv výdaje či náklady (včetně výdajů či nákladů třetích stran), které jsme měli v souvislosti se zpracováním Vašeho požadavku na rolování otevřeného obchodu. Pokud neuzavřete expirující obchod, bude uzavřen automaticky po jeho datu expirace, nebyla-li však přijata žádost o rolování.

9.33         Za výjimečných okolností můžeme požadovat rolování expirujícího obchodu (např. když nejsme schopni uzavřít náš související zajišťovací obchod). Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za rolování.

Neexpirující trhy

9.34         Neexpirující obchody můžeme uzavřít, pokud to považujeme za nutné (např. při události typu vyšší moci nebo pokud náklady na financování obchodu byly vyšší než suma dostupných finančních prostředků pro obchod). Jakmile obchody uzavřeme, platí cena s plnou, námi uvedenou provizí v dané době nebo cena, která podle našeho názoru férově odráží cenu v daný čas.

9.35         Tyto obchody zůstanou otevřeny tak dlouho, dokud budete mít dostupné financování na podporu minimální marže pro každý trh. Vyhrazujeme si právo měnit ceny příkazů Stop Loss u každého otevřeného obchodu tak, abyste zůstávali v pozici s kladným zůstatkem. Pokud byste nebyli schopni podporovat kterýkoliv obchod kvůli trvajícím nákladům z denních poplatků financování (a v souvislosti s omezeními z důvodu minimální marže), vyhrazujeme si právo uzavřít část nebo celý (kterýkoliv) obchod, abyste se dostali do kladného zůstatku své pozice.

9.36          Každý příkaz spojený s takovým obchodem zůstane spojen s tímto obchodem až do expirace příkazu, zavření obchodu nebo zrušení příkazu. Pro neexpirující obchody platí všechny další obchodní podmínky této Smlouvy.

10          Narušení trhu

10.1         Pro účely této Smlouvy znamená “Narušení trhu” vznik kterékoliv z následujících okolností nebo událostí:

(a)             podkladový nástroj vztahující se k trhu, na kterém obchodujete, nebo burza, na níž se podkladový nástroj obchoduje, ať už přímo nebo nepřímo (např. future nebo opci na tento podkladový trh), je předmětem nabídky na převzetí nebo fúzi; nebo emitent takového podkladového trhu nebo provozovatel burzy vstoupil do platební neschopnosti nebo je předmětem platební neschopnosti nebo v průběhu likvidace (nebo ve vztahu k takovému emitentovi nebo operátorovi vyvstal jakýkoliv akt platební neschopnosti); nebo

(b)            jakákoliv událost, která narušuje obchodování s podkladovým cenným papírem nebo obchodování na burze včetně pozastavení nebo omezení obchodování z důvodu pohybů ceny přesahujících limity povolené příslušnou burzou, nebo z důvodu regulatorní či jiné intervence, nebo předčasné zavření burzy či jinak, popř. jakákoliv jiná událost, která povede k narušení trhu a představuje vážné narušení.

10.2         Pokud na základě vlastní úvahy stanovíme, že k události narušení došlo v kterýkoliv den, kdy má mít burza běžně otevřeno a má se na ní konat běžné obchodování, nazývá se tento den jako "Den narušení”.

10.3         Pokud Den narušení vyvstane, můžeme výhradně na základě vlastní úvahy, s oznámením Vám nebo bez něj, (a bez ovlivnění jakýchkoliv jiných práv a možností náprav, které můžeme jinak dle této Smlouvy nebo dle zákona mít), podniknout následující kroky s ohledem na obchody, které jsou dotčeny událostí narušení:

(a)             pozastavit obchodování na tomto trhu;

(b)            uzavřít kterýkoliv nebo všechny otevřené obchody, odmítnout zadávání jakýchkoliv obchodů, zrušit jakékoliv příkazy a vyplnit jakékoliv příkazy v každém případě za takovou cenu, kterou budeme v dobré víře považovat za přiměřenou za všech těchto okolností;

(c)             v případě pozastavení nebo další události narušení vztahující se k podkladovému trhu si vyhrazujeme právo (ale nemáme povinnost) ohodnotit příslušný obchod na 0 (nulu);

(d)            pozastavit nebo upravit uplatnění kterýchkoliv podmínek této Smlouvy do té míry, v jaké je z naší strany nemožné nebo neproveditelné je dodržovat;

(e)             okamžitě požadovat platbu jakékoliv udržovací marže popř. jakýchkoliv jiných částek, které nám dlužíte; nebo

(f)             podniknout nebo nepodniknout veškeré takové kroky, které považujeme za přiměřené za daných okolností, a nebudeme nést odpovědnost vůči Vám za žádnou ztrátu vznikající z jakéhokoliv důvodu, nejde-li o důsledek naší nedbalosti, úmyslného opomenutí nebo podvodu.

10.4         Je-li obchodování pozastaveno nebo kterákoliv ze služeb jinak částečně nebo plně nedostupná, budeme se snažit informovat Vás co nejdříve i obecně, prostřednictvím našeho webu.

10.5         Jakýkoliv obchod uzavíraný námi podle části 10.3 bude uzavřen na bázi naší současné ceny pro příslušný trh.

10.6         Neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu, kterou jste utrpěli v důsledku pozastavení obchodování nebo kterékoliv služby (nebo jakéhokoliv zpoždění při informování Vaší osoby) tak, jak je to popsáno v této části 10, nešlo-li však o důsledek našeho podvodu nebo úmyslného opomenutí.

11          NEVHODNÉ CHOVÁNÍ

11.1         Vaší povinností je využívat našich služeb v dobré víře, nezneužívat jich a nenakládat s nimi jiným nespravedlivým způsobem (například používáním elektronického zařízení, software, algoritmu, nebo obchodní strategie manipulujících, nebo jinak zneužívajících naše služby, popř. poruchu, mezeru, nebo chybu v našem softwaru, resp. systému provozování obchodních platforem. Zakázány jsou rovněž veškeré tajné dohody, využívání prodlev datových přenosů či zobracování cen, popř. krátkodobým otevíráním velkých pozic za účelem profitování na malých cenových pohybech, namísto snahy o profitování na skutečném vývoji obchodovaného aktiva, či jakékoliv jiné způsoby zneužívání)

11.2         Jakékoliv praktiky uvedené v bodu 11.1 jsou považovány za porušení smluvních podmínek a máme právo na ně dle svého uvážení přiměřeným způsobem reagovat:

(a)             okamžitě zrušit všechny Vaše obchodní účty a Váš přístup na naše servery;

(b)            považovat jakýkoli obchod, který byl součástí nevhodné aktivity, za neplatný (tj. nahlížet na obchod tak, jako kdyby nikdy neproběhl);

(c)             uzavřít na bázi našich současných cen obchod, který byl součástí jakékoliv nevhodné aktivity;

(d)            aktualizovat jakýkoliv obchod tak, jako kdyby byl příkaz prováděn bez jakéhokoliv nevhodného chování.

11.3         Výše uvedená práva můžeme uplatnit i v případě, kdy jste uzavřeli (nebo se zdrželi uzavření) dohody se třetími stranami, vztahujícími se k příslušnému obchodu, i když jste mohli v důsledku toho utrpět obchodní ztrátu.

11.4         Dle vlastního uvážení si vyhrazujeme právo měnit tok Vaší podkladové hotovosti k jinému poskytovateli s cílem chránit se proti zneužívání. Taková změna může vést k uplatnění variabilních spreadů na trzích, kde obchodujete. Je-li změněn tok likvidity, stále nemáme povinnost Vás informovat nebo Vám dát předchozí varování týkající se této změny. Nejsme povinni měnit tok likvidity a můžeme provést jakoukoliv jinou činnost, kterou povolují standardní klientské obchodní podmínky.

12          Příkazy

12.1         Nabízíme řadu různých příkazů pro otevírání a zavírání obchodů. Nejednáme Vaším jménem, ale jako protistrana, a podnikneme veškeré přiměřené kroky k získání nejlepších možných výsledků pro Vás. Exekuce příkazů se mohou lišit odvisle od používané platformy. Pro více informací ohledně exekucí příkazů viz naše Zásady pro exekuce příkazů, které jsou dostupné na našich stránkách. Pokud nerozumíte funkcím příkazu, neměli byste v něm pokračovat. Pokud potřebujete další informace o funkcích příkazu nebo máte dotazy, ihned se na nás prosím obraťte.

12.2         Máme právo rozhodnout se o přijetí vašeho příkazu, jakýkoliv váš příkaz jsme rovněž oprávnění zrušit, a to za předpokladu, že jsme tento příkaz již nevyplnili. Přijetí příkazu nás v žádném případě nezavazuje k jeho vyplnění. Příkazy, k jejichž provedení není na daném obchodním účtu dostatek prostředků, nebudou vyplněny.

12.3         Jakmile je příkaz spuštěn (tj. Vaše specifikovaná cena je dosažena nebo prolomena), pokusíme se Váš příkaz vyplnit během přiměřené doby a za další cenu na trhu, která je pro Vás dostupná. Abychom se vyhnuli pochybnostem, je Váš příkaz spuštěn naší cenou během obchodních hodin trhu, a ne podkladového trhu a jeho obchodních hodin. Vyplněné příkazy nelze rušit ani upravovat, pokud naše společnost takové zrušení nebo úpravu výslovně neodsouhlasila.

12.4         Pokud vydáte příkaz Stop Loss, tak platí, že cena, za kterou Váš příkaz plníme, může být stejná nebo horší než cena, kterou jste uvedl/a ve svém příkazu Stop Loss. Je-li Váš příkaz limitním příkazem, tak platí, že cena, za kterou Váš příkaz plníme, může být stejná nebo horší než cena, kterou jste uvedl/a. Jakékoliv vyplnění s lepší cenou je však na našem uvážení a my se zavazujeme vynaložit přiměřené úsilí k tomu, abychom tuto výhodu předali dále Vám. Je třeba poznamenat, že s ohledem na FX obchod nebudete mít výhodu z naplnění lepší ceny, pokud by se cena změnila ve Váš prospěch.

12.5         Je-li Váš příkaz garantovaným stopem, tak zaručujeme, že cena, za kterou vyplníme Váš příkaz, bude stejná jako cena, kterou jste uvedl/a v garantovaném stopu. Navíc k provizi nebo rozpětí Bid Offer Spread, které platíte s ohledem na každý garantovaný stop, budete muset zaplatit prémii z garantovaného stopu ve výši, kterou jsme dle vlastního uvážení stanovili. Tato prémie Vám bude sdělena předtím, než stanovíte cenu s garantovaným stopem. Pokud jste otevřel/a obchod s garantovaným stopem, můžete cenu garantovaného stopu změnit pouze s naším souhlasem (který nemusí být udělen) a po zaplacení dodatečné prémie zaručeného stopu a jakékoliv dodatečné marže, která může být vyžadována. Pokud jste dříve otevřel/a obchod a nestanovil/a garantovaný stop a následně tak chcete učinit, můžeme dle vlastního uvážení souhlasit a budete povinni zaplatit prémii ze zaručeného stopu. Kromě toho si dle rozumné úvahy vyhrazujeme právo zrušit nebo změnit jakýkoliv garantovaný stop příkaz a pokud je tento zrušen, vrátit zaplacenou prémii.

12.6          

12.6    Při určování, zda byla Vaše garantovaná stop cena naplněna nebo překročena (dle vlastního uvážení) nemusíme brát do úvahy jakékoliv stavy před trhem i po něm, mezidenní aukční období nebo jakékoliv jiné období, které dle našeho názoru může vést ke krátkodobým cenovým výkyvům nebo jiným narušením.

12.7         Přijímáte skutečnost, že součástí našeho provádění příkazů jsou jisté manuální prvky a i když se snažíme provést všechny příkazy včas v souladu s našimi Zásadami provádění příkazů, mohou být doby a okolnosti mimo naši kontrolu a vést k tomu, že příkaz nebude vyplněn běžným včasným způsobem (příklad: v našem systému může být spuštěno příliš mnoho příkazů současně).

12.8         Každý trh má běžně minimální cenu pohybující se mezi naší současnou kotací ceny a cenou jakýchkoliv příkazů, které byly vytvořeny, a vyhrazujeme si právo nepřijímat jakékoliv příkazy, které jsou menší, než kolik činí toto minimální cenové rozpětí.

12.9         Mohou existovat okolnosti, jako např. korporátní akce u specifické akcie nebo indexu, kdy se Váš příkaz stane nepřiměřeným z hlediska proveditelnosti. Za takových okolností máme právo zrušit nebo změnit Váš příkaz a nebudeme nést odpovědnost vůči Vám v důsledku tohoto kroku, s výjimkou případů, kde jde o naši nedbalost, podvod nebo úmyslné opomenutí. 

12.10      Zásady přetíženosti – pokud zjistíme, že jsou zadávány velké objemy nevyřízených příkazů nebo příkazů na trh na Vašem obchodním účtu a že máte na Vašem obchodním účtu nedostatek prostředků k pokrytí požadované marže (pokud tyto příkazy byly provedeny), vyhrazujeme si právo okamžitě pozastavit obchodování na Vašem obchodním účtu, protože to považujeme za zneužití. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom Vás informovali o našem úmyslu pozastavit Váš obchodní účet, ale neponeseme odpovědnost vůči Vám za to, že tak neučiníme, nepůjde-li však o důsledek naší nedbalosti, podvodu nebo úmyslného opomenutí. Pokud na základě vlastní úvahy zjistíme, že toto zneužití bylo úmyslné, vyhrazujeme si právo okamžitě zrušit Váš obchodní účet.

13          Marže

Požadavky

13.1         Úvodní požadovanou marži hradíte dříve, než otevřete každý obchod, a vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv příkaz nebo obchod, kde jsme neobdrželi úvodní požadovanou marži. Tímto berete na vědomí, že úvodní marže nikterak neurčuje ani neomezuje výši vaší potenciální ztráty.

13.2         Jakmile byl obchod otevřen, je možné od Vás během trvání obchodu požadovat zaslání dalších částek nazvaných udržovací marže. Je na Vaší odpovědnosti zajistit, aby veškeré nutné platby marží byly provedeny.

13.3         V závislosti na platformě může být automaticky zadán u obchodu příkaz Stop Loss, pokud Váš účet nemá dostatečné dostupné prostředky pro obchod k naplnění úvodní požadované marže tohoto obchodu (Poznámka: Tento příkaz nebude garantovaným stopem). Pokud toto nastane, obdržíte podrobnosti o každém zadaném příkazu Stop Loss v potvrzení Vašeho online obchodu. Budete moci změnit cenu tohoto příkazu nebo zrušit tento příkaz, pokud Váš obchodní  účet i nadále disponuje kladným zůstatkem prostředků pro obchodování. Pokud se pokusíte zadat příkaz a nemáte přitom na účtu dostatek disponibilních prostředků, bude takovýto váš příkaz zamítnut.

13.4         Podle vlastní úvahy můžeme zvýšit nebo snížit částku úvodní požadované marže nebo jiné marže, kterou od Vás požadujeme k otevírání obchodů. Vyvineme odpovídající úsilí, abychom Vás informovali o takovém zvýšení úvodní marže nebo jiných marží. Mezi příklady těchto okolností (nikoliv však výlučně tyto příklady) patří:

(a)             změna podmínek podkladového trhu jako je volatilita nebo nelikvidita na finančních trzích obecněji; nebo

(b)            změna v okolnostech u Vás, která je dle našeho názoru relevantní pro Vaši finanční situaci.

13.5         Při výpočtu jakékoliv marže požadované od Vás můžeme dle vlastní úvahy zohledňovat Vaše obchody (pozice) držené u nás, které mohou vést ke snížení částky marže, která od Vás je požadována.

13.6         Budeme přijímat pouze finanční prostředky (způsoby popsanými v části 6 (Vaše finanční prostředky) nebo tak, jak je Vám to oznámeno jiným způsobem) a nebudeme za žádných okolností přijímat jako platbu marže žádné cenné papíry nebo jakákoliv jiná aktiva.

Požadavek na marži (Margin Call) A POSKYTNUTÍ PROSTŘEDKŮ (ÚVĚR)

13.7         Je Vaší odpovědností zajistit, abyste měli povědomí o stavu svého obchodního účtu v kteroukoliv dobu, sledovali svoje obchody a zajistili tak, že máte k obchodování dostatek prostředků, které jsou dostupné na Vašem obchodním účtu pro udržování Vašich obchodů a pokračování v obchodování.             

13.8         Pokud je Váš zůstatek dostupných finančních prostředků pro obchodování nižší než nula (0) nebo se přiměřeně situaci domníváme, že velmi brzy pod nulu spadne bez ohledu na to, zda byly dříve vydány požadavky na marži (Margin Calls), můžeme na základě vlastní úvahy uzavřít nebo ukončit otevřený obchod (obchody) na Vašem obchodním účtu, aniž bychom Vám to ihned dali vědět. Pokud obdržíte požadavek na marži (Margin Call), musíte ihned poskytnout udržovací marži, abyste svoje prostředky dostupné pro obchodování dostali na nulu (0) nebo na ni, s výjimkou případu, kdy budeme výslovně souhlasit s něčím jiným (např. pokud snížíme nebo zrušíme celou nebo jakoukoliv část úvodního požadavku na marži nebo udržovací marži. Poznámka: Každé takovéto zrušení či snížení musíme písemně odsouhlasit a není-li výslovně uvedeno jinak, bude platit pouze pro uvedený požadavek na marži a můžeme jej odvolat a informovat Vás o tom). Jakákoliv taková případná dohoda nikterak neomezuje náš nárok požadovat od vás další marži v souladu s platnými Obchodními podmínkami.

13.9         Nepřijímáme žádnou povinnost klást požadavky na marži v rámci jakéhokoliv konkrétního časového období nebo vůbec a jakýkoliv požadavek na marži daný v době, kdy je Váš zůstatek finančních prostředků dostupných pro obchodování pod nulou (záporný), bez uzavření Vašeho účtu nebo likvidace Vašich pozic, nebude považováno za precedent nebo tvrzení s ohledem na jakoukoliv budoucí praxi pro dávání požadavků na marži do budoucna. Neučiněním nebo zpožděním zadání požadavku na marži v kteroukoliv dobu se nezříkáme žádného práva nebo opravných prostředků v rámci nebo v souvislosti s touto Smlouvou, ať už s ohledem na takový požadavek na marži nebo jinak.

13.10      Bez ohledu na výše řečené Vás můžeme informovat o požadavku na marži ústně, elektronicky nebo písemně. Pokud Vás budeme informovat písemně, budou platit podmínky uvedené v části 23 (Komunikace a oznámení). Musíte nás neprodleně informovat o jakýchkoliv krátkodobých nebo dlouhodobých změnách ve vašich kontaktních údajích, aby bylo možné zajistit, že Vás bude možné informovat o každém požadavku na marži (Margin Call).

13.11      Máme právo požadovat finanční prostředky na pokrytí požadavku na marži, a to kdykoliv. Požadavek na marži bude považován za učiněný z naší strany, pokud jsme vyvinuli přiměřené úsilí, abychom Vás kontaktovali s využitím kontaktních údajů, které jste poskytl/a, ale nebyli jsme schopni tak učinit během období, které stanovíme dle našeho vlastního uvážení. Buďte si prosím vědomi toho, že můžeme požadovat vklad finančních prostředků na marži během několika málo minut v závislosti na okolnostech (včetně, nikoliv však výlučně, trhu popř. velikosti Vašeho obchodu).

13.12      Pokud nemáte dostatečné dostupné prostředky pro obchodování nebo jste nesplnili požadavek na marži (Margin Call) (ve formě zúčtovaných prostředků v librách nebo jakékoliv jiné měně, kterou máme na základě dohody s Vámi obdržet) v souladu s touto částí 13, v závislosti na platformě můžeme dle vlastní úvahy:

(a)             zavřít kterýkoliv nebo všechny (celek nebo část) Vaše otevřené obchody;

(b)            uplatnit naše práva na vyrovnání a propojení dle této Smlouvy; nebo

(c)             zavřít všechny Vaše obchodní účty a neotevírat pro Vás žádné další obchody.

13.13      Jakmile byl uspokojen požadavek na marži (ať už zavřením jednoho nebo více obchodů nebo vložením prostředků) a přejete si otevřít další obchody, původní požadavek na marži u jakéhokoliv nového obchodu musí být plně pokryt.

13.14      Neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu, kterou utrpíte  v důsledku našeho uplatnění práv podle této části 13, s výjimkou případů naší nedbalosti, podvodu nebo úmyslného opomenutí. Veškeré finanční prostředky, které vložíte nebo jejichž vložení je požadováno v podobě marže, nesnižuje Vaši odpovědnost vůči nám dle této Smlouvy nebo jinak dle zákona.

13.15       Podrobnosti a podmínky případné dohody o poskytnutí prostředků budou dojednány individuálně. Vyhrazujeme si přitom právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Berete tímto na vědomí, že případná dohoda o poskytnutí prostředků nemá vliv na žádné lhůty týkající se vašeho obchodního účtu, zaplacené marže, ani Vaše potenciální obchodní ztráty. Berete také na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše finanční závazky vůči nám mohou převýšit výši poskytnutého úvěru i veškerá případná omezení nastavená u vašeho obchodního účtu.

14          Propojení účtů

14.1         Veškeré obchody a transakce mezi Vámi a námi týkající se Vašeho obchodního účtu (účtů) jsou prováděny s ohledem na to, že tato Smlouva a veškeré obchody a transakce tvoří jedinou Smlouvu mezi stranami, a že bychom jinak s Vámi nevstupovali do žádných obchodů a transakcí.

14.2         Pokud jsme uplatňovali svá práva dle této Smlouvy a uzavírali Vaše otevřené obchody popř. zavírali Váš obchodní účet, můžeme:

(a)             spojit a konsolidovat Váš účet s kterýmkoliv a všemi jinými obchodními účty drženými Vaším jménem u nás, i když byl kterýkoliv z těchto obchodních účtů zavřen; a

(b)            započítat proti sobě částky uvedené v podčástech (i) a (ii) níže;

(i)              Vaše dostupné prostředky pro obchodování (v případě kreditního zůstatku), zisky na otevřených obchodech a jakékoliv částky Vám dlužné námi jakékoliv povahy a kdekoliv splatné; a

(ii)            Vaše dostupné prostředky pro obchodování (v případě debetního zůstatku), jakýkoliv nevyřízený požadavek na marži, ztráty na otevřených obchodech a jakékoliv ztráty nebo jiné nám dlužné částky Vámi jakékoliv povahy a kdykoliv splatné.

14.3         Můžete od nás požadovat naplnění ustanovení této části 14, pokud byly všechny Vaše obchody uzavřeny.

14.4          Pokud uplatníme jakákoliv svá práva dle této části 14, budou veškeré platební závazky konsolidovány do jednoho Vašeho závazku, abyste nám zaplatili čistou částku (dle našich případných pokynů), nebo abychom my vyplatili čistou částku Vám.

15          Opce

Obecně

15.1         Kotujeme ceny opcí na jednotlivé akcie, akciové indexy, komodity a úrokové sazby. Při obchodování s opcemi obchodujete s budoucí hodnotou opce. Vaše obchody s opcemi mohou být vyrovnány finanční hotovostí a podkladová opce může být doručením podkladového cenného papíru uplatněna Vámi či proti Vám.

15.2         Vyhrazujeme si právo měnit dle našeho uvážení požadavky na marži u opčních obchodů. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom Vás informovali o takovém zvýšení požadované marže pro Vaše otevřené obchody.

15.3         Je-li během životnosti opce splatná dividenda a tato dividenda tvoří součást její vnitřní hodnoty, vyhrazujeme si právo na kotování ceny opčního obchodu po provedení srážky této dividendy. Pokud dojde ke změně dividendy nebo data dividendy za okolností, kdy jsme koupili jako zajištění nebo provedli příslušnou podkladovou opci, zbavíte nás odpovědnosti za veškeré tyto škody a můžeme v souladu s tímto debetovat Vaše dostupné prostředky pro obchodování.

15.4         Měli byste si být vědomi speciálních termínů expirace u indexových a akciových opcí. Obchody s opcemi, které nejsou uzavřeny Vámi a jsou ponechány k expiraci, budou uzavřeny takto:

Typ opce

Podrobnosti

Způsob uzavření při expiraci

Opce na index

UK 100

Hotovostní vypořádání

Germany 30

Hotovostní vypořádání

SP500

Bude vypořádáno v budoucnu

EuroStoxx

Bude vypořádáno v budoucnu

France 40

Hotovostní vypořádání

Nasdaq

Hotovostní vypořádání

Akciové opce

 

Opce typu Call

Při nákupu opce otevřete dlouhou pozici na danou akcii

Při prodeji opce otevřete krátkou pozici na danou akcii

Opce typu Put

Při nákupu opce otevřete krátkou pozici na danou akcii

Při prodeji opce otevřete dlouhou  pozici na danou akcii

 

15.5         Majitelé akciových opcí expirujících in the money získají na svůj účet příslušné akcie.

15.6         Nabízíme pouze opce s měsíční expirací (nikoliv týdenní). Standardně nabízíme opce na akcie a indexy, na vyžádání klienta jsme ale schopni nabídnout i jiné typy opcí, takováto nabídka je ale zcela na našem uvážení.

15.7         Všímáme si veškerých úprav provedených ze strany NYSE LIFFE nebo jiné relevantní burzy.

15.8         Pro další informace o údajích k opčním kontraktům, hodinám obchodování, časům vyrovnání a pravidlům týkajícím se dividend se prosím podívejte na náš web nebo zašlete e-mail na adresu customerservice@etxcapital.com.

Binární opce

15.9         Binární opce budou vyrovnávány finanční hotovostí.

15.10      Potvrzujete a souhlasíte s tím, že binární opce obchodované námi splňují definici specifikované investice dle Zákona, a proto nebudou vynutitelné nebo neplatné jako herní kontrakt.

16          Firemní akce, dividendy a jiné situace

16.1         Pokud má být provedena korporátní činnost, která ovlivní podkladový nástroj a následně náš trh, provedeme v případě potřeby v otevřených obchodech popř. příkazech, které v tomto trhu máte, férovou a přiměřeně retrospektivní úpravu, odrážející co nejblíže ekonomický dopad této korporátní činnosti tak, jako kdybyste byli držitelem podkladového nástroje (např. uzavírání a otevírání nových obchodů popř. úprava finanční hotovosti na Vašem obchodním účtu).

16.2         V případě, že korporátní akce poskytne držiteli podkladového trhu volbu (např. vybrat si mezi získáním akcií nebo finanční hotovostí), přenecháme v případě, kdy je to proveditelné, tuto volbu Vám, ale nebudeme zodpovědní za žádné ztráty plynoucí z této volby bez Vašeho pokynu, s výjimkou případů způsobených naší nedbalostí, podvodem nebo úmyslným opomenutím.

16.3         Ve Vašich obchodech provedeme dle našich možností s ohledem na korporátní akci v co nejkratší době příslušné úpravy.

16.4         Nepřevedeme hlasovací práva vztahující se k podkladovému trhu na Vás ani Vám jinak neumožníme vykonávat hlasovací práva držená námi nebo naším jménem.

16.5         Některé z našich cen neberou do úvahy žádné dividendové události, které mohou nastat na trhu (např. finanční spread betting nebo CFD na jednotlivou akcii). Pokud na takovém trhu dojde k dividendové události a máte na tomto trhu otevřený obchod v rozhodný den, provedeme úpravu na Vašem účtu tak, aby přiměřeně odrážel dividendovou událost. Pokud máte obchod s dlouhou pozicí, pak bude Váš obchodní účet kreditován (připsána příslušná částka). Pokud máte obchod s krátkou pozicí, pak bude Váš obchodní účet debetován (odečtena příslušná částka). Jakákoliv úprava dividendy, kterou provedeme, může odrážet dividendovou úpravu provedenou v naší zajištěné pozici ze strany našich partnerů pro zajištění pozice.

16.6         Některé trhy budou obsahovat prvek dividendy, který předvídáme. V případě, že vyhlášená dividenda je neobvykle vysoká, malá nebo je zrušena nebo pokud se datum ex-dividendy liší od našeho předpovídaného data ex-dividendy, vyhrazujeme si právo udělat úpravu v otevřené ceně obchodu tak, aby odrážela tyto rozdíly, a to za předpokladu, že veškeré takovéto úpravy musejí být férové a přiměřené.

16.7         Pokud máte garantovaný stop na obchodu na podkladovém trhu, který bude podléhat úpravě kvůli dividendě, vyhrazujeme si právo doplnit cenu zaručeného stopu o částku dividendové úpravy.

16.8         Pokud bude podkladový trh pozastaven, vyhrazujeme si právo marže u všech souvisejících obchodů na úrovni 100 % a právo ocenit trh odpovídajícím způsobem. To může znamenat, že Váš obchod bude oceněn buď na nulu (0) nebo na poslední cenu drženou na našem trhu v době pozastavení.

16.9         Pokud se stane, že podkladový trh bude stažen z kotace na burze, vyhrazujeme si právo uzavřít všechny obchody související s tímto trhem na nule (0).

16.10      V případě, že vznikne situace ve vztahu k Vašemu obchodu, která není pokryta touto smlouvou, vyřešíme tuto záležitost v dobré víře, a kde to bude vhodné, podnikneme takové kroky, které jsou v souladu s postupy na trhu popř. odpovídají zacházení, kterému se nám dostává ze strany burzy, tvůrce trhu, makléře nebo agenta ve vztahu k zajištění naší expozice vůči Vašemu obchodu.

17          Zneužití trhu

17.1         Naši expozici vůči Vašemu obchodu můžeme zajistit otevřením analogické pozice u jiných institucí. Výsledkem je, že když s námi obchodujete, mohou mít tyto obchody prostřednictvím našeho zajištění vedle dopadu na naše ceny také rušivý vliv na podkladový trh.

17.2         Navíc k Vašim vyjádřením a zárukám uvedeným v části 4.3 (Základ obchodování) zaručujete s každým otevřením nebo uzavřením obchodu, že:

(a)             nebudete zadávat a nezadali jste obchod s námi vztahující se ke specifickému podkladovému nástroji, pokud by takový krok vedl k tomu, že vy nebo jiné subjekty, s nimiž jste sloučeni, nebo dle přiměřené úvahy se kterými jednáte společně, by měli expozici vůči tomuto podkladovému trhu, která je rovna nebo překračuje částku deklarované účasti v příslušné společnosti. Za tímto účelem bude úroveň deklarovatelné účasti na úrovni převládající po podstatnou dobu, jak je stanoveno zákonem, nařízením či regulací nebo burzou (burzami), na nichž je podkladový trh kotován;

(b)            nebudete zadávat a nezadal/a jste obchod s námi v souvislosti se zadáním, emisí, distribucí nebo jinou analogickou událostí, nebo nabídkou, převzetím, fúzí nebo jinou analogickou událostí, v níž jste zapojen/a nebo máte na ní jiný zájem;

(c)             nebudete zadávat a nezadal/a jste obchod, který narušuje jakýkoliv zákon, nařízení nebo regulaci proti insider tradingu nebo zneužívání trhu. Za účelem této části 17 souhlasíte s tím, že můžeme pokračovat na bázi toho, že když otevřete nebo uzavřete obchod s námi na trhu, můžete být považován/a za obchodující/ho s cennými papíry v rámci výkladu Části V Zákona o trestním právu z roku 1993 a Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000, plus popř. jakéhokoliv jiného zákona, nařízení nebo regulace směřující proti zneužití trhu; a

(d)            nebudete jiným způsobem zadávat a nezadal/a jste obchod za okolností, které mohou být považovány za okolnosti představující zneužití trhu.

17.3         Seznámíte se s příslušnými regulacemi a budete dodržovat příslušné regulace, které se týkají krátkého prodeje cenných papírů, pokud máte v úmyslu provést kontrakt CFD nebo obchod s finančním spread bettingem s krátkou pozicí v cenných papírech, kterou můžeme zajišťovat s pomocí krátkého prodeje cenných papírů a zajistíte, že Vaše používání elektronických služeb nepovede k porušení jakékoliv, z naší strany uplatněné regulace týkající se krátkých prodejů cenných papírů.

17.4         Za účelem dodržení právních a regulatorních povinností můžeme dle vlastního uvážení, a aniž bychom měli povinnost Vás informovat o důvodu, uzavřít jakékoliv obchody, které můžete mít otevřeny, a dále dle vlastního uvážení můžeme nakládat se všemi Vašimi obchody uzavřenými podle této části 17 jako s neplatnými.

18          vyšší moc

18.1         Pokud je nám zabráněno, bráněno, nebo dojde ke zpoždění v provedení jakýchkoliv našich povinností dle této Smlouvy z důvodu události vyšší moci, potom naše povinnosti dle této Smlouvy budou pozastaveny na tak dlouhou dobu, jak dlouho pokračuje událost vyšší moci, a do té míry, do jaké je nám zabraňováno, bráněno nebo v jaké dochází ke zpoždění. Za porušení této Smlouvy z naší strany nelze považovat zpoždění nebo selhání ve výkonu jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy a nelze nás vinit z porušení žádného ustanovení této Smlouvy do té míry, ve které je zpoždění nebo selhání způsobeno událostí vyšší moci, a doba na výkon této povinnosti bude příslušným způsobem prodloužena.

18.2         Událost vyšší moci znamená:

(a)             zásah Boha, války, válečný stavu, nepokoje, požár, výbuch, nehodu, záplavy, sabotáž, přerušení dodávky elektrického proudu, selhání komunikačního zařízení, výluku nebo soudní zákaz, dodržování zákonů státu (domácích nebo zahraničních), regulace nebo nařízení nebo rozbití či selhání strojů;

(b)            pozastavení nebo uzavření jakéhokoliv trhu nebo opuštění či selhání jakékoliv události, na které závisí naše kotace cen nebo k níž se mohou naše ceny vztahovat nebo uvalení omezení nebo zvláštní či neobvyklé obchodní podmínky obchodování na jakémkoliv takovém trhu nebo na jakékoliv takové události; nebo

(c)             výskyt nadměrného pohybu ceny nebo ztráta likvidity u kteréhokoliv z našich indexů nebo produktů popř. kteréhokoliv souvisejícího trhu, nebo naše přiměřené očekávání tohoto, nebo jakýkoliv jiný důvod, ať už výše uvedeného typu či nikoliv, který ovlivňuje výkon této Smlouvy, vyplývající z činů nebo přisouditelný k činům, událostem, neprovedení nebo nehodě, které jsou mimo sféru našeho vlivu. Viz také část 10.1 týkající se Narušení trhu.

18.3         Na základě vlastního uvážení můžeme rovněž provést všechny nebo kteroukoliv z činností, které jsou uvedeny v části 10.3 (Narušení trhu) poté, co se objevila událost vyšší moci.

19          Dotazy, stížnosti nebo spory

19.1         Pokud máte dotaz ohledně jakéhokoliv aspektu obchodu, měli byste nás informovat co nejdříve poté, co se o problému dozvíte. Vyhrazujeme si právo nezabývat se jakoukoliv otázkou nebo sporem vzneseným po této době. Vyhrazujeme si právo pozastavit obchodování na Vašem obchodním účtu, zatímco se spor prošetřuje nebo řeší.

19.2         Pokud si přejete podat stížnost nebo mezi námi vznikne spor v souvislosti s prováděním našich služeb, kontaktujte neprodleně náš tým klientské podpory, nebo svého manažera pro řízení vztahů se zákazníky. V zájmu rychlého vyřešení dané záležitosti poskytněte prosím úplné informace, ideálně písemnou formou.

19.3         Budeme postupovat podle našich postupů pro řešení stížností v souladu s Pravidly FCA a pokud nebudete spokojen/a s rozhodnutím dosaženým prostřednictvím našeho oddělení Compliance máte právo předat svoji stížnost přímo úřadu finančního ombudsmana. Informace o úřadu finančního ombudsmana, včetně způsobu podávání stížnosti, kritérií dostupnosti a používaných postupů, jsou dostupné na webu finančního ombudsmana na: www.financial-ombudsman.org.uk nebo ho můžete kontaktovat na adrese: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR.

19.4         Jako firma regulovaná úřadem FCA jsme kryti chráněným programem pro investiční podnikání FSCS (Program kompenzací ve finančních službách). V tomto programu lze za určitých okolností vyplácet kompenzace klientům, pokud jsou k tomu oprávněni a nejsou schopni, nebo je nepravděpodobné, že budou schopni plnit své závazky včetně případu, kdy se dostanou do platební neschopnosti. Kompenzace mohou být dostupné oprávněným investorům s ohledem na chráněné nároky až do maximálně 50 000 GBP na jednoho žadatele. Další informace naleznete na webu FSCS na: www.fscs.org.uk nebo úřad můžete kontaktovat na adrese: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

19.5         Při vyšetřování případného sporu budeme pracovat se svými záznamy (nedošlo-li k Očividné chybě). Nicméně Vás rovněž v zájmu usnadnění vyšetřování vyzýváme k vedení vlastních záznamů o svých obchodech (včetně časů, částek a trhů).

20          Případy platební neschopnosti a zavření účtů

20.1         Pokud dojde k jakékoliv události platební neschopnosti, můžeme ihned podniknout všechny nebo jeden z následujících kroků:

(a)             požadovat okamžité splacení veškerých částek, které nám dlužíte;

(b)            zavřít všechny nebo jakýkoliv z Vašich otevřených obchodů;

(c)             pokud je základní měna Vašeho obchodního účtu jinou měnou než britská libra (GBP), konvertovat jakýkoliv zůstatek na GBP;

(d)            zrušit kterýkoliv nebo všechny Vaše příkazy a otevřené obchody;

(e)             pozastavit všechny Vaše obchodní účty a odmítnout provést jakékoliv obchody nebo příkazy;

(f)             realizovat naše práva vyrovnání; popř.

(g)            vypovědět tuto Smlouvu.

20.2         Bez omezení jakéhokoliv práva na vypovězení této Smlouvy v kteroukoliv dobu můžeme pozastavit nebo zavřít všechny Vaše obchodní účty za následujících okolností:

(a)             pokud včas nezaplatíte udržovací marži nebo jakoukoliv jinou částku, kterou nám dlužíte;

(b)            jakákoliv informace dodaná Vámi během procesu vyřizování žádosti nebo v kteroukoliv jinou dobu bude shledána zavádějící či nepravdivou, nebo ji za takovou budeme považovat;

(c)             Vaše obchodování nebo aktivita na účtu je takového objemu nebo typu, že si již dále nepřejeme s Vámi obchodovat;

(d)            máme důvodné podezření, že aktivita na Vašem obchodním účtu mohla být součástí zneužití trhu, praní peněz z nelegálních aktivit nebo jakékoliv trestné činnosti;

(e)             máme důvodné podezření, že využíváte naše služby nevhodným způsobem, nebo jinak jednáte nekalým způsobem (například formou využívání elektronického zařízení, software, algoritmu, nebo obchodní strategie, která manipuluje nebo zneužívá naše služby, popř. že zneužíváte poruchy, mezery, nebo chyby v našem software, systému, nebo platformě. Řadí se sem rovněž veškerá tajná ujednání, či další způsoby zneužití);

(f)             jsme s Vámi v trvalém sporu a rozhodneme se, že nejsme schopni pokračovat v poskytování služeb Vaší osobě; nebo

(g)            chováte se nevhodně k našim zaměstnancům nebo zaměstnankyním.

20.3         Poté, co Vám dáme zprávu o tom, že máme v úmyslu zrušit Váš obchodní účet podle části 20.2, nebude Vám již povoleno otevřít si jakékoliv nové obchody a budete mít pouze nárok dělat obchody nebo jinak obchodovat jako klient, jak je to nutné pro uzavření všech otevřených obchodů. Všechny zbývající obchody můžeme uzavřít deset (10) obchodních dnů po datu, kdy jsme Vám poslali upozornění.

21          Odškodnění a odpovědnost

21.1         Nic v této Smlouvě nebude omezovat nebo vylučovat naši odpovědnost vůči Vám s ohledem na následující:

(a)             Vaši smrt nebo osobní zranění způsobené naší nedbalostí; nebo

(b)            ztrátu způsobenou podvodem nebo podvodným uvedením v omyl.

21.2         Kromě toho, co je uvedeno v části 21.1, nemáme vůči Vám odpovědnost za žádné ztráty, náklady, škody, pasiva nebo výdaje utrpěné ve vztahu k této Smlouvě nebo jakýmkoliv obchodním aktivitám podniknutým Vámi s využitím služeb, kromě těch, které jsou způsobeny přímo úmyslným opomenutím, podvodem nebo porušením této Smlouvy námi nebo našimi zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli.

21.3         Neponeseme vůči Vám odpovědnost za žádné nepřímé ztráty, které utrpíte, kromě případů našeho úmyslného opomenutí nebo podvodu. "Nepřímá ztráta" by zahrnovala například ztrátu zisku, ztrátu příležitosti, ztrátu obchodních příležitostí, ztrátu vztahující se k poškození dobré pověsti a jakékoliv jiné nepřímé ztráty.

21.4         Není-li ze zákona zakázáno vyloučení odpovědnosti, nebudeme vůči Vám zodpovědní za náhodné, zvláštní, trestní nebo následné škody způsobené jakýmkoliv činem nebo naší nečinností dle této Smlouvy. Toto omezení bude zahrnovat nároky vztahující se ke ztrátě obchodů, ztrátě zisku, ztrátě příležitostí, nemožnosti vyhnout se ztrátě, újmě na dobrém jménu nebo pověsti nebo zničení či ztrátě dat.

21.5         Bez újmy na jiných omezeních naší odpovědnosti obsažené na jiném místě v této Smlouvě bude maximální částka naší odpovědnosti s ohledem na jakoukoliv ztrátu, kterou můžete utrpět v souvislosti s kterýmkoliv jednotlivým obchodem, rovna marži, kterou jste zadali s ohledem na tento obchod.

21.6         Nesete odpovědnost vůči společnosti Monecor (London) Ltd., jejímu vedení, členům představenstva, ředitelům, zaměstnancům, zástupcům, následníkům popř. postupníkům, za veškeré ztráty, nároky, žaloby a výdaje (včetně, nikoliv však výlučně, právních výdajů a poplatků za odbornou pomoc) vznikající z následujícího nebo v souvislosti s ním: (i) jakékoliv Vaše nesplnění Vašich povinností dle této Smlouvy, (ii) jakákoliv nesprávná informace nebo prohlášení vůči nám nebo jakékoliv třetí straně, nebo (iii) jakýkoliv čin neplnění nebo podvodu z Vaší strany nebo ze strany autorizované osoby nebo kterékoliv osoby, která získá přístup k Vašemu obchodnímu účtu s využitím Vašeho určeného čísla účtu, uživatelského jména nebo hesla, ať už jste takový přístup autorizoval/a nebo ne.

22          Dodatky, zproštění a práva

22.1         Budeme mít nárok na doplňování nebo občasné změny podmínek této Smlouvy po deseti (10) pracovních dnech od upozornění Vaší osoby, není-li takový dodatek nebo změna vyžadována dříve v důsledku změny příslušné regulace. Budeme mít za to, že s dodatkem nebo změnou souhlasíte, pokud nás neinformujete o opaku a budete po provedení takového dodatku nebo změny nadále využívat naše služby. Pokud budete mít námitky proti dodatku nebo změně, nebudou pro vás takový dodatek nebo změna závazné, ale Váš obchodní účet bude pozastaven a požádáme Vás o jeho co nejrychlejší zavření. Případné dodatky nebo změny nahrazují předchozí ujednání mezi námi, vztahující se k téže otázce. Každý takový dodatek nebo změna bude platit pro všechny otevřené obchody k účinnému datu příslušného dodatku či změny nebo po něm.

22.2         Žádné zpoždění při výkonu nebo neuplatnění jakéhokoliv práva, pravomoci nebo opravného prostředku daného zákonem nebo dle této Smlouvy či ve spojení s ní jednou ze stran (např. s ohledem na požadavek na marži) neomezí toto právo, pravomoc nebo opravný prostředek ani nebude fungovat jako zproštění nebo uvolnění tohoto práva. Každé zproštění nebo uvolnění musí být specificky zaručeno písemně, s podpisem strany, která je zaručuje.

22.3         Práva a opravné prostředky každé strany dle této Smlouvy jsou kumulativní a nikoliv vylučující práva nebo opravné prostředky té strany dle obecného práva. Každá strana může uplatňovat každé ze svých práv tak často, jak to bude považovat za nutné.

22.4         K doplňování, změně, úpravě, pozastavení nebo ukončení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy nepotřebujeme souhlas žádné naší přidružené osoby nebo přidružené společnosti.

23          Komunikace a oznámení

23.1         Je na Vaší odpovědnosti udržovat kontaktní údaje aktuální a ihned nám oznámit jakékoliv změny. Pokud nebudete z jakéhokoliv důvodu schopen s námi komunikovat, nebo nebudete přijímat námi zasílaná sdělení v rámci této smlouvy, naše společnost nebude:

(a)odpovědná za jakoukoliv vaši ztrátu, škodu, nebo náklady způsobené nemožností otevřít pozici; a

(b)odpovědná za jakoukoli jinou ztrátu, škodu, nebo náklady, vzniklé z výše uvedeného, s výjimkou případů, kdy by tyto byly způsobeny naším podvodem, vědomým zanedbáním, nebo nedbalostí.

23.2Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli Vámi nebo Vaším jménem předané sdělení (ať už písemné či nikoliv) považujeme za sdělení Vaše, ať už sdělené přímo Vámi, nebo Vaším oprávněným agentem či zprostředkovatelem.

23.3         S výhradou příslušných regulací bude jakákoliv komunikace mezi námi s využitím elektronických podpisů závazná do stejné míry, jako kdyby byly písemné. Souhlasem s těmito podmínkami dáváte svůj souhlas s přijímáním komunikace elektronickými prostředky nehledě na to, že určitá komunikace by jinak podle příslušných regulací musela probíhat s využitím trvalých médií. Bez omezení obecné platnosti výše řečeného platí, že příkazy nebo jiné pokyny zadané elektronickými prostředky budou představovat důkaz takových příkazů či pokynů. Pokud si dále nepřejete komunikovat tímto způsobem, musíte svůj souhlas odvolat písemně.

23.4         Tímto souhlasíte s nahráváním veškeré komunikace po telefonu prováděné Vámi či k Vám nebo Vaším jménem s námi. Tyto nahrávky budou výhradním majetkem nás a lze je využít za účelem školení, pro potvrzování pokynů, jako důkaz v případě sporu nebo k účelu, který může požadovat regulátor FCA. Záznamy telefonických hovorů budeme uchovávat způsobem, který vyžadují pravidla FCA.

23.5         Obecně nebudeme přijímat žádné pokyny od Vás, nejsou-li zadávány ústně prostřednictvím určené telefonní linky nebo elektronicky přes naši platformu (nebo jakékoliv jiné formy, které námi mohou být odsouhlaseny předem).

23.6         Souhlasíte s přijímáním dokumentů v elektronické formě e-mailem, přes náš web nebo jinými elektronickými prostředky.

23.7         Příležitostně Vám můžeme poskytovat informace, které představují Vaše víceměnové zůstatky v ekvivalentní hodnotě Vaší základní měny, s využitím kurzů, které platí v době, kdy jsou informace poskytnuty. Pokud jsme však nekonvertovali jinou měnu než základní měnu podle části 5.8 (Konverze měn), zůstatky nemusely být fyzicky konvertovány a uvedení informací ve vaší základní měně může být jen informativní.

Potvrzení

23.8         Potvrzení Vašeho obchodu se objeví v elektronické podobě na Vašem online účtu a v závislosti na Vašich e-mailových preferencích Vám bude zasláno i e-mailem. Tyto preference můžete změnit přes Váš online účet nebo tak, že se na nás obrátíte. Jestliže očekáváte potvrzení na online platformě pro obchodování a žádné potvrzení se neobjevuje, musíte nás o této skutečnosti informovat. Měli byste zkontrolovat, že každé potvrzení obchodu obsahuje správné údaje o obchodu, k němuž se vztahuje. Pokud chcete některé údaje rozporovat, musíte nás okamžitě uvědomit a záležitost bude řešena v souladu s částí 19 (Dotazy, stížnosti nebo spory). Pokud jste neobdrželi takové potvrzení obchodu a myslíte si, že jste je obdržet měli, je Vaší odpovědností vznést příslušný dotaz. Důrazně doporučujeme, abyste si ponechali tištěnou kopii všech potvrzení obchodů k účelům záznamu.

23.9         Pokud potvrzení obchodu obsahuje chybu nebo je jinak nepřesné, neovlivní tato skutečnost platnost příslušného podkladového obchodu, který byl realizován; avšak potvrzení obchodu u obchodu s nesprávnou cenou není pro nás závazné. Viz části 9.19 9.24 (Naše ceny).

Oznámení

23.10      Veškerá komunikace vztahující se k této Smlouvě, ať už jde o korespondenci, dokumenty, písemná oznámení, potvrzení a výpisy nebo jiné dokumenty, Vám bude zasílána v souladu s posledními kontaktními údaji, které jste poskytl/a. Je na Vaší odpovědnosti zajistit, abychom byli včas informováni o všech změnách v tomto ohledu. Veškerá komunikace bude považována za řádně doručenou v následujících případech:

(a)             je-li odeslána poštovní zásilkou první třídy (doporučeně) na adresu, kterou jste nám naposledy oznámil/a, po jejím dodání;

(b)            je-li dodána osobně na adresu, kterou jste nám naposledy oznámil/a, v době jejího uložení na této adrese;

(c)             je-li poslána faxem nebo textovou zprávou, jakmile byla předána na faxové nebo mobilní číslo, která jste nám naposledy oznámil/a; nebo

(d)            je-li poslána e-mailem, jakmile je doručena na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli jako poslední.

23.11      V případě nesrovnalosti mezi jakýmkoliv ustanovením anglické verze této Smlouvy a jejím zněním v jiném jazyce, než je angličtině, platí anglická verze.

23.12      Pokud jsme schopni a dokážeme vyvinout odpovídající úsilí, budeme se snažit poskytnout Vám dokumenty a komunikaci v jazyce Vaší volby, avšak dokud je tato Smlouva v platnosti, vyhrazujeme si právo komunikovat s Vámi v anglickém jazyce.

23.13      Potvrzujete a souhlasíte s tím, že Vám můžeme v odpovídající hodinu zatelefonovat nebo s Vámi jinak komunikovat bez výslovného vyzvání.

24          Ochrana dat

24.1         Potvrzujete, že když budete podávat žádost o zařazení mezi klienty i jinak, budete nám poskytovat osobní informace tak, jak je definuje Zákon o ochraně osobních údajů z roku 1998, potvrzujete, že můžeme také získat informace od třetích stran, jak je to uvedeno v části 24.4 níže. Dáváte souhlas nám i našim přidruženým společnostem ke zpracování Vašich informací k založení a správě obchodního účtu s ohledem na služby i jinak, v souladu s Prohlášením o důvěrnosti.

24.2         Prohlášení o důvěrnosti naleznete na našem webu a tento dokument byste si měl/a přečíst dříve, než začnete podávat žádost.

24.3         Souhlasíte s tím, že pokud to bude nutné pro poskytování služeb Vám, můžeme předat Vaše údaje osobám, které nám poskytují služby, včetně případů, kde tyto osoby mohou být mimo EHP, a zajistíme, aby tyto osoby uplatnily opatření na ochranu dat odpovídající opatřením stanoveným v části 24 a nám uloženým zákonem na ochranu osobních dat, abychom dokázali zajistit ochranu osobních informací.

24.4         Potvrzujete a souhlasíte s tím, že třetí strany mohou sdílet veškeré Vaše informace s námi a jinými organizacemi zapojenými do podávání úvěrových referencí, vymáhání dluhů, odhalování podvodů a prevence praní peněz z trestné činnosti, a že naopak můžeme sdílet informace s těmito organizacemi. Informace, které budeme sdílet, mohou mít vliv na Vaši schopnost získat úvěr.

24.5         Pokud jste nám nedali opačný pokyn (ať už v online procesu podávání žádosti nebo následně písemně), že si od nás nepřejete dostávat informace o pečlivě vybraných nabídkách a produktech nebo jiné užitečné informace, souhlasíte s tím, že Vás můžeme kontaktovat elektronicky e-mailem, poštou, textovou zprávou nebo telefonicky (v odpovídající hodinu) za tímto účelem po dobu, během které máte u nás účet.

24.6         Pokud jste k nám byl/a přiveden/a třetí stranou, potvrzujete a souhlasíte s tím, že si budeme vyměňovat Vaše data s touto osobou do té míry, která je potřebná, abychom mohli plnit své povinnosti dle jakékoliv Smlouvy, kterou můžeme s touto osobou mít. Toto předání dat může vést k tomu, že budeme sdílet Vaše finanční a osobní údaje včetně Vašich údajů ze žádosti o otevření obchodního účtu, stavu Vašeho účtu a Vaší obchodní aktivitě. Pokud byste si již nepřáli zpřístupňovat tyto informace těmto osobám, dejte nám to prosím vědět písemnou formou.

24.7         Pokud si přejete mít přístup k informacím, které můžeme o Vás udržovat nebo si přejete opravit jakékoliv nesprávné informace, uvědomte nás o tom prosím písemně. Za poskytnutí přístupu k těmto informacím může být účtován poplatek. Vezměte prosím na vědomí, že podle Zákona o ochraně dat z roku 1998 mohou být určité informace vyjmuty ze zpřístupňování nebo nemusíme mít možnost zpřístupnit informace, které požadujete.

25          Duševní vlastnictví

25.1         Za účely této Smlouvy znamenají “Práva duševního vlastnictví” veškeré patenty, práva k vynálezům, užitkovým vzorům, autorským právům a jim příbuzným právům, obchodním známkám, servisním známkám, obchodním, firemním a doménovým názvům, práva na obchodní uniformu či úbor, práva na goodwill nebo na žaloby kvůli vydávání se za někoho, práva v oblasti nepoctivé konkurence, práva na design, práva na počítačový software, práva na databáze, topografická práva, morální práva, práva na důvěrné informace (včetně know-how a obchodních tajemství) a jakákoliv jiná práva duševního vlastnictví, v každém případě ať už registrovaná nebo neregistrovaná a včetně všech aplikací pro tato práva a obnovení či prodloužení těchto práv, a veškerá podobná nebo ekvivalentní práva nebo formy ochrany v jakékoliv části světa.

25.2         Práva duševního vlastnictví vyplývající z produktů, služeb, elektronických služeb nebo webových stránek nebo jakýchkoliv jiných věcí, které Vám dodáme, nebo v souvislosti s nimi, budou do míry, v níž nejsou vlastněny třetí stranou, vlastněny námi.

25.3         Potvrzujete a souhlasíte s tím, že s ohledem na jakákoliv práva duševního vlastnictví třetích stran na produktech, službách, elektronických službách nebo webových stránkách nebo čemkoliv, co Vám dodáme, je Vaše uplatňování tohoto duševního vlastnictví podmíněno naším získáním písemné licence od příslušného poskytovatele licence za takových podmínek, které nám dají nárok licencovat tato práva pro Vás.

25.4         Potvrzujete a souhlasíte s tím, že nesmíte dodávat žádné elektronické služby ani naše webové stránky (nebo jakoukoliv jejich část) nikomu, ani nesmíte kopírovat produkty, služby, elektronické služby nebo webové stránky.

25.5         Příležitostně Vám můžeme dodat materiál související s našimi produkty, službami, elektronickými službami nebo webem. Nesmíte zakrývat, manipulovat nebo jinak ničit informace o autorských právech ani jiná oznámení vlastnických práv na jakémkoliv materiálu, který Vám dodáme, nebo jej zpřístupnit, zveřejnit nebo jiným způsobem poskytnout třetím osobám. Musíte pouze používat materiály, které Vám dodáme v souvislosti s fungováním Vašeho účtu, a po zrušení účtu je musíte vrátit zpět nám.

25.6         Vše, co Vám dodáme, je dodáno na nevýhradní bázi a vyhrazujeme si právo ukončit toto dodávání a Vaše používání jakéhokoliv produktu, služby, elektronických služeb, webu nebo jakékoliv jiné věci, kterou Vám dodáváme.

26          rozhodné právo a jurisdikce

26.1         Tato Smlouva bude vykládána v souladu se zákony Anglie a Walesu.

26.2         Strany Smlouvy neodvolatelně potvrzují výlučnou jurisdikci anglických soudů sídlících v Londýně pro řešení jakýchkoliv sporů (včetně nesmluvních sporů nebo žalob), které mohou vznikat v souvislosti s touto Smlouvou, kromě toho, že můžeme dle našeho vlastního uvážení (nebo kde je to požadováno příslušnými regulacemi) začít a pokračovat v soudním řízení v kterékoliv jiné jurisdikci a rušíte tímto veškeré námitky proti tomu, že tak můžeme učinit, na základě důvodů lokality nebo fóra.

27          Postoupení

27.1         Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit nebo převádět žádná svá práva nebo povinnosti plynoucí z této Smlouvy.

27.2         Všechna nebo jakákoliv naše práva a povinnosti podle této Smlouvy můžeme postoupit nebo převést po oznámení Vám, bez jakékoliv povinnosti získat k tomu Váš souhlas. Každé postoupení nebo převod bude podléhat písemnému sdělení ze strany nabyvatele práv, že se zavazuje k povinnostem plynoucím z této Smlouvy a bude je naplňovat.

28          Oprávněné osoby

28.1         Pokud si přejete oprávnit třetí stranu (např. subjekt spravující finanční prostředky) k tomu, aby zadávala příkazy nebo obchody Vaším jménem a na Váš obchodní účet (“Oprávněná osoba”), můžete tak učinit za předpokladu, že jste nám to oznámili písemně a námi akceptovanou formou a my jsme k tomuto dali písemný souhlas. Můžeme po Vás požadovat formalizaci jmenování oprávněné osoby na základě sepsání a úředního ověření plné moci. Vyhrazujeme si právo neudělit souhlas (nebo pokud jsme jej již udělili, zrušit náš souhlas odpovídajícím oznámením) a nebudeme povinni uvést důvody.

28.2         Ponesete odpovědnost za všechny činy nebo nečinnost ze strany oprávněné osoby. Nebudeme mít povinnost sledovat obchody, příkazy nebo jiné činy nebo nečinnost nebo ustanovení pravomoci jakékoliv oprávněné osoby.

28.3         Budete odpovědný/á za veškeré obchodování očividně vykonávané Vaším jménem. Můžeme jednat podle jakýchkoliv pokynů, u nichž si v dobré víře myslíme, že byly přijaty od oprávněné osoby.

28.4         Poskytnutí finančních prostředků třetí stranou a jejich přijetí námi v souvislosti s obchodováním na Vašem účtu Vás žádným způsobem nezprošťuje Vašich povinností a nedotýká se Vaší odpovědnosti vůči nám dle této Smlouvy.

28.5         Abychom se vyhnuli pochybnostem, můžeme po oznámení Vaší smrti Vaše otevřené obchody a všechny Vaše obchodní účty uzavřít. Váš majetek bude i nadále podléhat odpovědnosti za částky, které jste nám dlužil/a. Můžeme (avšak nejsme k tomu před udělením zastoupení vázáni) jednat dle pokynů Vašeho osobního zástupce (zástupců).

29          Práva třetích stran

Strany nezamýšlejí, že by některá podmínka v této Smlouvě měla být vymahatelná podle Zákona o Smlouvách (Práva třetích stran) z roku 1999, kromě toho, že jakákoliv naše přidružená osoba nebo přidružená společnost má nárok na uplatnění podmínek této Smlouvy v souladu s tímto zákonem.

30          Oddělitelnost

Pokud je jakákoliv část nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné nebo nevynutitelné, pak zbytek tohoto ustanovení a všechna další ustanovení této Smlouvy zůstanou platné a vynutitelné.

31          Vypovězení smlouvy

31.1         Tuto Smlouvu lze vypovědět:

(a)             ihned z naší strany podle části 20 (Případy platební neschopnosti a zavření účtů) nebo po písemné výpovědi se lhůtou deset (10) kalendářních dnů; nebo

(b)            z Vaší strany poté, co nám dáte výpověď se lhůtou deset (10) kalendářních dnů.

31.2         Po předání výpovědi budou veškeré otevřené obchody pokračovat do jejich uzavření nebo do doby expirace v souladu s touto Smlouvou. Doručení jakékoliv výpovědi nebude mít dopad na žádnou povinnost nebo odpovědnost, která už mohla vzniknout ve spojení s jakýmikoliv otevřenými obchody nebo čímkoliv jiným dle této Smlouvy.

31.3         Pro větší jistotu budou i nadále plně platit následující ustanovení a budou účinná i po vypovězení této Smlouvy: části 19 (Dotazy, stížnosti nebo spory), 21 (Odškodnění a odpovědnost), 23 (Komunikace a oznámení), 24 (Ochrana dat), 25 (Duševní vlastnictví), 26 (Uplatnitelné právo a jurisdikce), 27 (Postoupení), 29 (Práva třetích stran), 30 (Oddělitelnost) 32 (Interpretace).

31.4         Smlouva nemá žádnou minimální dobu trvání. Protože obchody, které můžete zadávat, podléhají výkyvům na trhu, nemáme povinnost poskytovat Vám právo na jejich zrušení.

32          výklad

32.1         Nadpisy jsou vloženy pouze pro lepší orientaci a nebudou mít vliv na interpretaci nebo stavbu této Smlouvy.

32.2         Pokud kontext nevyžaduje něco jiného, jakýkoliv odkaz na:

(a)             část, podčást, odstavec nebo termín či podmínku je odkazem na část, podčást, odstavec nebo termín či podmínku této Smlouvy;

(b)            strana nebo strany je odkazem na stranu nebo strany této Smlouvy;

(c)             statut nebo statutární ustanovení zahrnuje jakoukoliv konsolidaci nebo nové ustanovení, změnu nebo nahrazení téhož, jakéhokoliv statutu nebo statutárního ustanovení, o jehož konsolidaci, nové ustanovení, změnu nebo nahrazení se jedná, a jakákoliv podřízená legislativa v platnosti podle čehokoliv z téhož čas od času zahrnuje veškeré nástroje nebo příkazy provedené dle tohoto ustanovení;

(d)            osoba zahrnuje firmu, korporaci a asociace, které nejsou právnickými osobami, trust, subjekty vládního sektoru, stát nebo státní agenturu, nebo jakoukoliv asociaci či partnerství typu joint venture (ať už má nebo nemá oddělenou právní subjektivitu);

(e)             čas dne znamená čas v Londýně ve Spojeném království, pokud není uvedeno jinak; a

(f)             dokument odkazuje na dokument tak, jak může být měněn, doplňován nebo čas od času vyměňován za jiný.

32.3         Jakákoliv slova, termíny jako výrazy včetně, zahrnovat, příklad, zejména nebo jakýkoliv podobný výraz jsou pouze ilustrativní a neomezují smysl slov, popisu, definice, věty nebo výrazu předcházejícího těmto výrazům.

32.4         Obecným slovům nebude dávána omezující interpretace z důvodu, že předcházejí nebo následují slova naznačující speciální třídu činů, záležitostí nebo věcí.

32.5         Pokud to kontext nevyžaduje jinak, slova v jednotném čísle budou zahrnovat i množné číslo a slova v množném čísle i jednotné číslo.

32.6         Následující slova a výrazy budou mít následující významy, není-li uvedeno jinak:

Akt (čin) je definován v části 2.5.

Akt platební neschopnosti znamená ve vztahu ke straně:

(a)     její uplatnění obecného ustanovení ve prospěch věřitelů nebo vstup do struktury nebo právní konstrukce s věřiteli; nebo

(b)     její tvrzení písemnou formou, že není schopna zaplatit své dluhy v termínech, jak přicházejí; nebo

(c)     její snaha, souhlas nebo svolení se jmenováním jakéhokoliv svěřence nebo analogické úřední osoby z tohoto důvodu nebo kvůli jakékoliv důležité části jejího majetku; nebo

(d)     prezentace nebo podání petice s ohledem na tento akt u kteréhokoliv soudu nebo před jakoukoliv agenturou prohlašující nebo směřující ke konkursu nebo platební neschopnosti této strany (nebo jakékoliv analogické soudní jednání) nebo snaha o jakékoliv uspořádání, kompozici, novou úpravu nebo podobnou úlevu dle jakéhokoliv současného nebo budoucího statutu, zákona nebo nařízení, přičemž taková petice nebyla zastavena nebo odmítnuta během 30 dnů od jejího podání (kromě případu petice pro rozpuštění nebo jiné analogické jednání, s ohledem na něž tato 30-denní lhůta nebude platit): nebo

(e)     svolání jakékoliv schůzky jejích věřitelů pro účely zvážení dobrovolného uspořádání.

Smlouva je definována v části 2.1.

Příslušné regulace znamená podle situace: (a) pravidla FCA; (b) pravidla relevantního regulátora nebo jiného úřadu státu; (c) pravidla relevantní burzy; a (d) všechny jiné uplatnitelné zákony, pravidla a regulace platné čas od času, jak je to použitelné v této Smlouvě nebo vzhledem na tyto produkty a služby.

Přidružený subjekt má význam daný mu v pravidlech FCA (FCA Rules).

Přidružená společnost znamená jakoukoliv holdingovou společnost nebo dceřinou společnost (jak je to definováno v Zákoně o společnostech z roku 2006) popř. jakoukoliv dceřinou společnost kterékoliv takové holdingové společnosti nebo jejích dceřiných společností.

Oprávněná osoba znamená jakoukoliv osobu zmocněnou k podávání příkazů nebo zadávání obchodů Vaším jménem dle části 28.

Základní měna znamená, s ohledem na naši Smlouvu, měnu v níž si zvolíte mít veden svůj účet.

Bid Offer Spread čili Rozpětí mezi cenou nabídky a poptávky znamená rozdíl mezi cenou, za niž lze kontrakt koupit a prodat v určitém bodu v průběhu času.

Pracovní den znamená den (který není sobotou nebo nedělí), kdy jsou banky v Londýně otevřeny pro transakce běžné bankovní obchodní činnosti.

Zůstatek finanční hotovosti znamená zůstatek Vašeho účtu včetně všech debetů/kreditů a zisku/ztráty z uzavřených obchodů.

CFD čili Contracts for Difference je kontrakt o výměně rozdílu v hodnotě u finančního nástroje mezi dobou, ve kterou je kontrakt otevřen a dobou, kdy je uzavřen.

Pravidla pro práci s finančními prostředky klienta znamenají pravidla, která jsou uvedena v kapitole 7 Klientská aktiva (CASS) v příručce pravidel a směrnic FCA (Handbook of Rules and Guidance).

Postup podávání stížností znamená naše písemné zásady týkající se podávání stížností ohledně jakéhokoliv aspektu služeb tak, jak jsou čas od času zveřejněny na webu.

Zásady týkající se konfliktu zájmů jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na požádání.

Firemní akce znamená jakoukoliv událost iniciovanou společností, která má vliv na její akcionáře. (příklady: split akcií, konsolidace, fúze nebo odštěpení části společnosti).

Profil zákazníka znamená identifikační údaje zákazníka jako jsou jeho uživatelské jméno a heslo, pomocí kterých se příslušný klient přihlašuje ke svému obchodnímu účtu nebo účtům.

Den narušení je definován v části 10.2.

Událost narušení je definována v části 10.1.

EHP znamená Evropský hospodářský prostor (tj. Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Spojené království).

 

Elektronické služby znamenají jakékoliv elektronické služby, včetně (nikoliv však výlučně) platformy ETX Capital, Trade-through Charts, MT4, platformy pro obchodování s binárními opcemi, přímého přístupu na trh, směrování příkazů nebo informační služby, jimiž Vám zaručujeme přístup k nim nebo jejich dostupnost pro Vás buď přímo nebo prostřednictvím poskytovatele služeb třetí strany.

 

Způsobilá protistrana znamená klienta zařazeného do kategorie jako samého o sobě nebo volitelnou způsobilou protistranu v souladu s kapitolou 3.6 příručky FCA o obchodní etice (Conduct of Business Sourcebook, COBS).

 

Platforma ETX Capital znamená naši platformu určenou pro obchodování, ale nezahrnuje žádné platformy pro obchodování vytvořené společnostmi MetaQuotes Software Corp, Markets Pulse P.S. Ltd.

Událost platební neschopnosti znamená

(a)     akt platební neschopnosti, který se objevil v souvislosti s Vámi;

(b)     jste fyzická osoba a zemřete nebo ztratíte mentální zdraví;

(c)     jednáte tak, že porušujete jakoukoliv záruku nebo tvrzení dle této Smlouvy;

(d)     jakékoliv tvrzení nebo záruka, kterou jste učinil/a dle této Smlouvy popř. jakoukoliv informaci poskytnutou nám ve spojení s touto Smlouvou, je nebo se stane nepravdivou nebo zavádějící;

(e)     jakákoliv částka nám dlužná není zaplacena v souladu s touto Smlouvou; a

(f)      v jakýkoliv čas po dobu, kterou považujeme za přiměřenou, kdy Vás nelze kontaktovat nebo neodpovíte na žádné oznámení nebo korespondenci od nás.

Burza znamená jakoukoliv burzu cenných papírů nebo futures, clearing, samoregulační organizaci, alternativní obchodní systém nebo multilaterální obchodní zařízení, jak to může vyžadovat kontext.

Expert Advisor čili EA znamená automatizovaný obchodní systém, používaný ve spojení s platformou pro obchodování. Expert Advisors jsou obecně známi jako obchodovací roboti.

Expirace s odkazem na opci znamená datum a čas, kdy opce vyprší a všechna práva nebo povinnosti vztahující se k opci přestávají dále platit.

Expirující obchod znamená obchod, který vyprší ve stanovený bod v budoucnosti.

Datum expirace znamená poslední datum a čas, kdy se obchodování s kontraktem může odehrát. Po tomto datu budou všechny otevřené obchody námi uzavřeny (vyrovnány).

FCA znamená Úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority), což je britský regulátor pro odvětví finančních služeb Spojeného království, a jeho zástupci nebo jakýkoliv následný úřad nebo úřady, který lze kontaktovat na adrese: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS nebo prostřednictvím jeho webu: www.fca.org.uk.

Pravidla FCA (FCA Rules) znamenají obměňovaná, doplňovaná nebo nahrazovaná pravidla ze strany regulátora FCA tak, jak jsou popsána v příručce FCA Handbook of Rules and Guidance. Pro další informace prosím navštivte web FCA na www.fca.org.uk nebo http://fshandbook.info/FS/html/FCA.

Finanční spread betting znamená sázku (bet) na rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou kontraktu. Otevírací a zavírací cena kontraktu je dána odkazem na cenu podkladového nástroje. Finanční spread betting je právně vymahatelný kontrakt dle části 412 Zákona. Finanční spread betting je dostupný pouze pro osoby s bydlištěm ve Spojeném království nebo v Irské republice.

Vyšší moc je definována v části 18.2.

FX znamená "foreign exchange", tedy forex čili obchodování s devizami.

Směrnice pro obchodování na FX trhu jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na požádání.

Garantovaný stop znamená příkaz Stop Loss, u nějž zaručujeme (garantujeme), že nebude přeskočen mezerou trhu. Další informace jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na požádání.

Narušení zajištění znamená okolnosti, kdy nejsme schopni ani po odpovídajícím úsilí (nikoliv však nad rámec něj):

(a)     získat, ustanovit, znovu ustanovit, nahradit, rozvinout nebo zrušit jakoukoliv transakci či aktivum, které jsou potřeba pro zajištění jakéhokoliv rizika vztahujícího se k relevantnímu obchodu nebo ve spojením s ním; nebo

(b)     realizovat, znovu nabýt nebo odeslat výtěžky jakékoliv takovéto transakce nebo aktiva;

Indikátor znamená objekt technické analýzy, vložený do grafu, který je používán na předpovídání budoucího cenového pohybu relevantního trhu. Obvykle existují dva typy indikátorů: indikátory trendu a oscilátory.

Požadavek na úvodní marži znamená minimální částku požadovanou pro vložení, abyste mohli otevřít obchod.

Práva duševního vlastnictví mají význam uvedený v části 25.1.

Vnitřní hodnota u kupní opce (call option) nastává, když je cena trhu vyšší než realizační cena (Strike Price). Naopak prodejní opce má vnitřní hodnotu, pokud je realizační cena vyšší než tržní cena. V obou případech se částka vnitřní hodnoty vypočítává odečtením realizační ceny od tržní ceny.

Společný účet má význam uvedený v části 3.2.

Limitní příkaz znamená pokyn k obchodování na určitém trhu, pokud se cena na tomto trhu stane pro Vás příznivější.

 

Likvidační hodnota znamená částku vašeho zůstatku hotovosti a zisk/ztrátu z Vašich otevřených obchodů.

Ztráty s ohledem na jakoukoliv záležitost, událost nebo okolnost zahrnují veškeré požadavky, nároky, akce, žaloby, škody, platby, obchodní ztráty, náklady, výdaje nebo jiné závazky a jakoukoliv následnou nebo speciální ztrátu, včetně (nikoliv však výlučně) ztráty nebo zisku, ztráty výnosu, ztráty očekávaných úspor a ztráty příležitosti.

Udržovací marže znamená částku finančních prostředků potřebnou pro udržování otevřeného obchodu.

Očividná chyba je definována v části 9.22.

Marže znamená požadavek na úvodní marži popř. udržovací marži a někdy se jí myslí "variační marže".

Požadavek na marži (Margin Call) znamená požadavek nebo domnělý požadavek na finanční prostředky, aby se Vaše prostředky dostupné pro obchod dostaly na nulu (0) nebo výše.

Trh znamená jedinečnou sadu produktů založenou na pohybu ceny podkladového trhu.

Příkaz typu Market znamená příkaz znějící na cenu, která odpovídá současné převládající ceně na trhu.

Negativní Slippage (skluz) znamená rozdíl mezi požadovanou cenou zadanou v příkazu a skutečnou cenou plnění, který je pro klienta nepříznivý.

Neexpirující obchod znamená obchod, který nemá datum expirace. Tyto obchody zůstávají otevřeny každou noc s aplikovatelným poplatkem za financování, uplatněným u Vašeho účtu.

Příkaz znamená pokyn k otevření nebo uzavření obchodu za cenu, stejnou nebo vyšší nebo nižší, než je současná tržní cena, a zahrnuje: úvodní příkaz, limitní příkaz, příkaz Stop Loss, příkaz Trailing Stop (Posuvný stop), garantovaný stop (Guaranteed Stop) a příkaz na trhu.

Zásady provádění příkazů znamenají dokument, který popisuje přiměřené kroky, které podnikneme pro zajištění toho, aby při provádění příkazu bylo naše nakládání s Vámi férové a v souladu s pravidly regulátora FCA.

Pozitivní Slippage (skluz) znamená rozdíl mezi požadovanou cenou zadanou v příkazu a skutečnou cenou plnění, který je pro klienta příznivý.

Zásady ochrany soukromí znamená prohlášení o důvěrnosti uvedené na našem webu tak, jak se příležitostně aktualizuje.

Produkt znamená každý typ finančního kontraktu, který zpřístupníme dle této Smlouvy (např. náš denní rolující kontrakt UK 100 Daily Rolling je jedním z kontraktů na index UK100 v rámci skupiny trhu indexů Spojeného království) a zahrnuje CFD, binární opce a finanční spread betting.

Profesionální klient znamená klienta zařazeného do kategorie jako profesionálního klienta sama o sobě nebo jako volitelného profesionálního klienta v souladu s COBS 3.5.1 R.

Retailový klient znamená klienta zařazeného do kategorie nezahrnující profesionálního klienta ani klienta volitelné protistrany v souladu s COBS 3.4.1 R.

Varování týkající se rizik znamená oznámení, které máme povinnost dávat retailovým klientům a profesionálním klientům ve vztahu k rizikům spojeným s produkty a službami poskytovanými dle této Smlouvy.

Nástroje robotického obchodování zahrnují (nikoliv však výlučně) nástroje běžně známé jako Expert Advisors, Scripts a Indicators.

Roll Over (Rolování) je definován v části 9.30.

Služby znamenají služby nabízené Vám námi s ohledem na obchodování s CFD a finanční spread betting tak, jak je to uvedeno na webových stránkách a řídí se touto Smlouvou.

Slippage (skluz) znamená, že cena požadovaná klientem není v době zadání příkazu dostupná a příkaz je proto vyplněn za nejbližší dostupnou cenu, ať už z klientova pohledu lepší (pozitivní slippage), nebo horší (negativní slippage).

Příkaz Stop Loss znamená pokyn k obchodování na určitém trhu, pokud se cena na tomto trhu stane pro Vás méně příznivou. Tyto příkazy se běžně využívají k tomu, aby poskytovaly určitou ochranu proti rizikům, ale nejsou zaručeny. Podívejte se prosím na definici Garantovaného stopu.

Realizační cena (Strike Price) znamená fixní cenu, za kterou má držitel opce právo nakoupit nebo prodat.

Časová hodnota (Time Value) znamená hodnotu opce po odečtení jakékoliv vnitřní hodnoty z tržní ceny. Tato vnější prémie odráží pravděpodobnost, že opce se posune dále do stavu finančních prostředků před expirací.

Obchod znamená jakoukoliv transakci, provedenou dle této Smlouvy (včetně: Finančního spread bettingu, obchodů s kontrakty CFD a obchodů s binárními opcemi).

Dostupné prostředky pro obchodování znamená částku finančních prostředků na Vašem účtu, která je volná k použití pro uspokojení požadavků na marži.

Obchodní účet znamená kterýkoliv z námi nabízených obchodních účtů, ke kterému se klient může přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem v některé z našich platforem (ve zvoleném zařízení).

Trailing Stop čili Posuvný stop znamená specifický příkaz Stop Loss, kde jste si zvolil/a úroveň vaší hraniční ceny, která bude sledovat cenu podkladového nástroje.

Podkladový nástroj znamená relevantní finanční nástroj, index, měnu nebo jiný nástroj, jehož cena či hodnota nám poskytuje bázi pro stanovení ceny, kterou pro Vás u určitého trhu kotujeme.

Web či webové stránky znamená námi provozované webové stránky za účelem poskytování služeb Vaší osobě.

 

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována nebo reprodukována v jakékoliv formě bez výslovného písemného souhlasu společnosti Monecor (London) Limited. Všechna práva vyhrazena.

31. ledna 2016

U 81% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

U 79.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u ETX ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.